GR221ZAK009 - Λίμνη Κερίου

Περιγραφή

Η Λίμνη Κερίου βρίσκεται περίπου 3 χιλιόμετρα βόρεια - βορειοανατολικά από τον ομώνυμο οικισμό, στο δήμο Ζακύνθου. Έχει καταγραφεί ως υγρότοπος και από το ΕΚΒΥ με κωδικό GR221206000 και όνομα "Λιμνοθάλασσα Κερίου ή Βάλτος" (Ζαλίδης & Ματζαβέλας 1994). Πρόκειται για ένα παράκτιο υγροτοπικό σύστημα όπου το γλυκό νερό εισέρχεται από πηγές σχηματίζοντας ένα εποχιακό έλος. Στον υγρότοπο υπάρχει ένα δίκτυο αποστραγγιστικών καναλιών σε σχήμα ψαροκόκκαλο όπου το κεντρικό κανάλι διατηρεί νερό όλο το χρόνο ενώ και περιμετρικά υπάρχει κανάλι που οριοθετεί το έλος. Μέσα στα όρια του αναφέρονται ήδη από την αρχαιότητα πηγές πετρελαίου ενώ όποιες προσπάθειες είχαν γίνει για αξιοποίηση του, σήμερα έχουν εγκαταλειφτεί. Ωστόσο, ως αποτέλεσμα αυτών των προσπαθειών, σημειακά σχηματίζονται μικρές λιμνούλες με βαρύ πετρέλαιο/πίσσα που αποτελούν και παγίδες για την ορνιθοπανίδα (Hölzinger 2009). Περιμετρικά υπάρχει δόμηση και καλλιέργειες (ελαιόδεντρα και κηπευτικά), ενώ επίσης το έλος κυκλώνει και δρόμος. Στο ανατολικό τμήμα του υγρότοπου, κοντά στην θάλασσα οι υγροτοπικές εκτάσεις έχουν εκχερσωθεί και στρωθεί με χαλίκι, ενώ έχει κατασκευαστεί και γήπεδο 5x5. Επίσης εκτεταμένες εκχερσώσεις γίνονται και κατά μήκος του περιμετρικού δρόμου, ενώ επιπλέον υπάρχει βόσκηση και θήρευση. Απαντώνται οι οικότοποι 72Α0 - Καλαμώνες με κυρίαρχο είδος το καλάμι Phragmites australis και 1410 - Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi) με βούρλα (Juncus sp.). Στο περιμετρικό κανάλι απαντώνται επίσης νούφαρα και ψαθιά. Οι Hartley et al. (2002) αναφέρουν στον υγρότοπο 72 είδη φυτών, 28 είδη πουλιών, 4 είδη ερπετών και 6 είδη αμφιβίων. Επίσης, κατά την απογραφή διαπιστώθηκε η παρουσία δύο ειδών νεροχελώνας (Emys orbicularis και Mauremys rivulata), βάτραχια (Pelophylax kurtmuelleri), χέλια (Anguilla anguilla) και καβούρια. Σε μελέτη για την ιχθυοπανίδα του υγρότοπου (Ζόγκαρης 2013) αναφέρονται 4 είδη ψαριών (με σημαντικότερο τον νανογωβιό - Knipowitschia sp.), καθώς και άλλα ασπόνδυλα γλυκού νερού [Coleoptera (2+ spp), Notonecta cf. sp., Ephymeroptera, Asselus cf., Gammaridae, Odonata (3+ spp.), Gastropoda (4+ spp.)]. Ο υγρότοπος βρίσκεται εντός των ορίων περιοχής που έχει χαρακτηριστεί ως Ειδική Ζώνη Διατήρησης (GR2210002) και Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά (Πορτόλου και συν. 2009), ενώ βρίσκεται και εντός των ορίων του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου. [Επίσκεψη για την απογραφή: Θ. Γιαννακάκης & Δ. Πουρσανίδης 4/2010].

