GR221ZAK003 - Αλυκή Κατασταρίου

Περιγραφή

Η αλυκή Κατασταρίου βρίσκεται περίπου 1,5 χιλιόμετρα βόρεια - βορειοανατολικά από τον οικισμό Κατασταρίου, στο δήμο Ζακύνθου. Οι Αλυκές σταμάτησαν την λειτουργία τους στο τέλος της δεκαετίας του '80 (Petanidou 1999) και έκτοτε το σύστημα έχει εγκαταλειφτεί. Αρκετά τηγάνια έχουν μείνει ανέπαφα και σχηματισμένα, ορισμένες εκτάσεις όμως έχουν μπαζωθεί. Στις επιχωματωμένες εκτάσεις έχουν δημιουργηθεί παιδική χαρά, χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων, γήπεδο ποδοσφαίρου, δενδροφυτεύσεις ενώ τον υγρότοπο διασχίζει δρόμος που έχει ανοιχτεί σχετικά πρόσφατα. Περιμετρικά υπάρχει η τάφρος αποστράγγιστης της αλυκής για την αποτροπή της εισόδου των απορροών στα αλοπήγια, ενώ στην τάφρο καταλήγουν μικρά στραγγιστικά κανάλια, στα οποία δεν αποκλείεται να καταλήγουν αστικά λύματα. Την αλυκή κυκλώνει δρόμος ενώ η δόμηση έχει αναπτυχθεί - κυρίως εξοχικές κατοικίες και τουριστικά καταλύματα - σε όλο το παραλιακό μέτωπο, αλλά και περιμετρικά του υγρότοπου. Υπάρχουν μεγάλες πιέσεις από τους κατοίκους της περιοχής για την πλήρη επιχωμέτωση της αλυκής και αλλαγή της χρήσης γης. Ο υγρότοπος πλημμυρίζει τους χειμερινούς μήνες, ενώ ο Δήμος διανοίγει περιοδικά το κανάλι που ενώνει την αλυκή με την θάλασσα και εισέρχεται θαλασσινό νερό. Απαντώνται οι οικότοποι 1440 - Αλυκές και 1420 - Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Arthrocnemetalia fructicosae) με χαρακτηριστικά είδη αλοφυτικής βλάστησης. Όσο αφορά την πανίδα, ο υγρότοπος χρησιμοποιείται κατά την μετανάστευση ενώ κατά την επίσκεψη διαπιστώθηκε η ύπαρξη χελιών (Anguilla anguilla). Ο υγρότοπος βρίσκεται σε Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά (Πορτόλου και συν. 2009). [Επίσκεψη για την απογραφή: Θ. Γιαννακάκης & Δ. Πουρσανίδης 4/2010].

