GR115THA005 - Βάλτα Πρίνου

Περιγραφή

Η Βάλτα Πρίνου βρίσκεται βόρεια - βορειοδυτικά του οικισμού Πρίνος, στη Θάσο. Πρόκειται για ένα εκτεταμένο υγροτοπικό σύστημα που στο παρελθόν μάλλον συνδεόταν με τη Βάλτα Ραχωνίου στα ανατολικά (THA002) συνιστώντας ένα ενιαίο εκτεταμένο έλος (>1000 στρμ.). Ωστόσο, μεγάλες εκτάσεις τους μπαζώθηκαν και καταπατήθηκαν τις δεκαετίες 1980 και 1990 για δόμηση (επέκταση οικισμού Σκάλας Πρίνου, κατασκευή λιμανιού, ξενοδοχεία, camping, διάσπαρτες εξοχικές κατοικίες) με αποτέλεσμα σήμερα να υφίστανται δυο ξεχωριστά τμήματα. Ο υγρότοπος τροφοδοτείται επιφανειακά και υπόγεια (υψηλός αλλουβιακός υδροφορέας) και μέσα στην οριοθετημένη έκταση έχει στραγγιστικά κανάλια. Αν και περιφερειακά έχει δεχτεί μεγάλες παρεμβάσεις  περιέχει τμήματα σχετικά αδιατάρακτα. Στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο είχε κατασκευαστεί μικρό αεροδρόμιο, ενώ σχετικά πρόσφατα μια έκταση στον υγρότοπο δόθηκε για την κατασκευή των εγκαταστάσεων του βιολογικού καθαρισμού του Πρίνου, χωρίς ωστόσο να έχει ολοκληρωθεί. Επίσης, στο παρελθόν, υπήρχαν παλιά κτήματα στα οποία έγινε αναδασμός αλλά μεγάλο τμήμα έμεινε στην ιδιοκτησία του δημοσίου. Κυριαρχούν καλαμιώνες με Phragmites australis και υγρολίβαδα με Juncus. Απαντώνται οι οικότοποι 72Α0 - Καλαμώνες, 1410 - Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritima), 1310 - Μονοετής βλάστηση με Salicornia. Ο υγρότοπος  απειλείται με περαιτέρω υποβάθμιση από απόρριψη απορριμμάτων, ρύπανση, υπερ-θήρευση και ανεξέλεκτη δόμηση. Η λεκάνη απορροής καλύπτεται κυρίως από ελαιώνες στα χαμηλότερα τμήματα και από φυσική θαμνώδη βλάστηση και βοσκοτόπια ψηλότερα, ενώ υπάρχουν οικισμοί και διάσπαρτη δόμηση. Ο υγρότοπος βρίσκεται εντός των ορίων Ζώνης Ειδικής Προστασίας (GR1150012) και εντός Σημαντικής Περιοχής για τα Πουλιά (Πορτόλου και συν. 2009). [Επίσκεψη για την απογραφή: Γ.Κατσαδωράκης 3/2008].

