AMO004 - Έλος Κάτω Κάμπου

Το έλος Κάτω Κάμπου βρίσκεται περίπου 1,5 χιλιόμετρο βόρεια του οικισμού Κολοφάνα και υπάγεται διοικητικά στον Δήμο Αμοργού. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα σύστημα υγρότοπων που περιλαμβάνει ένα πολύ υποβαθμισμένο έλος (80% του υγρότοπου) και έναν αβαθή θαλάσσιο κολπίσκο που δέχεται σποραδικά και τις λιγοστές ποσότητες γλυκού νερού του μικρού χειμάρρου, που τροφοδοτεί και το έλος. Το έλος έχει συρρικνωθεί και αλλοιωθεί σημαντικά από την επέκταση των γύρω καλλιεργειών. Ωστόσο, κάποιοι αγροί έχουν εγκαταλειφτεί και η υπερυδατική υγροτοπική βλάστηση αρχίζει και αναπτύσσεται ξανά εκεί. Έτσι στην οριοθέτηση περιλήφθησαν και τα αγροτικά αυτά τμήματα, στα οποία φαίνεται πως επανεμφανίζονται υγροτοπικά είδη φυτών. Η βλάστηση είναι κυρίως υπερυδατική με κυρίαρχο είδος το αγριοκάλαμο (Phragmites australis, οικότοπος 72Α0), ενώ δευτερευόντως υπάρχουν λίγα άτομα βούρλων. Επίσης υπάρχουν φυτεμένα αλμυρίκια καθώς και λίγα άτομα φοινίκων σε διάφορα σημεία στα όρια του υγρότοπου. Οι δραστηριότητες στη λεκάνη απορροής είναι ήπιες με κυρίαρχες τις καλλιέργειες και την ασυνεχή δόμηση και δεν προκαλούν προβλήματα στον υγρότοπο. Ο υγρότοπος προστατεύεται από το Π.Δ. των μικρών νησιωτικών υγρότοπων της Ελλάδας (Y422AMO004, ΦΕΚ 229/ΑΑΠ/2012) και βρίσκεται σε περιοχή που έχει κηρυχθεί Αρχαιολογικός Χώρος (ΦΕΚ 633/Β/2000) ενώ ολόκληρο το νησί έχει χαρακτηριστεί ως Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά (Πορτόλου και συν. 2009). (Περίοδος αναφοράς πρωτογενών δεδομένων: 7/2007. Απογραφείς: Ν. Γεωργιάδης).

