GR115THA001 - Φραγμολίμνη Μαριών

Περιγραφή

Η Φραγμολίμνη Μαριών βρίσκεται περίπου 2,2 χιλιόμετρα βορειανατολικά του ομώνυμου οικισμού του Δήμου Θάσου. Πρόκειται για ταμιευτήρα που προέκυψε με την κατασκευή χωμάτινου-πέτρινου φράγματος στα άνω τμήματα του ρύακα Μαριών (Μαριώτικος Λάκκος) πριν από 20 χρόνια περίπου. Σε απόσταση περίπου 100 μέτρων ανάντη του φράγματος κατασκευάστηκε επίσης ένα μικρό φράγμα με ογκόλιθους για εξομάλυνση της ροής του ρύακα. Κατασκευάστηκε για λόγους άρδευσης και ύδρευσης. Το υψόμετρο είναι μεγάλο και οι κλίσεις απότομες ενώ οι πλαγιές των βουνών είναι δασοσκεπείς με δάση Pinus brutia, Pinus nigra, ρείκια, λαδανιές και άλλους θάμνους και φρύγανα. Το τοπίο γύρω από τη λίμνη είναι εξαιρετικής ομορφιάς. Μεγάλο μέρος της λίμνης έχει ήδη πληρωθεί με ιζήματα που κατεβάζει ο ρύακας και η αποθηκευτική της ικανότητα έχει μειωθεί κατά 30% τουλάχιστον. Στη λίμνη έχουν εισαχθεί ψάρια άγνωστων ειδών. Περιλαμβάνεται εντός των ορίων Ζώνης Ειδικής Προστασίας (GR1150012) (Επιτόπια συλλογή δεδομένων: 3/2008. Απογραφέας:  Γ. Κατσαδωράκης).

Δεδομένα υγρότοπου

Βασικές πληροφορίες
Τοποθεσία υγρότοπου: Εσωτερικός
Τύπος υγρότοπου: Τεχνητός
Έκταση υγρότοπου: 1.12 Ha
Υδρολογική αλληλεπίδραση: Ναι 
Αλατότητα νερού: Γλυκό
Είσοδος γλυκού νερού: Χείμαρρος / Ρύακας
Επιφανειακή έξοδος νερού Έξοδος ελεγχόμενη από υπερχειλιστή
Ελεύθερη επιφάνεια νερού (%): 76 - 95
Υδροπερίοδος: Μόνιμη
Γεωγραφική πληροφορία
Περιφέρεια: Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Περιφερειακή ενότητα: Καβάλας
Νησί: Θάσος
Δήμος: Θάσου
Γεωγραφικό μήκος: 24.644243 Ανατολικά
Γεωγραφικό πλάτος: 40.700179 Βοράς
Βιολογική σημασία
Βιολογική σημασία: Μεσαία
Τύπος υγρότοπου κατά Ramsar
Τύπος Κάλυψη (%)
6 -- Περιοχές αποθήκευσης νερού. Ταμιευτήρες, υψηλά φράγματα, διάφορα εμπόδια ροής νερού (> 80 στρέμματα) > 95
Ιδιοκτησιακό καθεστώς
Δημόσιο - Δημοτικό
Καθεστώτα προστασίας
Κατηγορία καθεστώτος προστασίας Υποκατηγορία καθεστώτος προστασίας Ονομασία περιοχής Κωδικός Περιοχή κάλυψης (%) Νομοθεσία
Περιοχή προστασίας της βιοποικιλότητας Ζώνη ειδικής προστασίας Θάσος (Όρος Υψάριο και Παράκτια Ζώνη) και Νησίδες Κοίνυρα, Ξηρονήσι GR1150012 100 Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/2011)
Οικοσυστημικές υπηρεσίες
Τύπος οικοσυστημικής υπηρεσίας Οικοσυστημική υπηρεσία Κλίμακα Οφέλους (%) Σημαντικότητα
Ρυθμιστικές υπηρεσίες Ρύθμιση πλημμυρικών φαινομένων
Προμηθευτικές υπηρεσίες Γλυκό νερό
Υποστηρικτικές υπηρεσίες Παροχή ενδιαιτημάτων
Ρυθμιστικές υπηρεσίες Καθαρισμός υδάτων
Δραστηριότητες στον υγρότοπο
Δραστηριότητα Ένταση
162 = δεντροφύτευση Μικρή
502 = οδικό δίκτυο Μικρή
606 = πάρκο αναψυχής Μικρή
852 = κατασκευές τροποποίησης των διαδρομών των εσωτερικών υδάτων Μεγάλη
910 = Εναπόθεση ιλύος Μεγάλη
954 = εισβολή ξενικών ειδών Μεσαία
Δραστηριότητες στη λεκάνη απορροής
Δραστηριότητα Ένταση
160 = Διαχείριση δασών Μεσαία
301 = λατομεία Μεσαία
502 = οδικό δίκτυο Μικρή
Επιπτώσεις
Επίπτωση Ένταση
ED- = Αύξηση στην αφαίρεση/κατακράτηση ιζημάτων Μικρή
FCP = Εισαγωγή επιβλαβών ζώων Μικρή
HF- = Κατακερματισμός ενδιαιτημάτων Μικρή
LW- = Μείωση των αξιών άγριας πανίδας/άγριας ζωής Μεγάλη
PI- = Αύξηση θερμοκρασίας Μεγάλη
VS- = Αλλαγή στην δομή της βλάστησης Μεσαία
WR- = Τροποποίηση της κανονικής ροής Μεγάλη
Τύποι οικότοπων
Τύπος Κάλυψη (%)
72Α0 Καλαμώνες 5 - 25
9540 Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου 5 - 25
Τύποι βλάστησης
Τύπος Κάλυψη (%)
Θαμνώδης / Δενδρώδης < 5
Υπερυδατική 5 - 25
Χλωρίδα
Είδος Παρουσία Αναφορές
Alnus glutinosa Παρόν Γ. Κατσαδωράκης 20.03.2008
Phragmites australis Παρόν Γ. Κατσαδωράκης 20.03.2008
Platanus orientalis Παρόν Γ. Κατσαδωράκης 20.03.2008
Salix sp. Παρόν Κατσαδωράκης 20.03.08
Typha sp. Κυρίαρχο Γ. Κατσαδωράκης 20.03.2008
Πανίδα

Ερπετά

Παρουσία στον υγρότοπο


Αναφορές
Παρόν
Γ. Κατσαδωράκης 20.03.2008

Αμφίβια

Παρουσία στον υγρότοπο


Αναφορές
Lithobates catesbeianus Παρόν
Γ. Κατσαδωράκης 20.03.2008

Ψάρια

Παρουσία στον υγρότοπο


Αναφορές
Παρόν
Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758) Άγνωστη

Ασπόνδυλα

Παρουσία στον υγρότοπο


Αναφορές
Άγνωστη
Γ. Κατσαδωράκης 20.03.2008

Πτηνά

Αριθμός ατόμων

Φώλιασμα

Αναφορές
Tringa ochropus L., 1758 1-10 Δεν φωλιάζει Γ. Κατσαδωράκης 20.03.2008
Ardea cinerea L., 1758 1-10 Δεν φωλιάζει Γ. Κατσαδωράκης 20.03.2008

Κατσαδωράκης, Γ., και Κ. Παραγκαμιάν. 2007. Απογραφή των υγροτόπων των νησιών του Αιγαίου: Ταυτότητα, οικολογική κατάσταση και απειλές. Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση - WWF Ελλάς, Αθήνα. 392 σελ.

Φωτογραφίες