AIG001 - Εκβολή Μαραθώνα (Βιρού)

Η εκβολή Μαραθώνα (Βιρού ή «Λίμνη») βρίσκεται περίπου 1,6 χιλιόμετρα βόρεια – βορειοδυτικά από τον οικισμό Αιγηνίτισσα και υπάγεται διοικητικά στο Δήμο Αίγινας. Πρόκειται για έναν υποβαθμισμένο υγρότοπο (εκβολή χειμάρρου) στον οποίο έχουν ασκηθεί αρκετές πιέσεις με αποτέλεσμα να έχει απολέσει σε μεγάλο βαθμό τη φυσικότητά του. Η παρουσία νερού είναι μόνιμη λόγω της απρόσκοπτης επικοινωνίας με της θάλασσα. Στο θαλάσσιο τμήμα δημιουργούνται ρηχίες και υποτυπώδεις νησίδες, ο σχηματισμός των οποίων φαίνεται να ευνοείται από την ύπαρξη του μικρού μόλου στα βόρεια της εκβολής. Οι ανθρώπινες δραστηριότητες, οι οποίες έχουν μειώσει τις αξίες και τις λειτουργίες του υγρότοπου, περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων επιχωματώσεις, εκχερσώσεις, δόμηση, τουρισμό και διανοίξεις δρόμων ενώ υπάρχει έντονη ρύπανση λόγω απόρριψης στερεών απορριμμάτων και αστικών λυμάτων. Επίσης, στα ανάντη, ο χείμαρρος χρησιμοποιείται ως δρόμος. Τους χειμερινούς μήνες είναι συχνά τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα λόγω "στραγγαλισμού" της κοίτης από κατασκευές (τοιχία, οικήματα) και για το λόγο αυτό πραγματοποιούνται εργασίες προστασίας όπως καθαρισμοί του ρέματος και εκχερσώσεις υγροτοπικής βλάστησης οι οποίες αλλοιώνουν επιπρόσθετα τον υγρότοπο. Απαντώνται οι οικότοποι 72Α0 - Καλαμώνες και 1310 - Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών ενώ η περιοχή παρουσιάζει και στοιχεία από τον οικότοπο 1130 - Εκβολές ποταμών. Η βλάστηση είναι κυρίως υπερυδατική με αγριοκάλαμα (Phragmites australis) και αλοφυτική με αρμύρες (Salicornia sp.) ενώ στα όρια του υγρότοπου περιμετρικά, έχουν φυτευτεί ευκάλυπτοι και αρμυρίκια. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, στο παρελθόν υπήρχε έντονη παρουσία ευρύαλων ψαριών και χελιών. Ο υγρότοπος περιλαμβάνεται στο Προεδρικό Διάταγμα για την προστασία των μικρών νησιωτικών υγρότοπων της Ελλάδας (κωδικός: Y300AIG001). (Περίοδος αναφοράς πρωτογενών δεδομένων: 3/2007, 7/2011. Απογραφείς: Ν. Γεωργιάδης, Θ. Γιαννακάκης).

