AND008 - Εκβολή Ζόρκου (Μεγάλου Ρέματος)

Η εκβολή Ζόρκου (Μεγάλου Ρέματος) βρίσκεται περίπου 4,5 χιλιόμετρα βόρεια - βορειοδυτικά του οικισμού Βιτάλι στην Άνδρο. Ο υγρότοπος περιλαμβάνεται στην απογραφή του WWF Ελλάς για τους υγρότοπους του Αιγαίου (Κατσαδωράκης & Παραγκαμιάν 2007). Πρόκειται για εκβολή χειμάρρου η οποία κατά τους καλοκαιρινούς μήνες σχεδόν ξεραίνεται. Οι έντονοι μαιανδρισμοί προς την εκβολή αλλά και το χειμέριο κύμα συντηρούν μεγάλης έκτασης θίνες και υγρολίβαδα και για αυτό το λόγο τα όρια του υγρότοπου έχουν επεκταθεί μέχρι καλύψεως αυτών των περιοχών. Απαντώνται οι οικότοποι 2260 - Θίνες με βλάστηση σκληρόφυλλων θάμνων (Cisto-Lavenduletalia) και 92D0 - Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio-Tamaricetea και Securinegion tinctoriae). Η βλάστηση είναι κυρίως αμμόφιλη και δευτερευόντως θαμνώδης με εύρωστες συστάδες πικροδάφνης ενώ υπάρχουν και μικρά τμήματα υγρών λιβαδιών με βούρλα (Juncus sp.). Γύρω από την εκβολή υπάρχει έντονη οικοδομική δραστηριότητα ενώ ο χωματόδρομος που κατεβαίνει στην παραλία τέμνει τον χείμαρρο. Επίσης, μέσα στα όρια της υγροτοπικής έκτασης υπάρχει έντονη βόσκηση. Οι δραστηριότητες στην λεκάνη απορροής είναι ήπιες με κυρίαρχες τις καλλιέργειες και τη βοσκή. Οι σημαντικότερες απειλές για τον υγρότοπο προκύπτουν από τις έντονες τουριστικές δραστηριότητες, που συνδέονται με την ύπαρξη τουριστικών καταλυμάτων στα υψηλότερα σημεία γύρω από την εκβολή. Τμήμα της παράκτιας ζώνης και του υγρότοπου βρίσκονται εντός των ορίων Ζώνης Ειδικής Προστασίας (GR4220028) και Σημαντικής Περιοχής για τα Πουλιά (Πορτόλου και συν. 2009). [Επίσκεψη για την απογραφή: Ν. Γεωργιάδης 4/2005].

