GR143SKO001 - Έλος Μηλιών

Περιγραφή

Το Έλος Μηλιών είχε απογραφτεί και από το ΕΚΒΥ με ίδιο όνομα και κωδικό GR143137000 (Ζαλίδης & Μαντζαβέλας 1994). Είναι μικρότερο από 20 στρ. και βρίσκεται 1,1 χλμ ΒΔ του οικισμού Πάνορμος, σε ιδιωτική έκταση. Ο υγρότοπος αναφέρεται από τον Μαγγιώρη (1989) ότι καταλαμβάνει έκταση 30 περίπου στρ. και βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση διατήρησης. Ωστόσο σήμερα έχει υποβαθμιστεί με περίφραξη, απορρίμματα και μπάζα, παραγωγή κάρβουνων και διάνοιξη δρόμου ενώ η έκτασή του έχει μειωθεί. Τροφοδοτείται με γλυκό νερό κυρίως υπογείως (υπάρχουν και δυο παλιά πηγάδια) και από κατακρημνίσματα. Έχει χαρακτηριστικά εσωτερικού υγροτόπου με αμελητέα επίδραση της θάλασσας μια και, αν και πολύ κοντά στην ακτή, η επιφάνεια του νερού είναι μερικά μέτρα πάνω από αυτήν της θάλασσας (τεκτονικές αιτίες;). Έχει πλούσια υγροτοπική βλάστηση από ελόφυτα και φαίνεται να διατηρεί λίγο νερό για τους περισσότερους μήνες του έτους. Απαντώνται οι οικότοποι 2260 - Θίνες με βλάστηση σκληρόφυλλων θάμνων Cisto-Lavenduletalia, 3140 -  Σκληρά, ολιγο-μεσοτροφικά ύδατα με βενθική βλάστηση χαροειδών σχηματισμών, 72B0 - Κοινωνίες των υψηλών βούρλων και 72Α0-Καλαμώνες. Φαίνεται να αποτελεί μικρής σημασίας σταθμό για τα μεταναστευτικά πουλιά, ειδικά μετά την αποξήρανση του μεγαλύτερου υγρότοπου του νησιού στο Έλος, έκτασης 250 περίπου στρ. (Μαγγιώρης 1989). Περιβάλλεται από αδιάσπαστα δάση πεύκων. Ο υγρότοπος προστατεύεται από το π.δ. των μικρών νησιωτικών υγρότοπων της Ελλάδας (ΦΕΚ 229/ΑΑΠ/2012). (Επιτόπια συλλογή δεδομένων: 5/2005. Απογραφέας: Γ. Κατσαδωράκης).

Δεδομένα υγρότοπου

Βασικές πληροφορίες
Τοποθεσία υγρότοπου: Παράκτιος
Τύπος υγρότοπου: Φυσικός
Έκταση υγρότοπου: 2.05 Ha
Υδρολογική αλληλεπίδραση: -  
Αλατότητα νερού: Γλυκό
Είσοδος γλυκού νερού: Επιφανειακός υδροφορέας
Επιφανειακή έξοδος νερού Δεν υπάρχει εμφανές σημείο εξόδου του νερού
Ελεύθερη επιφάνεια νερού (%): 5 - 25
Υδροπερίοδος: Εποχική
Γεωγραφική πληροφορία
Περιφέρεια: Θεσσαλίας
Περιφερειακή ενότητα: Μαγνησίας
Νησί: Σκόπελος
Δήμος: Σκοπέλου
Γεωγραφικό μήκος: 23.654032 Ανατολικά
Γεωγραφικό πλάτος: 39.116075 Βοράς
Κατάσταση υγρότοπου
Κατάσταση υγρότοπου (MEDWET): 2 - Το αρχικό φυσικό περιβάλλον/τοπίο κυριαρχεί στο χώρο (>50%)
Τύπος υγρότοπου κατά Ramsar
Τύπος Κάλυψη (%)
K -- Αβαθείς λίμνες και έλη γλυκού νερού της παράκτιας ζώνης 51 - 75
Ιδιοκτησιακό καθεστώς
Ιδιωτικό
Προηγούμενες καταγραφές
Κωδικός Ονομασία περιοχής Αναφορές
GR143137000 Έλος Μηλιών Ζαλίδης & Μαντζαβέλλας 1994
Καθεστώτα προστασίας
Κατηγορία καθεστώτος προστασίας Υποκατηγορία καθεστώτος προστασίας Ονομασία περιοχής Κωδικός Περιοχή κάλυψης (%) Νομοθεσία
Άλλο περιβαλλοντικό καθεστώς Μικροί νησιωτικοί υγρότοποι Έλος Μηλιών Y143SKO001 100 Π.Δ. (ΦΕΚ 229/ΑΑΠ/2012)
Οικοσυστημικές υπηρεσίες
Τύπος οικοσυστημικής υπηρεσίας Οικοσυστημική υπηρεσία Κλίμακα Οφέλους (%) Σημαντικότητα
Υποστηρικτικές υπηρεσίες Παροχή ενδιαιτημάτων
Δραστηριότητες στον υγρότοπο
Δραστηριότητα Ένταση
190 = Άλλες αγροτικές και δασοκομικές δραστηριότητες Άγνωστη
423 = απόρριψη αδρανών υλικών (μπάζα) Μικρή
424 = απόρριψη άλλου τύπου αποβλήτων Μεσαία
530 = Βελτιωμένη πρόσβαση στην περιοχή Μικρή
701 = ρύπανση νερού Μεγάλη
703 = ρύπανση εδάφους Μεσαία
Δραστηριότητες στη λεκάνη απορροής
Δραστηριότητα Ένταση
609 = άλλες μορφές εγκαταστάσεων άθλησης / αναψυχής Μεσαία
609 = άλλες μορφές εγκαταστάσεων άθλησης / αναψυχής Μικρή
620 = Υπαίθριες δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής Μεγάλη
Επιπτώσεις
Επίπτωση Ένταση
AS- = Μείωση αισθητικής τοπίου Άγνωστη
PO- = Ρύπανση από πετρέλαιο Μικρή
SP- = Συμπίεση εδαφών Μεσαία
Τύποι οικότοπων
Τύπος Κάλυψη (%)
2260 Θίνες με βλάστηση σκληρόφυλλων θάμνων Cisto-Lavenduletalia 5 - 25
3140 Σκληρά, ολιγο-μεσοτροφικά ύδατα με βενθική βλάστηση χαροειδών σχηματισμών με Chara spp. 5 - 25
72Α0 Καλαμώνες 5 - 25
72Β0 Κοινωνίες των υψηλών βούρλων 5 - 25
Τύποι βλάστησης
Τύπος Κάλυψη (%)
Αμμόφιλη 5 - 25
Θαμνώδης / Δενδρώδης < 5
Υγρολιβαδική 5 - 25
Υπερυδατική 51 - 75
Χλωρίδα
Είδος Παρουσία Αναφορές
Carex sp. Συγκυρίαρχο Γ. Κατσαδωράκης 14.05.2005
Juncus sp. Κυρίαρχο Γ. Κατσαδωράκης 14.05.2005
Phragmites australis Κυρίαρχο Γ. Κατσαδωράκης 14.05.2005
Pistacia lentiscus Συγκυρίαρχο Γ. Κατσαδωράκης 14.05.2005
Scirpus sp. Συγκυρίαρχο Γ. Κατσαδωράκης 14.05.2005
Tamarix sp. Παρόν Γ. Κατσαδωράκης 14.05.2005
Typha sp. Συγκυρίαρχο Γ. Κατσαδωράκης 14.05.2005
Πανίδα