Δεδομένα υγρότοπου

Βασικές πληροφορίες
Τοποθεσία υγρότοπου: Παράκτιος
Τύπος υγρότοπου: Φυσικός
Έκταση υγρότοπου: 25.95 Ha
Υδρολογική αλληλεπίδραση: -  
Αλατότητα νερού: Υφάλμυρο
Είσοδος γλυκού νερού: Καρστική πηγή
Επιφανειακή έξοδος νερού Έξοδος από παρυφές λίμνης, ή ανεμπόδιστη έξοδος από ποτάμι
Ελεύθερη επιφάνεια νερού (%): < 5
Υδροπερίοδος: Μόνιμη
Γεωγραφική πληροφορία
Περιφέρεια: Ιονίων Νήσων
Περιφερειακή ενότητα: Ζακύνθου
Νησί: Ζάκυνθος
Δήμος: Ζακύνθου
Γεωγραφικό μήκος: 20.833011 Ανατολικά
Γεωγραφικό πλάτος: 37.685126 Βοράς
Κατάσταση υγρότοπου
Κατάσταση υγρότοπου (MEDWET): 3 - Το αρχικό φυσικό περιβάλλον/τοπίο μερικώς διαταραγμένο (10-50% απείραχτο)
Τύπος υγρότοπου κατά Ramsar
Τύπος Κάλυψη (%)
Zk(a) -- Καρστικά και άλλα υπόγεια υδρολογικά συστήματα, θαλάσσια/παράκτια < 5
K -- Αβαθείς λίμνες και έλη γλυκού νερού της παράκτιας ζώνης > 95
Ιδιοκτησιακό καθεστώς
Δημόσιο - Δημοτικό
Προηγούμενες καταγραφές
Κωδικός Ονομασία περιοχής Αναφορές
GR221206000 Λιμνοθάλασσα Κερίου ή Βάλτος Ζαλίδης & Μαντζαβέλλας 1994
Καθεστώτα προστασίας
Κατηγορία καθεστώτος προστασίας Υποκατηγορία καθεστώτος προστασίας Ονομασία περιοχής Κωδικός Περιοχή κάλυψης (%) Νομοθεσία
Περιοχή προστασίας της βιοποικιλότητας Ειδική ζώνη διατήρησης Κόλπος Λαγανά Ζακύνθου (Ακρ. Γεράκι - Κερί) και Νησίδες Μαραθωνήσι & Πελούζο GR2210002 100 Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/2011)
Κατηγορία προστασίας CDDA
Κωδικός CDDA Κατηγορία CDDA
GR09 Περιοχή προστασίας της φύσης σε θαλάσσιο πάρκο
GR97 Εθνικό θαλάσσιο πάρκο
GR99 Άλλα
Οικοσυστημικές υπηρεσίες
Τύπος οικοσυστημικής υπηρεσίας Οικοσυστημική υπηρεσία Κλίμακα Οφέλους (%) Σημαντικότητα
Πολιτισμικές υπηρεσίες Πολιτιστική κληρονομιά
Ρυθμιστικές υπηρεσίες Ρύθμιση πλημμυρικών φαινομένων
Προμηθευτικές υπηρεσίες Τροφή
Υποστηρικτικές υπηρεσίες Κύκλος θρεπτικών
Άλλο Άλλο
Υποστηρικτικές υπηρεσίες Παροχή ενδιαιτημάτων
Ρυθμιστικές υπηρεσίες Ρύθμιση υδάτων
Δραστηριότητες στον υγρότοπο
Δραστηριότητα Ένταση
140 = Βόσκηση Μικρή
180 = Χρήση φωτιάς για αγροκτηνοτροφικά οφέλη Άγνωστη
230 = Κυνήγι Άγνωστη
390 = Άλλες εξορυκτικές δραστηριότητες Άγνωστη
423 = απόρριψη αδρανών υλικών (μπάζα) Μεσαία
490 = Άλλες αστικές, βιομηχανικές και συναφείς δραστηριότητες Μεσαία
502 = οδικό δίκτυο Μεσαία
511 = δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας Μικρή
603 = στάδιο Μικρή
701 = ρύπανση νερού Άγνωστη
802 = απόκτηση εδαφών από θάλασσα, εκβολή ή έλος Μεσαία
852 = κατασκευές τροποποίησης των διαδρομών των εσωτερικών υδάτων Μεγάλη
890 = Άλλες ανθρωπογενείς αλλαγές στις υδρολογικές συνθήκες Μεσαία
990 = Άλλες φυσικές διεργασίες Μεγάλη
Δραστηριότητες στη λεκάνη απορροής
Δραστηριότητα Ένταση
106 = εντατικές καλλιέργειες Μικρή
107 = δενδρώδεις καλλιέργειες Μεγάλη
230 = Κυνήγι Άγνωστη
402 = ασυνεχής δόμηση Μεσαία
502 = οδικό δίκτυο Μικρή
504 = λιμάνι Μικρή
Επιπτώσεις
Επίπτωση Ένταση
FB- = Διαταραχή της φυσικής ισορροπίας/αλληλεπίδρασης μεταξύ ειδών ζώων Μικρή
HF- = Κατακερματισμός ενδιαιτημάτων Άγνωστη
HL- = Απώλεια ενδιαιτημάτων Άγνωστη
POC = Χρόνια ρύπανση από πετρέλαιο Άγνωστη
Τύποι οικότοπων
Τύπος Κάλυψη (%)
1410 Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi) 26 - 50
72Α0 Καλαμώνες 51 - 75
Τύποι βλάστησης
Τύπος Κάλυψη (%)
Εφυδατική < 5
Θαμνώδης / Δενδρώδης < 5
Υγρολιβαδική 26 - 50
Υπερυδατική 51 - 75
Χλωρίδα
Είδος Παρουσία Αναφορές
Anacamptis palustris Παρόν Hartley et al. 2002
Chara sp. Ζόγκαρης 2013
Cladium mariscus Theocharopoulos et al. 2006
Coris monspeliensis Παρόν Hartley et al. 2002
Dorycnium rectum Παρόν Hartley et al. 2002
Enteromorpha intestinalis Παρόν Hartley et al. 2002
Eucalyptus sp. Παρόν Θ. Γιαννακάκης & Δ. Πουρσανίδης 21.04...
Ficus carica Παρόν Θ. Γιαννακάκης & Δ. Πουρσανίδης 21.04...
Juncus sp. Συγκυρίαρχο Θ. Γιαννακάκης & Δ. Πουρσανίδης 21.04...
Limonium zacynthius Παρόν Hartley et al. 2002
Nerium oleander Παρόν Θ. Γιαννακάκης & Δ. Πουρσανίδης 21.04...
Nuphar sp. Παρόν Θ. Γιαννακάκης & Δ. Πουρσανίδης 21.04...
Phoenix sp. Παρόν Θ. Γιαννακάκης & Δ. Πουρσανίδης 21.04...
Phragmites australis Κυρίαρχο Θ. Γιαννακάκης & Δ. Πουρσανίδης 21.04...
Platanus orientalis Παρόν Θ. Γιαννακάκης & Δ. Πουρσανίδης 21.04...
Populus sp. Παρόν Θ. Γιαννακάκης & Δ. Πουρσανίδης 21.04...
Tamarix sp. Παρόν Θ. Γιαννακάκης & Δ. Πουρσανίδης 21.04...
Typha sp. Παρόν Θ. Γιαννακάκης & Δ. Πουρσανίδης 21.04...
Washingtonia filifera Παρόν Θ. Γιαννακάκης & Δ. Πουρσανίδης 21.04...
Yucca sp. Παρόν Θ. Γιαννακάκης & Δ. Πουρσανίδης 21.04...
Πανίδα

