AND006 - Εκβολή Παραπόρτι (Μεγάλου Ποταμού)

Η εκβολή Παραπόρτι ή Μεγάλου Ποταμού βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο του οικισμού της Χώρας στην Άνδρο. Πρόκειται για έναν υποβαθμισμένο υγρότοπο στον οποίο έχουν ασκηθεί αρκετές πιέσεις με αποτέλεσμα να έχει απολέσει σε μεγάλο βαθμό τη φυσικότητά του. Η παρουσία νερού σε αυτόν είναι μόνιμη. Οι ανθρώπινες δραστηριότητες, οι οποίες έχουν μειώσει τις αξίες και τις λειτουργίες του υγρότοπου, περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: επιχωματώσεις, στραγγίσεις, εγκυβωτισμό, εκχερσώσεις, δόμηση, τουρισμό, διανοίξεις δρόμων και δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων. Στον υγρότοπο απαντώνται οι οικότοποι 2260 - Θίνες με βλάστηση σκληρόφυλλων θάμνων (Cisto-Lavenduletalia), 92D0 - Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio-Tamaricetea και Securinegion tinctoriae) και 72Α0 - Καλαμώνες. Η βλάστηση είναι κυρίως θαμνώδης με κυρίαρχο είδος το αλμυρίκι (Tamarix sp), ενώ δευτερευόντως υπάρχουν άτομα πικροδάφνης (Nerium oleander) καθώς και υπερυδατική βλάστηση με καλάμια υφάλμυρων νερών (Arundo donax) και γλυκών νερών (Typha sp.). Στα όριά του υγρότοπου έχουν φυτευτεί μουριές και φοινικοειδή. Οι δραστηριότητες στην λεκάνη απορροής είναι ήπιες με κυρίαρχες τις καλλιέργειες και την ασυνεχή δόμηση. Ωστόσο, οι συνεχιζόμενες έντονες ανθρώπινες δραστηριότητες κοντά στον υγρότοπο αναμένεται να τον υποβαθμίσουν και άλλο στο άμεσο μέλλον. Ο υγρότοπος περιλαμβάνεται στο Προεδρικό Διάταγμα για την προστασία των μικρών νησιωτικών υγρότοπων της Ελλάδας (Y422AND006, ΦΕΚ 229/ΑΑΠ/2012). (Περίοδος αναφοράς πρωτογενών δεδομένων: 4/2005, 4/2012. Απογραφείς: Ν. Γεωργιάδης).

