GR143SKI002 - Λιμνοθάλασσα Αγίου Γεωργίου ή Λίμνη Σκιάθου

Περιγραφή

Η Λίμνη Αγίου Γεωργίου ή λίμνη Σκιάθου ή λ/θ αεροδρομίου, βρίσκεται 1,8 χλμ. βορειοανατολικά της πόλης της Σκιάθου. Περιλαμβάνεται στην εθνική απογραφή με κωδικό GR143135000 και όνομα «Λιμνοθάλασσα Αγ. Γεωργίου» (Ζαλίδης & Μαντζαβέλας 1994) και στην απογραφή του WWF Ελλάς για τους υγρότοπους του Αιγαίου (Κατσαδωράκης & Παραγκαμιάν 2007). Πρόκειται για τυπική λιμνοθάλασσα με δυο διασυνδέσεις με τη θάλασσα στο παρελθόν και μία σήμερα, στο βόρειο τμήμα της οποίας εισέρεαν γλυκά νερά υπογείως και επιφανειακώς. Σήμερα η τροφοδοσία γίνεται κυρίως με υπόγεια νερά μιας και φαίνεται ότι στον υγρότοπο εκβάλλουν τα ύδατα της ανατολικής υδρολογικής λεκάνης του νησιού. Μεγάλο τμήμα (περ. 70%) των βαλτωδών εκτάσεων στα βόρεια της λ/θ μπαζώθηκαν και μετετράπησαν σε διάδρομο του αεροδρομίου. Απαντώνται κυρίως οι εξής οικότοποι: 1150* - Παράκτιες λιμνοθάλασσες, 72Α0 - Καλαμώνες, 1410 - Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi). Στο βόρειο τμήμα κυριαρχεί η υπερυδατική και υγρολιβαδική βλάστηση ενώ υπάρχουν και νησίδες με αλοφυτική στα νοτιώτερα. Στη λωρίδα που χωρίζει τη λ/θ από τη θάλασσα υπάρχει εγκατεστημένο μικρό ναυπηγείο εδώ και εκατονταετίες. Αν και εισέρχονται θαλασσινά ψάρια δεν γίνεται αλίευση. Η λεκάνη απορροής του καλύπτεται κατά περίπου 30% από ελαιώνες, κατά 30% από θαμνώδη και δεντρώδη φυσική βλάστηση και κατά 20% από αραιή δόμηση. Ο υγρότοπος περιβάλλεται από δρόμους και διάσπαρτη δόμηση, έχουν μειωθεί οι εισροές γλυκών νερών και έχει αυξηθεί η ρύπανση. [Επίσκεψη για την απογραφή: Γ.Κατσαδωράκης 5/2005].