Αμφίβια

Παρουσία στον υγρότοπο


Αναφορές
Pelophylax kurtmuelleri (Gayda, 1940)
Γ. Κατσαδωράκης 14.05.2005

Πτηνά

Αριθμός ατόμων

Φώλιασμα

Αναφορές
Accipiter nisus (L., 1758) Magioris 1992b
Buteo buteo (L., 1758) Magioris 1992b
Circus aeruginosus (L., 1758) Magioris 1992b
Circus cyaneus (L., 1766) Magioris 1992b
Hieraaetus pennatus (Gmelin, 1788) Magioris 1992b
Charadrius hiaticula (L., 1758) Magioris 1992b
Himantopus himantopus (L., 1758) Magioris 1992b
Larus audouinii (Payraudeau, 1826) Magioris 1992b
Larus cachinnans (Pallas, 1811) Magioris 1992b
Tringa erythropus (Pallas, 1764) Magioris 1992b
Tringa glareola (L., 1758) Magioris 1992b
Tringa ochropus (L., 1758) Magioris 1992b
Ardea cinerea (L., 1758) Magioris 1992b
Ardeola ralloides (Scopoli, 1769) Magioris 1992b
Egretta garzetta (L., 1766) Magioris 1992b
Ixobrychus minutus (L., 1766) Magioris 1992b
Nycticorax nycticorax (L., 1758) Magioris 1992b
Falco biarmicus (Temminck, 1825) Magioris 1992b
Falco tinnunculus (L., 1758) Magioris 1992b
Motacilla flava (L., 1758) Magioris 1992b
Phalacrocorax pygmeus (Pallas, 1773) Magioris 1992b

Magioris, S. N. 1992b. Evaluation and significance of wetlands to the migratory water birds on the islands of the central and west Aegean. Biol. gallo-hellen. 19(2):119–134.

Ζαλίδης, Χ. Γ., και Α. Μαντζαβέλλας (συντονιστές έκδοσης). 1994. Απογραφή των ελληνικών υγροτόπων ως φυσικών πόρων (Πρώτη προσέγγιση). Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ), Θέρμη. 587 σελ.

Κατσαδωράκης, Γ., και Κ. Παραγκαμιάν. 2007. Απογραφή των υγροτόπων των νησιών του Αιγαίου: Ταυτότητα, οικολογική κατάσταση και απειλές. Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση - WWF Ελλάς, Αθήνα. 392 σελ.

Μαγγιώρης, Σ. Ν. 1989. Αξιολόγηση Νησιωτικών Υγροβιοτόπων κεντρικού & βορείου Αιγαίου. Έκθεση Αποτελεσμάτων. Αθήνα. 20 σελ.

Φωτογραφίες