AEF003 - Εκβολή όρμου Φτελιό

Η εκβολή του όρμου Φιτλιό βρίσκεται περίπου 4 χιλιόμετρα νότια - νοτιοδυτικά από τον οικισμό του Αγίου Ευστρατίου. Σε απόσταση περίπου 250 μέτρων από την ακτογραμμή, ένα μικρότερο κανάλι χωρίζει από το κύριο τμήμα του ρύακα και σχηματίζεται μια σχετικά εκτεταμένη εκβολή. Στην περιοχή ανάμεσα στις διακλαδώσεις του ποταμού, έχει κατασκευαστεί ένα οίκημα το οποίο συμπεριλαμβάνεται στην οριοθέτηση του υγρότοπου μιας και όπως φαίνεται πρόκειται για παράνομη κατασκευή. Ο ρύακας είναι εποχικής ροής ενώ όταν τα νερά παραμένουν σχετικά στάσιμα δημιουργούνται συνθήκες ευτροφισμού λόγω της παρουσίας αιγοπροβάτων στην ευρύτερη περιοχή. Στο παρελθόν έχουν γίνει προσπάθειες διαμόρφωσης της κοίτης με λιθοσωρούς. Στη λεκάνη απορροής υπάρχουν εγκαταλελειμμένες αναβαθμίδες και αραιό δάσος με βελανιδιές (Quercus macrolepis) όπου παλαιότερα οι καρποί της εξάγονταν και χρησιμοποιούνταν στη βυρσοδεψία. Απαντώνται οι οικότοποι 1410 - Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi) και 92D0 - Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio-Tamaricetea και Securinegion tinctoriae) ενώ η υγροτοπική βλάστηση αποτελείται κυρίως από βούρλα (Juncus sp.) και δευτερευόντως από λυγαριές (Vitex agnus-castus) και καλάμια (Arundo donax). Ο υγρότοπος βρίσκεται εντός περιοχής που έχει χαρακτηριστεί ως Ειδική Ζώνη Διατήρησης (με κωδικό GR4110002), ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας (με κωδικό GR4110014) και Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά (με κωδικό GR133) ενώ περιλαμβάνεται στο Προεδρικό Διάταγμα για την προστασία των μικρών νησιωτικών υγρότοπων της Ελλάδας (με κωδικό Y411AEF003). (Περίοδος αναφοράς πρωτογενών δεδομένων: 5/2011. Απογραφείς: Θ. Γιαννακάκης, Α. Καρδαμάκη).