Δεδομένα υγρότοπου

Βασικές πληροφορίες
Τοποθεσία υγρότοπου: Παράκτιος
Τύπος υγρότοπου: Φυσικός
Έκταση υγρότοπου: 12.87 Ha
Υδρολογική αλληλεπίδραση: -  
Αλατότητα νερού: Υφάλμυρο
Είσοδος γλυκού νερού: Χείμαρρος / Ρύακας και επιφανειακός υδροφορέας
Επιφανειακή έξοδος νερού Έξοδος από παρυφές λίμνης, ή ανεμπόδιστη έξοδος από ποτάμι
Ελεύθερη επιφάνεια νερού (%): 76 - 95
Υδροπερίοδος: Μόνιμη
Γεωγραφική πληροφορία
Περιφέρεια: Θεσσαλίας
Περιφερειακή ενότητα: Μαγνησίας
Νησί: Σκιάθος
Δήμος: Σκιάθου
Γεωγραφικό μήκος: 23.503901 Ανατολικά
Γεωγραφικό πλάτος: 39.170778 Βοράς
Κατάσταση υγρότοπου
Κατάσταση υγρότοπου (MEDWET): 3 - Το αρχικό φυσικό περιβάλλον/τοπίο μερικώς διαταραγμένο (10-50% απείραχτο)
Τύπος υγρότοπου κατά Ramsar
Τύπος Κάλυψη (%)
G -- Διαπαλιρροϊκές ιλυώδεις, αμμώδεις ή αλατούχες επίπεδες εκτάσεις 5 - 25
J -- Παράκτιες υφάλμυρες ως αλμυρές λίμνες που έχουν μία ή περισσότερες σχετικά στενές διόδους επικοινωνίας με τη θάλασσα 76 - 95
Ιδιοκτησιακό καθεστώς
Δημόσιο - Δημοτικό / Ιδιωτικό
Προηγούμενες καταγραφές
Κωδικός Ονομασία περιοχής Αναφορές
GR143135000 Λιμνοθάλασσα Αγ. Γεωργίου Ζαλίδης & Μαντζαβέλλας 1994
Οικοσυστημικές υπηρεσίες
Τύπος οικοσυστημικής υπηρεσίας Οικοσυστημική υπηρεσία Κλίμακα Οφέλους (%) Σημαντικότητα
Πολιτισμικές υπηρεσίες Πολιτιστική κληρονομιά Παπαδιαμάντης 1892
Ρυθμιστικές υπηρεσίες Ρύθμιση πλημμυρικών φαινομένων
Υποστηρικτικές υπηρεσίες Κύκλος θρεπτικών
Άλλο Άλλο
Υποστηρικτικές υπηρεσίες Παροχή ενδιαιτημάτων
Ρυθμιστικές υπηρεσίες Καθαρισμός υδάτων
Ρυθμιστικές υπηρεσίες Ρύθμιση υδάτων
Δραστηριότητες στον υγρότοπο
Δραστηριότητα Ένταση
400 = Αστικοποιημένες περιοχές, δόμηση Μεσαία
402 = ασυνεχής δόμηση Μεσαία
410 = Βιομηχανικές / Εμπορικές περιοχές Μικρή
411 = εργοστάσια Μικρή
412 = αποθήκες βιομηχανιών Μεσαία
420 = Απορρίψεις απορριμμάτων / αδρανών Μεσαία
422 = απόρριψη βιομηχανικών απορριμμάτων Μεσαία
490 = Άλλες αστικές, βιομηχανικές και συναφείς δραστηριότητες Μεσαία
502 = οδικό δίκτυο Μεσαία
504 = λιμάνι Μικρή
506 = αεροδιάδρομος / ελικοδρόμιο Μεγάλη
507 = γέφυρες, οδογέφυρες Μεσαία
511 = δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας Μεσαία
701 = ρύπανση νερού Μεσαία
703 = ρύπανση εδάφους Μεσαία
802 = απόκτηση εδαφών από θάλασσα, εκβολή ή έλος Μεσαία
803 = επιχωμάτωση χαντακιών, τελμάτων, στερνών, βάλτων Μεσαία
871 = έργα παράκτιας προστασίας (κυματοθραύστες) Μεσαία
952 = ευτροφισμός Μεσαία
Δραστηριότητες στη λεκάνη απορροής
Δραστηριότητα Ένταση
105 = εκτατικές καλλιέργειες Μεσαία
106 = εντατικές καλλιέργειες Μικρή
107 = δενδρώδεις καλλιέργειες Μικρή
230 = Κυνήγι Άγνωστη
402 = ασυνεχής δόμηση Μικρή
403 = διασκορπισμένες κατοικίες Μικρή
410 = Βιομηχανικές / Εμπορικές περιοχές Μικρή
430 = Αγροτικές (γεωργικές) κατασκευές Μικρή
502 = οδικό δίκτυο Μικρή
505 = αεροδρόμιο Μεγάλη
871 = έργα παράκτιας προστασίας (κυματοθραύστες) Μεσαία
Επιπτώσεις
Επίπτωση Ένταση
AS- = Μείωση αισθητικής τοπίου Μεσαία
HL- = Απώλεια ενδιαιτημάτων Μεσαία
PFO = Ρύπανση από λιπάσματα άγνωστης έκτασης/διάρκειας Μικρή
WGS = Αποστράγγιση βάλτων/ελών Μικρή
Τύποι οικότοπων
Τύπος Κάλυψη (%)
1140 Λασπώδεις και αμμώδεις επίπεδες εκτάσεις που αποκαλύπτονται κατά την άμπωτη 5 - 25
1150 * Παράκτιες λιμνοθάλασσες 76 - 95
1310 Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών 5 - 25
1410 Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi) 5 - 25
6420 Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες από Molinio Holoschoenion < 5
72Α0 Καλαμώνες < 5
Τύποι βλάστησης
Τύπος Κάλυψη (%)
Αλοφυτική < 5
Θαμνώδης / Δενδρώδης 5 - 25
Υγρολιβαδική < 5
Υπερυδατική 5 - 25
Υφυδατική 26 - 50
Χλωρίδα
Είδος Παρουσία Αναφορές
Holoschoenus vulgaris Παρόν Οικονομίδου 1969
Juncus acutus Συγκυρίαρχο Οικονομίδου 1969
Juncus maritimus Βασιλάκης και συν. 1997
Kali turgida Βασιλάκης και συν. 1997
Matthiola tricuspidata Παρόν Γ. Κατσαδωράκης 13.05.2005
Narcissus tazzeta Παρόν Γ. Κατσαδωράκης 13.05.2005
Nerium oleander Παρόν Γ. Κατσαδωράκης 13.05.2005
Phragmites australis Συγκυρίαρχο Γ. Κατσαδωράκης 13.05.2005
Phragmites australis Βασιλάκης και συν. 1997
Pistacia lentiscus Συγκυρίαρχο Γ. Κατσαδωράκης 13.05.2005
Ruppia maritima Συγκυρίαρχο Οικονομίδου 1969
Salicornia fruticosa Κυρίαρχο Οικονομίδου 1969
Tamarix sp. Παρόν Γ. Κατσαδωράκης 13.05.2005
Vitex agnus-castus Παρόν Γ. Κατσαδωράκης 13.05.2005
Xanthium strumarium Βασιλάκης και συν. 1997
Πανίδα

