Φίλτρα που εφαρμόστηκαν: Βιολογική σημασία: Ουδέτερη
Οριοθετήσεις υγρότοπων