Φίλτρα που εφαρμόστηκαν: Βιολογική σημασία: Αρνητική
Οριοθετήσεις υγρότοπων