AND009 - Εκβολή όρμου Φελλός

Η εκβολή στον όρμο Φελλός βρίσκεται περίπου 1,6 χιλιόμετρα νότια - νοτιοδυτικά του οικισμού Επάνω Φελλός στην Άνδρο. Πρόκειται για εκβολή χειμάρρου η οποία, μαζί με πιθανές αναβλύσεις, τροφοδοτούν ένα υποβαθμισμένο έλος στην πεδινή έκταση λίγα μέτρα μακριά από την παραλία. Απαντώνται οι οικότοποι 72Α0 - Καλαμώνες και 2260 - Θίνες με βλάστηση σκληρόφυλλων θάμνων (Cisto-Lavenduletalia). Η βλάστηση είναι κυρίως υπερυδατική και δευτερευόντως θαμνώδης ενώ υπάρχουν και μικρά τμήματα υγρών λιβαδιών με βούρλα (Juncus sp.). Γύρω από την εκβολή υπάρχουν έντονες γεωργικές και οικοδομικές δραστηριότητες, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα την μερική στράγγιση του έλους . Οι δραστηριότητες στη λεκάνη απορροής είναι γενικά ήπιες με κυρίαρχες τις καλλιέργειες και τη βοσκή, ενώ υπάρχουν αρκετές διασκορπισμένες κατοικίες. Οι σημαντικότερες απειλές για τον υγρότοπο προκύπτουν από τις γύρω καλλιέργειες και από τις έντονες τουριστικές δραστηριότητες, που οδηγούν στη συνεχή δόμηση γύρω αλλά και μέσα στο έλος. Ο υγρότοπος περιλαμβάνεται στο Προεδρικό Διάταγμα για την προστασία των μικρών νησιωτικών υγρότοπων της Ελλάδας (Y422AND009, ΦΕΚ 229/ΑΑΠ/2012). (Περίοδος αναφοράς πρωτογενών δεδομένων: 4/2005. Απογραφείς: Ν. Γεωργιάδης).