Δεδομένα υγρότοπου

Βασικές πληροφορίες
Τοποθεσία υγρότοπου: Παράκτιος
Τύπος υγρότοπου: Τεχνητός
Έκταση υγρότοπου: 16.79 Ha
Υδρολογική αλληλεπίδραση: -  
Αλατότητα νερού: Αλμυρό
Είσοδος γλυκού νερού: Λεκάνη απορροής (από κατακρημνίσματα)
Επιφανειακή έξοδος νερού Άλλο
Ελεύθερη επιφάνεια νερού (%): > 95
Υδροπερίοδος: Εποχική
Γεωγραφική πληροφορία
Περιφέρεια: Ιονίων Νήσων
Περιφερειακή ενότητα: Ζακύνθου
Νησί: Ζάκυνθος
Δήμος: Ζακύνθου
Γεωγραφικό μήκος: 20.763246 Ανατολικά
Γεωγραφικό πλάτος: 37.842156 Βοράς
Βιολογική σημασία
Βιολογική σημασία: Μεγάλη
Τύπος υγρότοπου κατά Ramsar
Τύπος Κάλυψη (%)
5 -- Υγρότοποι προς εκμετάλλευση αλατιού (τηγάνια αλυκών, αλυκές, κ.ά) > 95
Ιδιοκτησιακό καθεστώς
Δημόσιο - Δημοτικό
Οικοσυστημικές υπηρεσίες
Τύπος οικοσυστημικής υπηρεσίας Οικοσυστημική υπηρεσία Κλίμακα Οφέλους (%) Σημαντικότητα
Υποστηρικτικές υπηρεσίες Παροχή ενδιαιτημάτων
Πολιτισμικές υπηρεσίες Τουρισμός και αναψυχή
Δραστηριότητες στον υγρότοπο
Δραστηριότητα Ένταση
140 = Βόσκηση Μικρή
162 = δεντροφύτευση Μικρή
230 = Κυνήγι Άγνωστη
423 = απόρριψη αδρανών υλικών (μπάζα) Μεγάλη
490 = Άλλες αστικές, βιομηχανικές και συναφείς δραστηριότητες Μεγάλη
502 = οδικό δίκτυο Μεγάλη
511 = δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας Μικρή
590 = Άλλες μορφές δικτύων μεταφορών και επικοινωνιών Μικρή
620 = Υπαίθριες δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής Μεσαία
690 = Άλλες δραστηριότητες αναψυχής και τουρισμού Μεσαία
701 = ρύπανση νερού Άγνωστη
703 = ρύπανση εδάφους Μεγάλη
720 = Ποδοπάτηση Άγνωστη
802 = απόκτηση εδαφών από θάλασσα, εκβολή ή έλος Μεγάλη
830 = Δημιουργία καναλιών Μεγάλη
Δραστηριότητες στη λεκάνη απορροής
Δραστηριότητα Ένταση
105 = εκτατικές καλλιέργειες Μεσαία
107 = δενδρώδεις καλλιέργειες Μεσαία
162 = δεντροφύτευση Μικρή
230 = Κυνήγι Άγνωστη
401 = συνεχής δόμηση Μικρή
501 = μονοπάτια, ποδηλατικές διαδρομές Μεγάλη
502 = οδικό δίκτυο Μεσαία
830 = Δημιουργία καναλιών Μεσαία
Επιπτώσεις
Επίπτωση Ένταση
HF- = Κατακερματισμός ενδιαιτημάτων Μικρή
HL- = Απώλεια ενδιαιτημάτων Μικρή
LE- = Μείωση της δυνητικής οικονομικής αξίας Άγνωστη
LO- = Μείωση του δυναμικού για φυσικά προϊόντα Μεγάλη
LU- = Μείωση στο δυναμικό για τουρισμό/αναψυχή Μεγάλη
PSO = Ρύπανση από αστικά απόβλητα άγνωστης έκτασης/διάρκειας Μεγάλη
Τύποι οικότοπων
Τύπος Κάλυψη (%)
1440 Αλυκές 76 - 95
1420 Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sacrocornetea fruticosi) 5 - 25
Τύποι βλάστησης
Τύπος Κάλυψη (%)
Αλοφυτική 5 - 25
Θαμνώδης / Δενδρώδης < 5
Υγρολιβαδική < 5
Υπερυδατική < 5
Χλωρίδα
Είδος Παρουσία Αναφορές
Arthrocnemum sp. Συγκυρίαρχο Θ. Γιαννακάκης & Δ. Πουρσανίδης 22.04...
Crithmum maritimum Συγκυρίαρχο Θ. Γιαννακάκης & Δ. Πουρσανίδης 22.04...
Eucalyptus sp. Παρόν Θ. Γιαννακάκης & Δ. Πουρσανίδης 22.04...
Juncus sp. Παρόν Θ. Γιαννακάκης & Δ. Πουρσανίδης 22.04...
Nerium oleander Παρόν Θ. Γιαννακάκης & Δ. Πουρσανίδης 22.04...
Pinus sp. Παρόν Θ. Γιαννακάκης & Δ. Πουρσανίδης 22.04...
Salicornia sp. Συγκυρίαρχο Θ. Γιαννακάκης & Δ. Πουρσανίδης 22.04...
Scirpus sp. Παρόν Θ. Γιαννακάκης & Δ. Πουρσανίδης 22.04...
Tamarix sp. Παρόν Θ. Γιαννακάκης & Δ. Πουρσανίδης 22.04...
Yucca sp. Παρόν Θ. Γιαννακάκης & Δ. Πουρσανίδης 22.04...
Πανίδα
Θηλαστικά Παρουσία στον υγρότοπο
Αναφορές
Rattus rattus (Linnaeus, 1758) Άγνωστη
Θ. Γιαννακάκης & Δ. Πουρσανίδης 22.04...

Ψάρια

Παρουσία στον υγρότοπο


Αναφορές
Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758) Παρόν
Mugil cephalus Linnaeus, 1758 Κοινό

Πτηνά

Αριθμός ατόμων

Φώλιασμα

Αναφορές
Ardeola ralloides (Scopoli, 1769) 1-10 Θ. Γιαννακάκης & Δ. Πουρσανίδης 22.04...
Egretta garzetta (L., 1766) 1-10 Θ. Γιαννακάκης & Δ. Πουρσανίδης 22.04...

Petanidou, T. 1999. The postmodern saline landscape in Greece and the European Mediterranean Salinas for salt or what? Pages 67–80 in N. A. Korovessis and T. D. Lekkas (eds). Saltworks: Preserving saline coastal ecosystems – Proceedings of the Post-Conference Symposium of the 6th International Conference on Environmental Science and Technology. GlobalNEST, Athens, Pythagorion, Samos, 1 September 1999.

Πορτόλου, Δ., Σ. Μπουρδάκης, Χ. Βλάχος, Θ. Καστρίτης και Τ. Δημαλέξης (επ.). 2009. Οι Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά της Ελλάδας. Περιοχές Προτεραιότητας για τη Διατήρηση της Βιοποικιλότητας. Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Αθήνα. 497 σελ.