Δεδομένα υγρότοπου

Βασικές πληροφορίες
Τοποθεσία υγρότοπου: Παράκτιος
Τύπος υγρότοπου: Φυσικός
Έκταση υγρότοπου: 5.09 Ha
Υδρολογική αλληλεπίδραση: Ναι 
Αλατότητα νερού: Υφάλμυρο
Είσοδος γλυκού νερού: Χείμαρρος / Ρύακας
Επιφανειακή έξοδος νερού Έξοδος από παρυφές λίμνης, ή ανεμπόδιστη έξοδος από ποτάμι
Ελεύθερη επιφάνεια νερού (%): 5 - 25
Υδροπερίοδος: Μόνιμη
Γεωγραφική πληροφορία
Περιφέρεια: Νοτίου Αιγαίου
Περιφερειακή ενότητα: Κυκλάδων
Νησί: Άνδρος
Δήμος: Άνδρου
Γεωγραφικό μήκος: 24.940796 Ανατολικά
Γεωγραφικό πλάτος: 37.836482 Βοράς
Κατάσταση υγρότοπου
Κατάσταση υγρότοπου (MEDWET): 4 - Το αρχικό φυσικό περιβάλλον/τοπίο πολύ διαταραγμένο (<10% απείραχτο)
Τύπος υγρότοπου κατά Ramsar
Τύπος Κάλυψη (%)
F -- Εκβολικά ύδατα. Τα μόνιμα ύδατα των εκβολών και τα εκβολικά συστήματα των δέλτα 5 - 25
M -- Ποταμοί και ρυάκια με συνεχή ροή 5 - 25
E -- Αμμώδεις, χαλικώδεις και κροκαλώδεις παραλίες. Περιλαμβάνονται συστήματα αμμοθινών, λωρίδες άμμου και αμμώδεις νησίδες 51 - 75
Ιδιοκτησιακό καθεστώς
Δημόσιο - Δημοτικό / Ιδιωτικό
Καθεστώτα προστασίας
Κατηγορία καθεστώτος προστασίας Υποκατηγορία καθεστώτος προστασίας Ονομασία περιοχής Κωδικός Περιοχή κάλυψης (%) Νομοθεσία
Άλλο περιβαλλοντικό καθεστώς Μικροί νησιωτικοί υγρότοποι Εκβολή Παραπόρτι (Μεγάλου Ποταμού) Y422AND006 100 Π.Δ. (ΦΕΚ 229/ΑΑΠ/2012)
Αξίες υγρότοπου
103 Έλεγχος πλημμυρικών φαινομένων
106 Σταθεροποίηση ακτογραμμής
109 Υποστήριξη τροφικών αλυσίδων
110 Ενδιαίτημα άγριων ειδών ζώων και φυτών
111 Αναψυχή
205 Υδρευτική/Αρδευτική
Δραστηριότητες στον υγρότοπο
Δραστηριότητα Ένταση
130 = Άρδευση Μεσαία
162 = δεντροφύτευση Μικρή
190 = Άλλες αγροτικές και δασοκομικές δραστηριότητες Μεσαία
300 = Εξαγωγή αδρανών υλικών (άμμου, χαλικιών, κ.ά.) Μικρή
401 = συνεχής δόμηση Μεγάλη
423 = απόρριψη αδρανών υλικών (μπάζα) Μεσαία
502 = οδικό δίκτυο Μικρή
600 = Εγκαταστάσεις αθλητισμού / αναψυχής Μεσαία
890 = Άλλες ανθρωπογενείς αλλαγές στις υδρολογικές συνθήκες Μεσαία
966 = αύξηση ανταγωνισμού λόγω εισαγωγής ξενικών ειδών Μεσαία
Δραστηριότητες στη λεκάνη απορροής
Δραστηριότητα Ένταση
105 = εκτατικές καλλιέργειες Μεσαία
106 = εντατικές καλλιέργειες Μεσαία
107 = δενδρώδεις καλλιέργειες Μεσαία
140 = Βόσκηση Μεγάλη
230 = Κυνήγι Άγνωστη
402 = ασυνεχής δόμηση Μεσαία
502 = οδικό δίκτυο Μικρή
Επιπτώσεις
Επίπτωση Ένταση
AN- = Αύξηση θορύβου Μεσαία
AS- = Μείωση αισθητικής τοπίου Μικρή
FB- = Διαταραχή της φυσικής ισορροπίας/αλληλεπίδρασης μεταξύ ειδών ζώων Μεσαία
HL- = Απώλεια ενδιαιτημάτων Μικρή
LS- = Μείωση της παροχής νερού Μεγάλη
LW- = Μείωση των αξιών άγριας πανίδας/άγριας ζωής Μεσαία
PS- = Ρύπανση από αστικά απόβλητα Μικρή
VCX = Εισαγωγή ξενικών ειδών Μεσαία
WG- = Αποστράγγιση/Μείωση της στάθμης του νερού Μεσαία
Τύποι οικότοπων
Τύπος Κάλυψη (%)
92D0 Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio-Tamaricetea και Securinegion tinctoriae) 5 - 25
2260 Θίνες με βλάστηση σκληρόφυλλων θάμνων Cisto-Lavenduletalia 26 - 50
72Α0 Καλαμώνες 5 - 25
Τύποι βλάστησης
Τύπος Κάλυψη (%)
Αμμόφιλη < 5
Θαμνώδης / Δενδρώδης 51 - 75
Υγρολιβαδική 5 - 25
Υπερυδατική 5 - 25
Χλωρίδα
Είδος Παρουσία Αναφορές
Arundo donax Συγκυρίαρχο Ν. Γεωργιάδης 08.04.2005
Carex sp. Παρόν Ν. Γεωργιάδης 08.04.2005
Juncus sp. Παρόν Ν. Γεωργιάδης 08.04.2005
Lamprothamnium papulosum Koumpli-Sovantzi 1997
Morus sp. Παρόν Ν. Γεωργιάδης 08.04.2005
Nerium oleander Συγκυρίαρχο Ν. Γεωργιάδης 08.04.2005
Phoenix sp. Παρόν Ν. Γεωργιάδης 08.04.2005
Platanus orientalis Παρόν Ν. Γεωργιάδης 08.04.2005
Tamarix sp. Κυρίαρχο Ν. Γεωργιάδης 08.04.2005
Typha sp. Παρόν Ν. Γεωργιάδης 08.04.2005
Πανίδα

Ερπετά

Παρουσία στον υγρότοπο


Αναφορές
Mauremys rivulata (Valenciennes, 1833) Παρόν
Ν. Γεωργιάδης 08.04.2005

Ψάρια

Παρουσία στον υγρότοπο


Αναφορές
Mugil cephalus Linnaeus, 1758 Κοινό

Πτηνά

Αριθμός ατόμων

Φώλιασμα

Αναφορές
Anser caerulescens (Swinhoe, 1871) 1-10 Φωλιάζει Ν. Γεωργιάδης 08.04.2005
Cygnus olor (Gmelin, 1789) 1-10 Πιθανά φωλιάζει Ν. Γεωργιάδης 08.04.2005
Ardea cinerea L., 1758 1-10 Άγνωστο Ν. Γεωργιάδης 08.04.2005
Egretta garzetta (L., 1766) 1-10 Άγνωστο Ν. Γεωργιάδης 08.04.2005
Phalacrocorax aristotelis (L., 1761) 1-10 Δεν φωλιάζει Ν. Γεωργιάδης 08.04.2005

Koumpli-Sovantzi, L. 1997. The charophyte flora of Greece, I. Fl. Medit. 7:173–179.

Κατσαδωράκης, Γ., και Κ. Παραγκαμιάν. 2007. Απογραφή των υγροτόπων των νησιών του Αιγαίου: Ταυτότητα, οικολογική κατάσταση και απειλές. Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση - WWF Ελλάς, Αθήνα. 392 σελ.

Φωτογραφίες