Δεδομένα υγρότοπου

Βασικές πληροφορίες
Τοποθεσία υγρότοπου: Παράκτιος
Τύπος υγρότοπου: Φυσικός
Έκταση υγρότοπου: 0.83 Ha
Υδρολογική αλληλεπίδραση: -  
Αλατότητα νερού: Υφάλμυρο
Είσοδος γλυκού νερού: Χείμαρρος / Ρύακας
Επιφανειακή έξοδος νερού Έξοδος από παρυφές λίμνης, ή ανεμπόδιστη έξοδος από ποτάμι
Ελεύθερη επιφάνεια νερού (%): 26 - 50
Υδροπερίοδος: Μόνιμη
Γεωγραφική πληροφορία
Περιφέρεια: Αττικής
Περιφερειακή ενότητα: Πειραιώς
Νησί: Αίγινα
Δήμος: Αίγινας
Γεωγραφικό μήκος: 23.461780 Ανατολικά
Γεωγραφικό πλάτος: 37.716691 Βοράς
Κατάσταση υγρότοπου
Κατάσταση υγρότοπου (MEDWET): 4 - Το αρχικό φυσικό περιβάλλον/τοπίο πολύ διαταραγμένο (<10% απείραχτο)
Τύπος υγρότοπου κατά Ramsar
Τύπος Κάλυψη (%)
F -- Εκβολικά ύδατα. Τα μόνιμα ύδατα των εκβολών και τα εκβολικά συστήματα των δέλτα > 95
Ιδιοκτησιακό καθεστώς
Δημόσιο - Δημοτικό / Ιδιωτικό
Καθεστώτα προστασίας
Κατηγορία καθεστώτος προστασίας Υποκατηγορία καθεστώτος προστασίας Ονομασία περιοχής Κωδικός Περιοχή κάλυψης (%) Νομοθεσία
Άλλο περιβαλλοντικό καθεστώς Μικροί νησιωτικοί υγρότοποι Εκβολή Μαραθώνα Y300AIG001 100 Π.Δ. (ΦΕΚ 229/ΑΑΠ/2012)
Αξίες υγρότοπου
103 Έλεγχος πλημμυρικών φαινομένων
109 Υποστήριξη τροφικών αλυσίδων
110 Ενδιαίτημα άγριων ειδών ζώων και φυτών
Δραστηριότητες στον υγρότοπο
Δραστηριότητα Ένταση
421 = απόρριψη οικιακών απορριμμάτων Μικρή
423 = απόρριψη αδρανών υλικών (μπάζα) Μεγάλη
490 = Άλλες αστικές, βιομηχανικές και συναφείς δραστηριότητες Μεγάλη
502 = οδικό δίκτυο Μεσαία
701 = ρύπανση νερού Μεσαία
703 = ρύπανση εδάφους Μεγάλη
790 = Άλλες μορφές ανθρώπινων επιδράσεων/δραστηριοτήτων Μεσαία
802 = απόκτηση εδαφών από θάλασσα, εκβολή ή έλος Μικρή
Δραστηριότητες στη λεκάνη απορροής
Δραστηριότητα Ένταση
107 = δενδρώδεις καλλιέργειες Μεσαία
402 = ασυνεχής δόμηση Μεσαία
502 = οδικό δίκτυο Μεσαία
504 = λιμάνι Μικρή
507 = γέφυρες, οδογέφυρες Μικρή
Επιπτώσεις
Επίπτωση Ένταση
AN- = Αύξηση θορύβου Μικρή
AS- = Μείωση αισθητικής τοπίου Μεγάλη
FCD = Απώλεια της πανιδικής ποικιλότητας Μεγάλη
HF- = Κατακερματισμός ενδιαιτημάτων Μεσαία
HL- = Απώλεια ενδιαιτημάτων Μεσαία
LA- = Μείωση της μεταφορικής ικανότητας των υγροτόπων Μεγάλη
LD- = Μείωση στην αφαίρεση/κατακράτηση ιζημάτων Μεσαία
LF- = Μείωση της προστασίας από φυσικές καταστροφές Μικρή
LI- = Μείωση άλλων κοινωνικο-οικονομικών αξιών Μεσαία
LR- = Μείωση της ρύθμισης της ροής του νερού Μεγάλη
LU- = Μείωση στο δυναμικό για τουρισμό/αναψυχή Μεσαία
LW- = Μείωση των αξιών άγριας πανίδας/άγριας ζωής Μεγάλη
PFO = Ρύπανση από λιπάσματα άγνωστης έκτασης/διάρκειας Μεσαία
PS- = Ρύπανση από αστικά απόβλητα Μεγάλη
PUO = Αύξηση θολερότητας άγνωστης έκτασης/διάρκειας Μεσαία
SP- = Συμπίεση εδαφών Μικρή
VCX = Εισαγωγή ξενικών ειδών Μεγάλη
VP- = Μείωση των πληθυσμών των ειδών χλωρίδας Μεγάλη
WF- = Αύξηση πλημμυρικών φαινομένων Μεσαία
Τύποι οικότοπων
Τύπος Κάλυψη (%)
1310 Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών 5 - 25
72Α0 Καλαμώνες 26 - 50
Τύποι βλάστησης
Τύπος Κάλυψη (%)
Υπερυδατική 26 - 50
Θαμνώδης / Δενδρώδης < 5
Αλοφυτική 5 - 25
Βαθειά νερά < 5
Χλωρίδα
Είδος Παρουσία Αναφορές
Eucalyptus sp. Παρόν Ν. Γεωργιάδης 08.03.2007
Phragmites australis Κυρίαρχο Ν. Γεωργιάδης 08.03.2007
Posidonia oceanica Παρόν Θ. Γιαννακάκης 17.07.2011
Salicornia europea Συγκυρίαρχο Θ. Γιαννακάκης 17.07.2011
Tamarix sp. Παρόν Θ. Γιαννακάκης 17.07.2011
Πανίδα

Ψάρια

Παρουσία στον υγρότοπο


Αναφορές
Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758) Άγνωστη

Κατσαδωράκης, Γ., και Κ. Παραγκαμιάν. 2007. Απογραφή των υγροτόπων των νησιών του Αιγαίου: Ταυτότητα, οικολογική κατάσταση και απειλές. Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση - WWF Ελλάς, Αθήνα. 392 σελ.

Φωτογραφίες