Ερπετά

Παρουσία στον υγρότοπο


Αναφορές
Malpolon monspessulanus (Hermann, 1804) Παρόν
Βασιλάκης και συν. 1997

Ψάρια

Παρουσία στον υγρότοπο


Αναφορές
Atherina boyeri Risso, 1810
Άγνωστη Κοινό
Άγνωστη

Ασπόνδυλα

Παρουσία στον υγρότοπο


Αναφορές
Pachygrapsus marmoratus (Fabricius, 1787) Πολύ κοινό
Γ. Κατσαδωράκης 13.05.2005
Acanthocardia tuberculata (Linnaeus, 1758) Κοινό
Γ. Κατσαδωράκης 13.05.2005
Cerithium vulgatum Bruguière, 1792 Πολύ κοινό
Γ. Κατσαδωράκης 13.05.2005

Πτηνά

Αριθμός ατόμων

Φώλιασμα

Αναφορές
Aythya nyroca (Gűldenstädt, 1770) Βασιλάκης και συν. 1997
Larus cachinnans Pallas, 1811 10-100 Δεν φωλιάζει Γ. Κατσαδωράκης 13.05.2005
Egretta garzetta (L., 1766) 1-10 Δεν φωλιάζει Γ. Κατσαδωράκης 13.05.2005
Egretta garzetta (L., 1766) 1-10 Φωλιάζει Βασιλάκης και συν. 1997
Cettia cetti (Temminck, 1820) 1-10 Πιθανά φωλιάζει Γ. Κατσαδωράκης 13.05.2005

Βασιλάκης, Κ., Σ. Αδαμαντοπούλου, Μ. Παναγιωτοπούλου, Π. Δημόπουλος, Π. Μαραγκού, Π. Δενδρινός, Ε. Τούντα, Π. Αυγερόπουλος, Ecoplan, Θ. Κιτσίδης, Α. Ζαχίδης, Ν. Δημητρακόπουλος, Ν. Νικόδημος και Α. Γκατζέλια. Βιότοποι νήσου Σκιάθου. “Πρόγραμμα οριοθέτησης-προστασίας-διαχείρισης των βιοτόπων Πηλίου, Σκιάθου, Σκοπέλου Ν. Μαγνησίας.” Αθήνα. 164 σελ.

Ζαλίδης, Χ. Γ., και Α. Μαντζαβέλλας (συντονιστές έκδοσης). 1994. Απογραφή των ελληνικών υγροτόπων ως φυσικών πόρων (Πρώτη προσέγγιση). Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ), Θέρμη. 587 σελ.

Κατσαδωράκης, Γ., και Κ. Παραγκαμιάν. 2007. Απογραφή των υγροτόπων των νησιών του Αιγαίου: Ταυτότητα, οικολογική κατάσταση και απειλές. Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση - WWF Ελλάς, Αθήνα. 392 σελ.

Οικονομίδου, Ε. 1969. Γεωβοτανική έρευνα της νήσου Σκιάθου. Φυτογεωγραφία των Βορείων Σποράδων. Διδακτορική διατριβή. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φυσικομαθηματική Σχολή. 162 σελ.

Φωτογραφίες