GR411LES028 - Σκάλα Ερεσού, Ψαροποταμός

Περιγραφή

Η εκβολή του Ψαροποταμού βρίσκεται 400 μέτρα δυτικά της Σκάλας Ερεσού. Έχει έκταση 36 στρέμματα και συμπεριλαμβάνεται στην απογραφή του WWF Ελλάς για τους υγρότοπους του Αιγαίου (Κατσαδωράκης & Παραγκαμιάν 2007). Ο υγρότοπος είναι υποβαθμισμένος καθώς οι εκτατικές καλλιέργειες, οι διανοίξεις δρόμων και η δόμηση έχουν περιορίσει την έκτασή του σημαντικά. Ο ρύακας καθαρίζεται τακτικά με μηχανικά μέσα και έχουν διανοιχθεί δρόμοι κατά μήκος των οχθών του με αποτέλεσμα την πλήρη σχεδόν καταστροφή της παρόχθιας βλάστησης. Επιπλέον η δημιουργία της φραγμολίμνης Ερεσσού (LES045) αποστερεί τον υγρότοπο από νερό και πολύτιμα ιζήματα. Στην υποβαθμισμένη βλάστηση συμμετέχουν κυρίως τα είδη: Juncus spp.(βούρλα), Arundo donax (καλάμι υφάλμυρων νερών), Phragmites australis (αγριοκάλαμο-γλυκών νερών), Tamarix spp. (αρμυρίκια), Platanus orientalis (πλάτανος), Vitex agnus-castus (λυγαριά). Επίσης έχουν αναφερεί και οι δύο νεροχελώνες της Λέσβου (Emys orbicularis, Mauremys rivulata) καθώς και ο βάτραχος Pelophylax bedriagae (Tsunis & Dimitropoulos 1994). Ολόκληρος ο υγρότοπος βρίσκεται εντός των ορίων Ειδικής Ζώνης Διατήρησης (GR4110003) και Ζώνης Ειδικής Προστασίας (GR4110013) (ΦΕΚ 60/Α/2011). Επιπλέον,  περιλαμβάνεται στο Προεδρικό Διάταγμα για την προστασία των μικρών νησιωτικών υγρότοπων της Ελλάδας (Y411LES028, ΦΕΚ 229/ΑΑΠ/2012). [Επισκέψεις για την απογραφή: Ν. Παναγιώτου 3/2004].

Δεδομένα υγρότοπου

Βασικές πληροφορίες
Τοποθεσία υγρότοπου: Παράκτιος
Τύπος υγρότοπου: Φυσικός
Έκταση υγρότοπου: 3.60 Ha
Υδρολογική αλληλεπίδραση: Ναι 
Αλατότητα νερού: Υφάλμυρο
Είσοδος γλυκού νερού: Χείμαρρος / Ρύακας
Επιφανειακή έξοδος νερού Έξοδος από παρυφές λίμνης, ή ανεμπόδιστη έξοδος από ποτάμι
Ελεύθερη επιφάνεια νερού (%): 26 - 50
Υδροπερίοδος: Εποχική
Γεωγραφική πληροφορία
Περιφέρεια: Βορείου Αιγαίου
Περιφερειακή ενότητα: Λέσβου
Νησί: Λέσβος
Δήμος: Λέσβου
Γεωγραφικό μήκος: 25.925083 Ανατολικά
Γεωγραφικό πλάτος: 39.137371 Βοράς
Κατάσταση υγρότοπου
Κατάσταση υγρότοπου (MEDWET): 3 - Το αρχικό φυσικό περιβάλλον/τοπίο μερικώς διαταραγμένο (10-50% απείραχτο)
Τύπος υγρότοπου κατά Ramsar
Τύπος Κάλυψη (%)
F -- Εκβολικά ύδατα. Τα μόνιμα ύδατα των εκβολών και τα εκβολικά συστήματα των δέλτα 26 - 50
N -- Ποταμοί και ρυάκια με ασυνεχή ροή (ρέουν μόνο κατά ένα διάστημα του έτους ή κάθε μερικά έτη) 5 - 25
E -- Αμμώδεις, χαλικώδεις και κροκαλώδεις παραλίες. Περιλαμβάνονται συστήματα αμμοθινών, λωρίδες άμμου και αμμώδεις νησίδες 5 - 25
Ιδιοκτησιακό καθεστώς
Δημόσιο - Δημοτικό
Καθεστώτα προστασίας
Κατηγορία καθεστώτος προστασίας Υποκατηγορία καθεστώτος προστασίας Ονομασία περιοχής Κωδικός Περιοχή κάλυψης (%) Νομοθεσία
Περιοχή προστασίας της βιοποικιλότητας Ειδική ζώνη διατήρησης Λέσβος: Δυτική Χερσόνησος- Απολιθωμένο Δάσος GR4110003 100 Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/2011)
Περιοχή προστασίας της βιοποικιλότητας Ζώνη ειδικής προστασίας Νοτιοδυτική Χερσόνησος, Απολιθωμένο Δάσος Λέσβου GR4110010 100 Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/2011)
Άλλο περιβαλλοντικό καθεστώς Μικροί νησιωτικοί υγρότοποι Σκάλα Ερεσού, Ψαροποταμός Y411LES028 100 Π.Δ. (ΦΕΚ 229/ΑΑΠ/2012)
Κατηγορία προστασίας CDDA
Κωδικός CDDA Κατηγορία CDDA
GR06 Διατηρητέο μνημείο της φύσης
Οικοσυστημικές υπηρεσίες
Τύπος οικοσυστημικής υπηρεσίας Οικοσυστημική υπηρεσία Κλίμακα Οφέλους (%) Σημαντικότητα
Ρυθμιστικές υπηρεσίες Ρύθμιση διάβρωσης
Ρυθμιστικές υπηρεσίες Ρύθμιση πλημμυρικών φαινομένων
Υποστηρικτικές υπηρεσίες Παροχή ενδιαιτημάτων
Πολιτισμικές υπηρεσίες Τουρισμός και αναψυχή
Δραστηριότητες στον υγρότοπο
Δραστηριότητα Ένταση
230 = Κυνήγι Άγνωστη
423 = απόρριψη αδρανών υλικών (μπάζα) Μικρή
502 = οδικό δίκτυο Μικρή
507 = γέφυρες, οδογέφυρες Μικρή
690 = Άλλες δραστηριότητες αναψυχής και τουρισμού Μεσαία
701 = ρύπανση νερού Άγνωστη
Δραστηριότητες στη λεκάνη απορροής
Δραστηριότητα Ένταση
105 = εκτατικές καλλιέργειες Μεγάλη
107 = δενδρώδεις καλλιέργειες Μεσαία
130 = Άρδευση Μεσαία
140 = Βόσκηση Μεσαία
230 = Κυνήγι Άγνωστη
401 = συνεχής δόμηση Μικρή
403 = διασκορπισμένες κατοικίες Μεσαία
430 = Αγροτικές (γεωργικές) κατασκευές Μεσαία
502 = οδικό δίκτυο Μεσαία
504 = λιμάνι Μικρή
507 = γέφυρες, οδογέφυρες Μεσαία
511 = δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας
629 = άλλες δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής Μεσαία
701 = ρύπανση νερού Άγνωστη
Επιπτώσεις
Επίπτωση Ένταση
AS- = Μείωση αισθητικής τοπίου Άγνωστη
HF- = Κατακερματισμός ενδιαιτημάτων Μικρή
HL- = Απώλεια ενδιαιτημάτων Μικρή
VS- = Αλλαγή στην δομή της βλάστησης Μικρή
Τύποι βλάστησης
Τύπος Κάλυψη (%)
Θαμνώδης / Δενδρώδης 26 - 50
Υπερυδατική 5 - 25
Χλωρίδα
Είδος Παρουσία Αναφορές
Arundo donax Κυρίαρχο
Centaurea spinosa
Juncus spp. Παρόν
Phragmites australis Παρόν
Platanus orientalis Παρόν
Rubus sp. Παρόν
Tamarix sp. Κυρίαρχο
Typha sp. Παρόν
Vitex agnus-castus Παρόν
Πανίδα

