AND007 - Εκβολή Γιάλια (Ρύακα Αφουρσές)

Η εκβολή Γιάλια (Ρύακα Αφουρσές) βρίσκεται περίπου 1 χιλιόμετρο νοτιοανατολικά του οικισμού Στενιές Άνδρου. Πρόκειται για έναν σχετικά υποβαθμισμένο υγρότοπο στον οποίο έχουν ασκηθεί αρκετές πιέσεις. Η παρουσία νερού σε αυτόν είναι μόνιμη. Οι ανθρώπινες δραστηριότητες, οι οποίες έχουν μειώσει τις αξίες και τις λειτουργίες του υγρότοπου, περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: δόμηση, φύτευση ξενικών ειδών, διανοίξεις δρόμων, επέκταση καλλιεργειών και εγκυβωτισμό της κοίτης. Στον υγρότοπο απαντώνται οι οικότοποι 92C0 - Δάση πλάτανου της Ανατολής (Platanion orientalis) και 72Α0 - Καλαμώνες. Η βλάστηση είναι κυρίως δενδρώδης με κυρίαρχο είδος το πλατάνι, ενώ δευτερευόντως υπάρχουν άτομα πικροδάφνης (Nerium oleander) καθώς και υπερυδατική βλάστηση με καλάμια υφάλμυρων νερών (Arundo donax) και αγριοκάλαμα (Phragmites australis). Στα όριά του υγρότοπου έχουν φυτευτεί αρκετοί ευκάλυπτοι. Οι δραστηριότητες στη λεκάνη απορροής είναι ήπιες με κυρίαρχες τις καλλιέργειες και την ασυνεχή δόμηση. Ωστόσο, οι συνεχιζόμενες έντονες ανθρώπινες δραστηριότητες κοντά στον υγρότοπο αναμένεται να τον υποβαθμίσουν και άλλο στο άμεσο μέλλον. Ο υγρότοπος περιλαμβάνεται στο Προεδρικό Διάταγμα για την προστασία των μικρών νησιωτικών υγρότοπων της Ελλάδας (Y422AND007, ΦΕΚ 229/ΑΑΠ/2012). (Περίοδος αναφοράς πρωτογενών δεδομένων: 4/2005, 4/2012. Απογραφείς: Ν. Γεωργιάδης).

