AMO002 - Έλος Αιγιάλης

Το έλος Αιγιάλης βρίσκεται περίπου μισό χιλιόμετρο βόρεια του οικισμού της Αιγιάλης στην Αμοργό. Πρόκειται για έναν πολύ υποβαθμισμένο υγρότοπο (σε ιδιωτικές εκτάσεις), ο οποίος έχει απολέσει στο πέρασμα των χρόνων πάνω από το μισό της έκτασής του και συνολικά τη φυσικότητά του. Στη σημερινή του κατάσταση δεν ξεπερνάει τα 11 στρέμματα. Το έλος τροφοδοτείται με γλυκό νερό από τα κατακρημνίσματα που ρέουν από τη μικρή λεκάνη απορροής διαμέσου μικρών αυλακώσεων. Η παρουσία νερού σε αυτόν είναι σποραδική και συνήθως μετά από δυνατές βροχές. Οι ανθρώπινες δραστηριότητες, οι οποίες έχουν μειώσει τις αξίες και τις λειτουργίες του υγρότοπου, περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: επιχωματώσεις, στραγγίσεις, δόμηση, τουρισμό, διανοίξεις δρόμων και μονοπατιών, υπαίθριο παρκινγκ και επέκταση καλλιεργειών. Στον υγρότοπο απατώνται υπολείμματα του τύπου οικότοπου καλαμώνες (72Α0). Η βλάστηση είναι κυρίως υπερυδατική με κυρίαρχο είδος το αγριοκάλαμο (Phragmites australis), ενώ δευτερευόντως υπάρχουν μικρά τμήματα υγρών λιβαδιών με βούρλα (Juncus sp.). Επίσης υπάρχουν μεμονωμένα άτομα λυγαριάς και στα όριά του έχουν φυτευτεί λίγα αλμυρίκια και ευκάλυπτοι. Οι δραστηριότητες στη λεκάνη απορροής είναι ήπιες με κυρίαρχες τις καλλιέργειες και την ασυνεχή δόμηση. Ο υγρότοπος προστατεύεται από το Π.Δ. των μικρών νησιωτικών υγρότοπων της Ελλάδας (Y422AMO002, ΦΕΚ 229/ΑΑΠ/2012) και βρίσκεται σε περιοχή που έχει κηρυχθεί Αρχαιολογικός Χώρος (ΦΕΚ 633/Β/2000). Στο μέλλον ο υγρότοπος αναμένεται να αναμένεται  να καταστραφεί ολοσχερώς αν συνεχιστούν οι έντονες ανθρώπινες δραστηριότητες. (Περίοδος αναφοράς πρωτογενών δεδομένων: 7/2008. Απογραφείς: Ν. Γεωργιάδης).