Δεδομένα υγρότοπου

Βασικές πληροφορίες
Τοποθεσία υγρότοπου: Παράκτιος
Τύπος υγρότοπου: Φυσικός
Έκταση υγρότοπου: 84.99 Ha
Υδρολογική αλληλεπίδραση: -  
Αλατότητα νερού: Υφάλμυρο
Είσοδος γλυκού νερού: Λεκάνη απορροής (από κατακρημνίσματα)
Επιφανειακή έξοδος νερού Δεν υπάρχει εμφανές σημείο εξόδου του νερού
Ελεύθερη επιφάνεια νερού (%): 5 - 25
Υδροπερίοδος: Μόνιμη
Γεωγραφική πληροφορία
Περιφέρεια: Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Περιφερειακή ενότητα: Καβάλας
Νησί: Θάσος
Δήμος: Θάσου
Γεωγραφικό μήκος: 24.568814 Ανατολικά
Γεωγραφικό πλάτος: 40.753921 Βοράς
Κατάσταση υγρότοπου
Κατάσταση υγρότοπου (MEDWET): 3 - Το αρχικό φυσικό περιβάλλον/τοπίο μερικώς διαταραγμένο (10-50% απείραχτο)
Τύπος υγρότοπου κατά Ramsar
Τύπος Κάλυψη (%)
K -- Αβαθείς λίμνες και έλη γλυκού νερού της παράκτιας ζώνης 76 - 95
Ιδιοκτησιακό καθεστώς
Δημόσιο - Δημοτικό / Ιδιωτικό
Καθεστώτα προστασίας
Κατηγορία καθεστώτος προστασίας Υποκατηγορία καθεστώτος προστασίας Ονομασία περιοχής Κωδικός Περιοχή κάλυψης (%) Νομοθεσία
Περιοχή προστασίας της βιοποικιλότητας Ζώνη ειδικής προστασίας Θάσος (Όρος Υψάριο και Παράκτια Ζώνη) και Νησίδες Κοίνυρα, Ξηρονήσι GR1150012 100 Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/2011)
Οικοσυστημικές υπηρεσίες
Τύπος οικοσυστημικής υπηρεσίας Οικοσυστημική υπηρεσία Κλίμακα Οφέλους (%) Σημαντικότητα
Υποστηρικτικές υπηρεσίες Παροχή ενδιαιτημάτων
Δραστηριότητες στον υγρότοπο
Δραστηριότητα Ένταση
100 = Καλλιέργειες Μικρή
140 = Βόσκηση Μεγάλη
162 = δεντροφύτευση Μικρή
180 = Χρήση φωτιάς για αγροκτηνοτροφικά οφέλη Μεγάλη
230 = Κυνήγι Μεγάλη
403 = διασκορπισμένες κατοικίες Μικρή
420 = Απορρίψεις απορριμμάτων / αδρανών Μεγάλη
502 = οδικό δίκτυο Μεγάλη
800 = Επιχωματώσεις, διαμορφώσεις, αποστραγγίσεις Μεσαία
830 = Δημιουργία καναλιών Μεσαία
850 = Ανθρωπογενής μεταβολή των υδρογραφικών λειτουργιών Μεσαία
Δραστηριότητες στη λεκάνη απορροής
Δραστηριότητα Ένταση
107 = δενδρώδεις καλλιέργειες Μεγάλη
140 = Βόσκηση Μεσαία
230 = Κυνήγι Άγνωστη
403 = διασκορπισμένες κατοικίες Μεσαία
502 = οδικό δίκτυο Μεσαία
504 = λιμάνι Μικρή
Επιπτώσεις
Επίπτωση Ένταση
AS- = Μείωση αισθητικής τοπίου Μικρή
HF- = Κατακερματισμός ενδιαιτημάτων Μεγάλη
LW- = Μείωση των αξιών άγριας πανίδας/άγριας ζωής Μικρή
PSO = Ρύπανση από αστικά απόβλητα άγνωστης έκτασης/διάρκειας Μεγάλη
SP- = Συμπίεση εδαφών Μεγάλη
VCX = Εισαγωγή ξενικών ειδών Μικρή
Τύποι οικότοπων
Τύπος Κάλυψη (%)
1410 Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi) 5 - 25
1310 Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών < 5
72Α0 Καλαμώνες 76 - 95
Τύποι βλάστησης
Τύπος Κάλυψη (%)
Αλοφυτική < 5
Υγρολιβαδική 5 - 25
Υπερυδατική 76 - 95
Χλωρίδα
Είδος Παρουσία Αναφορές
Arundo donax Παρόν Γ. Κατσαδωράκης 20.03.2008
Carex sp. Παρόν Γ. Κατσαδωράκης 20.03.2008
Juncus sp. Παρόν Γ. Κατσαδωράκης 20.03.2008
Phragmites australis Κυρίαρχο Γ. Κατσαδωράκης 20.03.2008
Salicornia sp. Παρόν Γ. Κατσαδωράκης 20.03.2008

Πορτόλου, Δ., Σ. Μπουρδάκης, Χ. Βλάχος, Θ. Καστρίτης και Τ. Δημαλέξης (επ.). 2009. Οι Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά της Ελλάδας. Περιοχές Προτεραιότητας για τη Διατήρηση της Βιοποικιλότητας. Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Αθήνα. 497 σελ.

Φωτογραφίες