Δεδομένα υγρότοπου

Βασικές πληροφορίες
Τοποθεσία υγρότοπου: Παράκτιος
Τύπος υγρότοπου: Φυσικός
Έκταση υγρότοπου: 1.39 Ha
Υδρολογική αλληλεπίδραση: Ναι 
Αλατότητα νερού: Υφάλμυρο
Είσοδος γλυκού νερού: Χείμαρρος / Ρύακας
Επιφανειακή έξοδος νερού Έξοδος από παρυφές λίμνης, ή ανεμπόδιστη έξοδος από ποτάμι
Ελεύθερη επιφάνεια νερού (%): 26 - 50
Υδροπερίοδος: Μόνιμη
Γεωγραφική πληροφορία
Περιφέρεια: Νοτίου Αιγαίου
Περιφερειακή ενότητα: Κυκλάδων
Νησί: Άνδρος
Δήμος: Άνδρου
Γεωγραφικό μήκος: 24.938026 Ανατολικά
Γεωγραφικό πλάτος: 37.852066 Βοράς
Κατάσταση υγρότοπου
Κατάσταση υγρότοπου (MEDWET): 4 - Το αρχικό φυσικό περιβάλλον/τοπίο πολύ διαταραγμένο (<10% απείραχτο)
Τύπος υγρότοπου κατά Ramsar
Τύπος Κάλυψη (%)
E -- Αμμώδεις, χαλικώδεις και κροκαλώδεις παραλίες. Περιλαμβάνονται συστήματα αμμοθινών, λωρίδες άμμου και αμμώδεις νησίδες 5 - 25
M -- Ποταμοί και ρυάκια με συνεχή ροή 5 - 25
F -- Εκβολικά ύδατα. Τα μόνιμα ύδατα των εκβολών και τα εκβολικά συστήματα των δέλτα 26 - 50
Ιδιοκτησιακό καθεστώς
Δημόσιο - Δημοτικό / Ιδιωτικό
Καθεστώτα προστασίας
Κατηγορία καθεστώτος προστασίας Υποκατηγορία καθεστώτος προστασίας Ονομασία περιοχής Κωδικός Περιοχή κάλυψης (%) Νομοθεσία
Άλλο περιβαλλοντικό καθεστώς Μικροί νησιωτικοί υγρότοποι Εκβολή Γιάλια (Ρύακα Αφουρσές) Y422AND007 100 Π.Δ. (ΦΕΚ 229/ΑΑΠ/2012)
Αξίες υγρότοπου
103 Έλεγχος πλημμυρικών φαινομένων
109 Υποστήριξη τροφικών αλυσίδων
110 Ενδιαίτημα άγριων ειδών ζώων και φυτών
111 Αναψυχή
205 Υδρευτική/Αρδευτική
Δραστηριότητες στον υγρότοπο
Δραστηριότητα Ένταση
130 = Άρδευση Μικρή
162 = δεντροφύτευση Μικρή
190 = Άλλες αγροτικές και δασοκομικές δραστηριότητες Μεσαία
402 = ασυνεχής δόμηση Μεσαία
502 = οδικό δίκτυο Μεσαία
507 = γέφυρες, οδογέφυρες Μεσαία
701 = ρύπανση νερού Άγνωστη
Δραστηριότητες στη λεκάνη απορροής
Δραστηριότητα Ένταση
105 = εκτατικές καλλιέργειες Μεσαία
106 = εντατικές καλλιέργειες Μεσαία
107 = δενδρώδεις καλλιέργειες Μεσαία
140 = Βόσκηση Μεγάλη
230 = Κυνήγι Άγνωστη
402 = ασυνεχής δόμηση Μεσαία
502 = οδικό δίκτυο Μικρή
Επιπτώσεις
Επίπτωση Ένταση
AS- = Μείωση αισθητικής τοπίου Μικρή
HL- = Απώλεια ενδιαιτημάτων Μικρή
LS- = Μείωση της παροχής νερού Μεσαία
PSO = Ρύπανση από αστικά απόβλητα άγνωστης έκτασης/διάρκειας Μεσαία
VCX = Εισαγωγή ξενικών ειδών Μεσαία
VP- = Μείωση των πληθυσμών των ειδών χλωρίδας Μεσαία
Τύποι οικότοπων
Τύπος Κάλυψη (%)
72Α0 Καλαμώνες 5 - 25
92C0 Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis) 26 - 50
Τύποι βλάστησης
Τύπος Κάλυψη (%)
Θαμνώδης / Δενδρώδης 51 - 75
Υπερυδατική 26 - 50
Χλωρίδα
Είδος Παρουσία Αναφορές
Arundo donax Συγκυρίαρχο Ν. Γεωργιάδης 08.04.2005
Eucalyptus sp. Παρόν Ν. Γεωργιάδης 08.04.2005
Nerium oleander Συγκυρίαρχο Ν. Γεωργιάδης 08.04.2005
Phragmites australis Συγκυρίαρχο Ν. Γεωργιάδης 08.04.2005
Platanus orientalis Κυρίαρχο Ν. Γεωργιάδης 08.04.2005
Salix sp. Παρόν Ν. Γεωργιάδης 08.04.2005
Vitex agnus-castus Παρόν Ν. Γεωργιάδης 08.04.2005
Πανίδα

Ερπετά

Παρουσία στον υγρότοπο


Αναφορές
Mauremys rivulata (Valenciennes, 1833) Άγνωστη
Beutler & Fror 1980

Ψάρια

Παρουσία στον υγρότοπο


Αναφορές
Mugil cephalus Linnaeus, 1758 Κοινό

Πτηνά

Αριθμός ατόμων

Φώλιασμα

Αναφορές
Anas platyrhynchos L., 1758 1-10 Φωλιάζει Ν. Γεωργιάδης 08.04.2005
Cygnus olor (Gmelin, 1789) 1-10 Πιθανά φωλιάζει Ν. Γεωργιάδης 08.04.2005

Beutler, A., and E. Fror. 1980. Die Amphibien und Reptilien der Nordkykladen. Mitt. Zool. Ges. Braunau 3(10/12):255–290.

Κατσαδωράκης, Γ., και Κ. Παραγκαμιάν. 2007. Απογραφή των υγροτόπων των νησιών του Αιγαίου: Ταυτότητα, οικολογική κατάσταση και απειλές. Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση - WWF Ελλάς, Αθήνα. 392 σελ.

Φωτογραφίες