Δεδομένα υγρότοπου

Βασικές πληροφορίες
Τοποθεσία υγρότοπου: Παράκτιος
Τύπος υγρότοπου: Φυσικός
Έκταση υγρότοπου: 1.04 Ha
Υδρολογική αλληλεπίδραση: -  
Αλατότητα νερού: Υφάλμυρο
Είσοδος γλυκού νερού: Λεκάνη απορροής (από κατακρημνίσματα)
Επιφανειακή έξοδος νερού Δεν υπάρχει εμφανές σημείο εξόδου του νερού
Ελεύθερη επιφάνεια νερού (%): 5 - 25
Υδροπερίοδος: Σποραδική
Γεωγραφική πληροφορία
Περιφέρεια: Νοτίου Αιγαίου
Περιφερειακή ενότητα: Κυκλάδων
Νησί: Αμοργός
Δήμος: Αμοργού
Γεωγραφικό μήκος: 25.979081 Ανατολικά
Γεωγραφικό πλάτος: 36.904216 Βοράς
Κατάσταση υγρότοπου
Κατάσταση υγρότοπου (MEDWET): 4 - Το αρχικό φυσικό περιβάλλον/τοπίο πολύ διαταραγμένο (<10% απείραχτο)
Τύπος υγρότοπου κατά Ramsar
Τύπος Κάλυψη (%)
H -- Διαπαλιρροϊκά έλη. Συμπεριλαμβάνονται αλμυρόβαλτοι, αλίπεδα, φυσικές αλυκές, παλιρροϊκά έλη υφάλμυρου και γλυκού νερού 76 - 95
Ιδιοκτησιακό καθεστώς
Ιδιωτικό
Καθεστώτα προστασίας
Κατηγορία καθεστώτος προστασίας Υποκατηγορία καθεστώτος προστασίας Ονομασία περιοχής Κωδικός Περιοχή κάλυψης (%) Νομοθεσία
Άλλο περιβαλλοντικό καθεστώς Μικροί νησιωτικοί υγρότοποι Έλος Αιγιάλης Y422AMO002 100 Π.Δ. (ΦΕΚ 229/ΑΑΠ/2012)
Αρχαιολογικό καθεστώς Χωρίς καθορισμένες ζώνες Αρχαιολογική περιοχή Αιγιάλης 100 Υ.Α. (ΦΕΚ 633/Β/2000)
Αξίες υγρότοπου
109 Υποστήριξη τροφικών αλυσίδων
110 Ενδιαίτημα άγριων ειδών ζώων και φυτών
Δραστηριότητες στον υγρότοπο
Δραστηριότητα Ένταση
190 = Άλλες αγροτικές και δασοκομικές δραστηριότητες Μεγάλη
402 = ασυνεχής δόμηση Μικρή
490 = Άλλες αστικές, βιομηχανικές και συναφείς δραστηριότητες Μεγάλη
502 = οδικό δίκτυο Μεσαία
803 = επιχωμάτωση χαντακιών, τελμάτων, στερνών, βάλτων Μεγάλη
810 = Αποστράγγιση Μεγάλη
Δραστηριότητες στη λεκάνη απορροής
Δραστηριότητα Ένταση
100 = Καλλιέργειες Μεσαία
402 = ασυνεχής δόμηση Μεσαία
502 = οδικό δίκτυο Μικρή
620 = Υπαίθριες δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής Μεσαία
Επιπτώσεις
Επίπτωση Ένταση
AS- = Μείωση αισθητικής τοπίου Μεγάλη
HC- = Απώλεια διαδρόμων επικοινωνίας για την πανίδα Μικρή
HF- = Κατακερματισμός ενδιαιτημάτων Μεγάλη
LW- = Μείωση των αξιών άγριας πανίδας/άγριας ζωής Μεσαία
VP- = Μείωση των πληθυσμών των ειδών χλωρίδας Μεγάλη
WGS = Αποστράγγιση βάλτων/ελών Μεγάλη
Τύποι οικότοπων
Τύπος Κάλυψη (%)
72Α0 Καλαμώνες 26 - 50
Τύποι βλάστησης
Τύπος Κάλυψη (%)
Θαμνώδης / Δενδρώδης < 5
Υγρολιβαδική 5 - 25
Υπερυδατική 76 - 95
Χλωρίδα
Είδος Παρουσία Αναφορές
Eucalyptus sp. Παρόν Ν. Γεωργιάδης 18.07.2008
Juncus sp. Παρόν Ν. Γεωργιάδης 18.07.2008
Phragmites australis Κυρίαρχο Ν. Γεωργιάδης 18.07.2008
Tamarix sp. Παρόν Ν. Γεωργιάδης 18.07.2008
Vitex agnus-castus Παρόν Ν. Γεωργιάδης 18.07.2008

Κατσαδωράκης, Γ., και Κ. Παραγκαμιάν. 2007. Απογραφή των υγροτόπων των νησιών του Αιγαίου: Ταυτότητα, οικολογική κατάσταση και απειλές. Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση - WWF Ελλάς, Αθήνα. 392 σελ.

Φωτογραφίες