Δεδομένα υγρότοπου

Βασικές πληροφορίες
Τοποθεσία υγρότοπου: Παράκτιος
Τύπος υγρότοπου: Φυσικός
Έκταση υγρότοπου: 9.18 Ha
Υδρολογική αλληλεπίδραση: -  
Αλατότητα νερού: Υφάλμυρο
Είσοδος γλυκού νερού: Χείμαρρος / Ρύακας
Επιφανειακή έξοδος νερού Έξοδος από παρυφές λίμνης, ή ανεμπόδιστη έξοδος από ποτάμι
Ελεύθερη επιφάνεια νερού (%): 5 - 25
Υδροπερίοδος: Εποχική
Γεωγραφική πληροφορία
Περιφέρεια: Νοτίου Αιγαίου
Περιφερειακή ενότητα: Κυκλάδων
Νησί: Άνδρος
Δήμος: Άνδρου
Γεωγραφικό μήκος: 24.790479 Ανατολικά
Γεωγραφικό πλάτος: 37.968925 Βοράς
Κατάσταση υγρότοπου
Κατάσταση υγρότοπου (MEDWET): 3 - Το αρχικό φυσικό περιβάλλον/τοπίο μερικώς διαταραγμένο (10-50% απείραχτο)
Τύπος υγρότοπου κατά Ramsar
Τύπος Κάλυψη (%)
F -- Εκβολικά ύδατα. Τα μόνιμα ύδατα των εκβολών και τα εκβολικά συστήματα των δέλτα 5 - 25
N -- Ποταμοί και ρυάκια με ασυνεχή ροή (ρέουν μόνο κατά ένα διάστημα του έτους ή κάθε μερικά έτη) 5 - 25
E -- Αμμώδεις, χαλικώδεις και κροκαλώδεις παραλίες. Περιλαμβάνονται συστήματα αμμοθινών, λωρίδες άμμου και αμμώδεις νησίδες 26 - 50
Ιδιοκτησιακό καθεστώς
Άγνωστο
Αξίες υγρότοπου
106 Σταθεροποίηση ακτογραμμής
109 Υποστήριξη τροφικών αλυσίδων
110 Ενδιαίτημα άγριων ειδών ζώων και φυτών
Δραστηριότητες στον υγρότοπο
Δραστηριότητα Ένταση
140 = Βόσκηση Μεσαία
403 = διασκορπισμένες κατοικίες Μεσαία
423 = απόρριψη αδρανών υλικών (μπάζα) Μικρή
502 = οδικό δίκτυο Μεγάλη
800 = Επιχωματώσεις, διαμορφώσεις, αποστραγγίσεις Μεγάλη
Δραστηριότητες στη λεκάνη απορροής
Δραστηριότητα Ένταση
105 = εκτατικές καλλιέργειες Μεσαία
106 = εντατικές καλλιέργειες Μεσαία
107 = δενδρώδεις καλλιέργειες Μεσαία
140 = Βόσκηση Μεγάλη
230 = Κυνήγι Άγνωστη
402 = ασυνεχής δόμηση Μεσαία
502 = οδικό δίκτυο Μικρή
Επιπτώσεις
Επίπτωση Ένταση
AS- = Μείωση αισθητικής τοπίου Μεσαία
HF- = Κατακερματισμός ενδιαιτημάτων Μεσαία
WR- = Τροποποίηση της κανονικής ροής Μικρή
Τύποι οικότοπων
Τύπος Κάλυψη (%)
92D0 Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio-Tamaricetea και Securinegion tinctoriae) 5 - 25
2260 Θίνες με βλάστηση σκληρόφυλλων θάμνων Cisto-Lavenduletalia 26 - 50
Τύποι βλάστησης
Τύπος Κάλυψη (%)
Αμμόφιλη 26 - 50
Θαμνώδης / Δενδρώδης 26 - 50
Υγρολιβαδική 5 - 25
Χλωρίδα
Είδος Παρουσία Αναφορές
Centaurea spinosa Συγκυρίαρχο Ν. Γεωργιάδης 07.04.2005
Juncus sp. Συγκυρίαρχο Ν. Γεωργιάδης 07.04.2005
Nerium oleander Κυρίαρχο Ν. Γεωργιάδης 07.04.2005
Platanus orientalis Παρόν Ν. Γεωργιάδης 07.04.2005
Vitex agnus-castus Παρόν Ν. Γεωργιάδης 07.04.2005
Πανίδα

Ερπετά

Παρουσία στον υγρότοπο


Αναφορές
Lacerta trilineata Bedriaga, 1886 Κοινό
Ν. Γεωργιάδης 07.04.2005

Πτηνά

Αριθμός ατόμων

Φώλιασμα

Αναφορές
Motacilla alba L., 1758 10-100 Πιθανά φωλιάζει Ν. Γεωργιάδης 07.04.2005
Motacilla flava L., 1758 1-10 Πιθανά φωλιάζει Ν. Γεωργιάδης 07.04.2005

Κατσαδωράκης, Γ., και Κ. Παραγκαμιάν. 2007. Απογραφή των υγροτόπων των νησιών του Αιγαίου: Ταυτότητα, οικολογική κατάσταση και απειλές. Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση - WWF Ελλάς, Αθήνα. 392 σελ.

Πορτόλου, Δ., Σ. Μπουρδάκης, Χ. Βλάχος, Θ. Καστρίτης και Τ. Δημαλέξης (επ.). 2009. Οι Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά της Ελλάδας. Περιοχές Προτεραιότητας για τη Διατήρηση της Βιοποικιλότητας. Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Αθήνα. 497 σελ.

Φωτογραφίες