Ερπετά

Παρουσία στον υγρότοπο


Αναφορές
Emys orbicularis (Linnaeus, 1758) Κοινό
Θ. Γιαννακάκης & Δ. Πουρσανίδης 21.04...
Mauremys rivulata (Valenciennes, 1833) Κοινό
Θ. Γιαννακάκης & Δ. Πουρσανίδης 21.04...

Αμφίβια

Παρουσία στον υγρότοπο


Αναφορές
Pelophylax kurtmuelleri (Gayda, 1940) Πολύ κοινό
Θ. Γιαννακάκης & Δ. Πουρσανίδης 21.04...

Ψάρια

Παρουσία στον υγρότοπο


Αναφορές
Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758) Άγνωστη
Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758)
Knipowitschia sp.
Knipowitschia sp.
Liza ramada (Risso, 1827)
Mugil cephalus Linnaeus, 1758 Άγνωστη
Mugil cephalus Linnaeus, 1758

Ασπόνδυλα

Παρουσία στον υγρότοπο


Αναφορές
Potamon potamios (Olivier, 1804) Άγνωστη
Θ. Γιαννακάκης & Δ. Πουρσανίδης 21.04...

Πτηνά

Αριθμός ατόμων

Φώλιασμα

Αναφορές
1-10 Θ. Γιαννακάκης & Δ. Πουρσανίδης 21.04...
Gallinula chloropus (L., 1758) 1-10 Θ. Γιαννακάκης & Δ. Πουρσανίδης 21.04...

Hartley, A., L. Mottram, and G. Schofield. 2002. Ecological habitat survey within the boundaries of the national marine park of Zakynthos island, Greece. Report commissioned by the National Marine Park of Zakynthos. 112pp.

Hölzinger, J. 2009. Die Pechquellen auf Zakynthos (Griechenland) als Todesfällen für Vögel. Omithoi. Anz. 48: 155-158

Theocharopoulos, M., T. Georgiadis, G. Dimitrellos, S. Chochliouros, and A. Tiniakou. 2006. Vegetation types with Cladium mariscus (Cyperaceae) in Greece. Willdenowia 36:247–256.

Ζαλίδης, Χ. Γ., και Α. Μαντζαβέλλας (συντονιστές έκδοσης). 1994. Απογραφή των ελληνικών υγροτόπων ως φυσικών πόρων (Πρώτη προσέγγιση). Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ), Θέρμη. 587 σελ.

Ζόγκαρης, Σ. 2013. Καταγραφή και αξιολόγηση της Ιχθυοπανίδας στον Υγρότοπο Κερίου, Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου. Αναφορά στα πλαίσια της μελέτης «Strategic plans for restoration, protection and ecotourism promotion in Natura 2000 sites which were devastated by natural disasters (NAT-PRO)» για την εταιρεία NCC Περιβαλλοντικές Μελέτες ΕΠΕ. Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων. 12 σελ. (Αδημοσίευτη αναφορά)

Πορτόλου, Δ., Σ. Μπουρδάκης, Χ. Βλάχος, Θ. Καστρίτης και Τ. Δημαλέξης (επ.). 2009. Οι Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά της Ελλάδας. Περιοχές Προτεραιότητας για τη Διατήρηση της Βιοποικιλότητας. Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Αθήνα. 497 σελ.

Φωτογραφίες