Δεδομένα υγρότοπου

Βασικές πληροφορίες
Τοποθεσία υγρότοπου: Παράκτιος
Τύπος υγρότοπου: Φυσικός
Έκταση υγρότοπου: 1.97 Ha
Υδρολογική αλληλεπίδραση: -  
Αλατότητα νερού: Υφάλμυρο
Είσοδος γλυκού νερού: Χείμαρρος / Ρύακας
Επιφανειακή έξοδος νερού Έξοδος από παρυφές λίμνης, ή ανεμπόδιστη έξοδος από ποτάμι
Ελεύθερη επιφάνεια νερού (%): 5 - 25
Υδροπερίοδος: Εποχική
Γεωγραφική πληροφορία
Περιφέρεια: Νοτίου Αιγαίου
Περιφερειακή ενότητα: Κυκλάδων
Νησί: Άνδρος
Δήμος: Άνδρου
Γεωγραφικό μήκος: 24.709851 Ανατολικά
Γεωγραφικό πλάτος: 37.899361 Βοράς
Κατάσταση υγρότοπου
Κατάσταση υγρότοπου (MEDWET): 4 - Το αρχικό φυσικό περιβάλλον/τοπίο πολύ διαταραγμένο (<10% απείραχτο)
Τύπος υγρότοπου κατά Ramsar
Τύπος Κάλυψη (%)
E -- Αμμώδεις, χαλικώδεις και κροκαλώδεις παραλίες. Περιλαμβάνονται συστήματα αμμοθινών, λωρίδες άμμου και αμμώδεις νησίδες 5 - 25
F -- Εκβολικά ύδατα. Τα μόνιμα ύδατα των εκβολών και τα εκβολικά συστήματα των δέλτα 5 - 25
N -- Ποταμοί και ρυάκια με ασυνεχή ροή (ρέουν μόνο κατά ένα διάστημα του έτους ή κάθε μερικά έτη) 5 - 25
4 -- Εποχικά πλημμυριζόμενες αγροτικές γαίες (συμπεριλαμβανομένων των εντατικά καλλιεργούμενων ή βοσκούμενων υγρών λιβαδιών η/και των βοσκότοπων) 26 - 50
Ιδιοκτησιακό καθεστώς
Δημόσιο - Δημοτικό / Ιδιωτικό
Καθεστώτα προστασίας
Κατηγορία καθεστώτος προστασίας Υποκατηγορία καθεστώτος προστασίας Ονομασία περιοχής Κωδικός Περιοχή κάλυψης (%) Νομοθεσία
Άλλο περιβαλλοντικό καθεστώς Μικροί νησιωτικοί υγρότοποι Εκβολή όρμου Φελλός Y422AND009 100 Π.Δ. (ΦΕΚ 229/ΑΑΠ/2012)
Αξίες υγρότοπου
109 Υποστήριξη τροφικών αλυσίδων
110 Ενδιαίτημα άγριων ειδών ζώων και φυτών
Δραστηριότητες στον υγρότοπο
Δραστηριότητα Ένταση
130 = Άρδευση Μεσαία
190 = Άλλες αγροτικές και δασοκομικές δραστηριότητες Μεγάλη
403 = διασκορπισμένες κατοικίες Μεσαία
421 = απόρριψη οικιακών απορριμμάτων Μικρή
800 = Επιχωματώσεις, διαμορφώσεις, αποστραγγίσεις Μεγάλη
Δραστηριότητες στη λεκάνη απορροής
Δραστηριότητα Ένταση
105 = εκτατικές καλλιέργειες Μεσαία
106 = εντατικές καλλιέργειες Μεσαία
107 = δενδρώδεις καλλιέργειες Μεσαία
140 = Βόσκηση Άγνωστη
230 = Κυνήγι Άγνωστη
402 = ασυνεχής δόμηση Μεσαία
502 = οδικό δίκτυο Μικρή
Επιπτώσεις
Επίπτωση Ένταση
AS- = Μείωση αισθητικής τοπίου Μεσαία
HF- = Κατακερματισμός ενδιαιτημάτων Μεγάλη
LI- = Μείωση άλλων κοινωνικο-οικονομικών αξιών Μεσαία
LW- = Μείωση των αξιών άγριας πανίδας/άγριας ζωής Μικρή
VP- = Μείωση των πληθυσμών των ειδών χλωρίδας Μεγάλη
Τύποι οικότοπων
Τύπος Κάλυψη (%)
2260 Θίνες με βλάστηση σκληρόφυλλων θάμνων Cisto-Lavenduletalia 5 - 25
72Α0 Καλαμώνες 26 - 50
Τύποι βλάστησης
Τύπος Κάλυψη (%)
Αμμόφιλη 5 - 25
Υγρολιβαδική 5 - 25
Υπερυδατική 51 - 75
Χλωρίδα
Είδος Παρουσία Αναφορές
Centaurea spinosa Παρόν Ν. Γεωργιάδης 07.04.2005
Juncus sp. Παρόν Ν. Γεωργιάδης 07.04.2005
Pancratium maritimum Παρόν Ν. Γεωργιάδης 07.04.2005
Phragmites australis Κυρίαρχο Ν. Γεωργιάδης 07.04.2005
Πανίδα

Ερπετά

Παρουσία στον υγρότοπο


Αναφορές
Mauremys rivulata (Valenciennes, 1833) Παρόν
Broggi 1996

Broggi, M. F. 1996. Wetlands on the island of Andros, their amphibians and hydrophilous reptiles (Amphibia, Reptilia; Cyclades, Greece). HERPETOZOA 8(3/4):135–144.

Κατσαδωράκης, Γ., και Κ. Παραγκαμιάν. 2007. Απογραφή των υγροτόπων των νησιών του Αιγαίου: Ταυτότητα, οικολογική κατάσταση και απειλές. Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση - WWF Ελλάς, Αθήνα. 392 σελ.

Φωτογραφίες