Δεδομένα υγρότοπου

Βασικές πληροφορίες
Τοποθεσία υγρότοπου: Παράκτιος
Τύπος υγρότοπου: Φυσικός
Έκταση υγρότοπου: 1.74 Ha
Υδρολογική αλληλεπίδραση: -  
Αλατότητα νερού: Υφάλμυρο
Είσοδος γλυκού νερού: Χείμαρρος / Ρύακας
Επιφανειακή έξοδος νερού Έξοδος από παρυφές λίμνης, ή ανεμπόδιστη έξοδος από ποτάμι
Ελεύθερη επιφάνεια νερού (%): 26 - 50
Υδροπερίοδος: Εποχική
Γεωγραφική πληροφορία
Περιφέρεια: Βορείου Αιγαίου
Περιφερειακή ενότητα: Λέσβου
Νησί: Άγιος Ευστράτιος
Δήμος: Αγίου Ευστρατίου
Γεωγραφικό μήκος: 24.973025 Ανατολικά
Γεωγραφικό πλάτος: 39.505276 Βοράς
Κατάσταση υγρότοπου
Κατάσταση υγρότοπου (MEDWET): 3 - Το αρχικό φυσικό περιβάλλον/τοπίο μερικώς διαταραγμένο (10-50% απείραχτο)
Τύπος υγρότοπου κατά Ramsar
Τύπος Κάλυψη (%)
F -- Εκβολικά ύδατα. Τα μόνιμα ύδατα των εκβολών και τα εκβολικά συστήματα των δέλτα > 95
Ιδιοκτησιακό καθεστώς
Δημόσιο - Δημοτικό
Καθεστώτα προστασίας
Κατηγορία καθεστώτος προστασίας Υποκατηγορία καθεστώτος προστασίας Ονομασία περιοχής Κωδικός Περιοχή κάλυψης (%) Νομοθεσία
Περιοχή προστασίας της βιοποικιλότητας Ειδική ζώνη διατήρησης Άγιος Ευστράτιος και Παράκτια Θαλάσσια Ζώνη GR4110002 100 Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/2011)
Περιοχή προστασίας της βιοποικιλότητας Ζώνη ειδικής προστασίας Νήσος Άγιος Ευστράτιος και Θαλάσσια Ζώνη GR4110014 100 Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/2011)
Άλλο περιβαλλοντικό καθεστώς Μικροί νησιωτικοί υγρότοποι Εκβολή όρμου Φιτλιό Y411AEF003 80 Π.Δ. (ΦΕΚ 229/ΑΑΠ/2012)
Αξίες υγρότοπου
110 Ενδιαίτημα άγριων ειδών ζώων και φυτών
111 Αναψυχή
Δραστηριότητες στον υγρότοπο
Δραστηριότητα Ένταση
140 = Βόσκηση Μεσαία
403 = διασκορπισμένες κατοικίες Μεσαία
701 = ρύπανση νερού Μεσαία
952 = ευτροφισμός Μεσαία
Δραστηριότητες στη λεκάνη απορροής
Δραστηριότητα Ένταση
140 = Βόσκηση Μεσαία
230 = Κυνήγι Μικρή
502 = οδικό δίκτυο Μικρή
890 = Άλλες ανθρωπογενείς αλλαγές στις υδρολογικές συνθήκες Μικρή
Επιπτώσεις
Επίπτωση Ένταση
AS- = Μείωση αισθητικής τοπίου Μεσαία
HF- = Κατακερματισμός ενδιαιτημάτων Μεσαία
Τύποι οικότοπων
Τύπος Κάλυψη (%)
1410 Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
92D0 Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio-Tamaricetea και Securinegion tinctoriae) 5 - 25
Τύποι βλάστησης
Τύπος Κάλυψη (%)
Θαμνώδης / Δενδρώδης 5 - 25
Υγρολιβαδική 5 - 25
Υπερυδατική < 5
Χλωρίδα
Είδος Παρουσία Αναφορές
Agave americana Παρόν Θ. Γιαννακάκης & Α. Καρδαμάκη 05.05.2011
Arundo donax Παρόν Θ. Γιαννακάκης & Α. Καρδαμάκη 05.05.2011
Ferula communis Παρόν Θ. Γιαννακάκης & Α. Καρδαμάκη 05.05.2011
Ficus carica Παρόν Θ. Γιαννακάκης & Α. Καρδαμάκη 05.05.2011
Juncus sp. Κυρίαρχο Θ. Γιαννακάκης & Α. Καρδαμάκη 05.05.2011
Olea europaea Παρόν Θ. Γιαννακάκης & Α. Καρδαμάκη 05.05.2011
Opuntia ficus-indica Παρόν Θ. Γιαννακάκης & Α. Καρδαμάκη 05.05.2011
Quercus macrolepis Παρόν Θ. Γιαννακάκης & Α. Καρδαμάκη 05.05.2011
Vitex agnus-castus Παρόν Θ. Γιαννακάκης & Α. Καρδαμάκη 05.05.2011

Πορτόλου, Δ., Σ. Μπουρδάκης, Χ. Βλάχος, Θ. Καστρίτης και Τ. Δημαλέξης (επ.). 2009. Οι Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά της Ελλάδας. Περιοχές Προτεραιότητας για τη Διατήρηση της Βιοποικιλότητας. Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Αθήνα. 497 σελ.

Φωτογραφίες