Ερπετά

Παρουσία στον υγρότοπο


Αναφορές
Emys orbicularis (Linnaeus, 1758) Άγνωστη
Tsunis & Dimitropoulos 1994
Mauremys rivulata (Valenciennes, 1833) Άγνωστη
Tsunis & Dimitropoulos 1994

Αμφίβια

Παρουσία στον υγρότοπο


Αναφορές
Pelophylax bedriagae (Camerano, 1882)
Ν. Παναγιώτου 01.03.2004
Pelophylax bedriagae (Camerano, 1882) Άγνωστη
Tsunis & Dimitropoulos 1994

Ασπόνδυλα

Παρουσία στον υγρότοπο


Αναφορές
Ischnura elegans (Vander Linden, 1820)
Lopau 1995b

Πτηνά

Αριθμός ατόμων

Φώλιασμα

Αναφορές
Apus melba (L., 1758) 1-10 Pasquali 1988
Actitis hypoleucos (L., 1758) 1-10 Pasquali 1988
Calidris alba (Pallas, 1764) 1-10 Pasquali 1988
Chlidonias leucopterus (Temminck, 1815) 1-10 Pasquali 1988
Chlidonias niger (L., 1758) 1-10 Pasquali 1988
Ardea purpurea (L., 1766) 1-10 Pasquali 1988
Egretta garzetta (L., 1766) 1-10 Pasquali 1988

Lopau, W. 1995b. Die Libellenfauna der Insel Lesbos (Libellen, Lurche, Kriechtiere). Naturkundliche Reiseberichte, Heft 3, Gnarrenburg, Germany. 83pp.

Pasquali, R. 1988. Osserrvazioni ornithologiche nelle isole Egee della Grecia (Cicladi, Dodecanneso, Egeo Nord Orientale). Riv. Ital. Orn. 58(3-4):169–176.

Tsunis, G., and A. Dimitropoulos. 1994. The Amphibians and Rertiles of Lesvos and Chios (Aegean Islands, Greece). Biol. gallo-hellen. 22:37–48.

Κατσαδωράκης, Γ., και Κ. Παραγκαμιάν. 2007. Απογραφή των υγροτόπων των νησιών του Αιγαίου: Ταυτότητα, οικολογική κατάσταση και απειλές. Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση - WWF Ελλάς, Αθήνα. 392 σελ.

Πορτόλου, Δ., Σ. Μπουρδάκης, Χ. Βλάχος, Θ. Καστρίτης και Τ. Δημαλέξης (επ.). 2009. Οι Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά της Ελλάδας. Περιοχές Προτεραιότητας για τη Διατήρηση της Βιοποικιλότητας. Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Αθήνα. 497 σελ.

Φωτογραφίες