Δεδομένα υγρότοπου

Βασικές πληροφορίες
Τοποθεσία υγρότοπου: Παράκτιος
Τύπος υγρότοπου: Φυσικός
Έκταση υγρότοπου: 5.07 Ha
Υδρολογική αλληλεπίδραση: -  
Αλατότητα νερού: Υφάλμυρο
Είσοδος γλυκού νερού: Χείμαρρος / Ρύακας
Επιφανειακή έξοδος νερού Έξοδος από παρυφές λίμνης, ή ανεμπόδιστη έξοδος από ποτάμι
Ελεύθερη επιφάνεια νερού (%): < 5
Υδροπερίοδος: Εποχική
Γεωγραφική πληροφορία
Περιφέρεια: Νοτίου Αιγαίου
Περιφερειακή ενότητα: Κυκλάδων
Νησί: Αμοργός
Δήμος: Αμοργού
Γεωγραφικό μήκος: 25.783047 Ανατολικά
Γεωγραφικό πλάτος: 36.805770 Βοράς
Κατάσταση υγρότοπου
Κατάσταση υγρότοπου (MEDWET): 4 - Το αρχικό φυσικό περιβάλλον/τοπίο πολύ διαταραγμένο (<10% απείραχτο)
Τύπος υγρότοπου κατά Ramsar
Τύπος Κάλυψη (%)
A -- Μόνιμα θαλάσσια ύδατα βάθους μικρότερου των 6 μέτρων κατά τη ρηχία, συμπεριλαμβανομένων κόλπων και στενών 5 - 25
K -- Αβαθείς λίμνες και έλη γλυκού νερού της παράκτιας ζώνης 76 - 95
Ιδιοκτησιακό καθεστώς
Ιδιωτικό
Καθεστώτα προστασίας
Κατηγορία καθεστώτος προστασίας Υποκατηγορία καθεστώτος προστασίας Ονομασία περιοχής Κωδικός Περιοχή κάλυψης (%) Νομοθεσία
Περιοχή προστασίας της βιοποικιλότητας Ζώνη ειδικής προστασίας Μικρές Κυκλάδες, βόρειο-ανατολική Αμοργός, ανατολικές ακτές Δονούσας, γύρω νησίδες και θαλάσσια περιοχή GR4220021 5 ΚΥΑ 50743/2017 (ΦΕΚ 4432/Β/2017)
Άλλο περιβαλλοντικό καθεστώς Μικροί νησιωτικοί υγρότοποι Έλος Κάτω Κάμπου Y422AMO004 100 Π.Δ. (ΦΕΚ 229/ΑΑΠ/2012)
Αρχαιολογικό καθεστώς Χωρίς καθορισμένες ζώνες Αρχαιολογική περιοχή Κάτω Κάμπου 94 Υ.Α. (ΦΕΚ 633/Β/2000)
Αξίες υγρότοπου
109 Υποστήριξη τροφικών αλυσίδων
110 Ενδιαίτημα άγριων ειδών ζώων και φυτών
203 Τροφοληπτική
Δραστηριότητες στον υγρότοπο
Δραστηριότητα Ένταση
140 = Βόσκηση Μικρή
190 = Άλλες αγροτικές και δασοκομικές δραστηριότητες Μεγάλη
190 = Άλλες αγροτικές και δασοκομικές δραστηριότητες Μεσαία
403 = διασκορπισμένες κατοικίες Μικρή
423 = απόρριψη αδρανών υλικών (μπάζα) Μικρή
502 = οδικό δίκτυο Μεσαία
Δραστηριότητες στη λεκάνη απορροής
Δραστηριότητα Ένταση
100 = Καλλιέργειες Μεσαία
140 = Βόσκηση Μεσαία
402 = ασυνεχής δόμηση Μικρή
502 = οδικό δίκτυο Μικρή
Επιπτώσεις
Επίπτωση Ένταση
AS- = Μείωση αισθητικής τοπίου Μικρή
HF- = Κατακερματισμός ενδιαιτημάτων Μεγάλη
HL- = Απώλεια ενδιαιτημάτων Μεσαία
VCX = Εισαγωγή ξενικών ειδών Μικρή
VP- = Μείωση των πληθυσμών των ειδών χλωρίδας Μικρή
Τύποι οικότοπων
Τύπος Κάλυψη (%)
72Α0 Καλαμώνες 5 - 25
Τύποι βλάστησης
Τύπος Κάλυψη (%)
Θαμνώδης / Δενδρώδης < 5
Υγρολιβαδική < 5
Υπερυδατική 26 - 50
Χλωρίδα
Είδος Παρουσία Αναφορές
Juncus sp. Παρόν Ν. Γεωργιάδης 16.07.2008
Phoenix sp. Παρόν Ν. Γεωργιάδης 16.07.2008
Phragmites australis Κυρίαρχο Ν. Γεωργιάδης 16.07.2008
Tamarix sp. Παρόν Ν. Γεωργιάδης 16.07.2008

Κατσαδωράκης, Γ., και Κ. Παραγκαμιάν. 2007. Απογραφή των υγροτόπων των νησιών του Αιγαίου: Ταυτότητα, οικολογική κατάσταση και απειλές. Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση - WWF Ελλάς, Αθήνα. 392 σελ.

Πορτόλου, Δ., Σ. Μπουρδάκης, Χ. Βλάχος, Θ. Καστρίτης και Τ. Δημαλέξης (επ.). 2009. Οι Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά της Ελλάδας. Περιοχές Προτεραιότητας για τη Διατήρηση της Βιοποικιλότητας. Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Αθήνα. 497 σελ.

Φωτογραφίες