GR143SKI001 - Βρωμόλιμνος

Περιγραφή

Ο Βρωμόλιμνος βρίσκεται 4,4 χλμ. ΝΔ της χώρας της Σκιάθου. Είναι ένα μόνιμο, μικρό λιμνίο γλυκού νερού, που συνοδεύεται από ένα έλος. Τροφοδοτείται με επιφανειακά κατακρημνίσματα και κυρίως  υπόγειες εισροές γλυκού νερού και έχει επιδράσεις από τη θάλασσα που υφαλμυρίζουν τα νερά. Συμπεριλαμβάνεται στην εθνική απογραφή με κωδικό GR143134000 και ονομασία «Λιμνοθάλασσα Βρωμόλιμνος ή Βρωμολίμνος & Αργυρόλιμνος» (Ζαλίδης & Μαντζαβέλλας 1994). Απαντώνται οι οικότοποι 2110 - Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες, 2250* - Θίνες των παραλίων με Juniperus spp., 2270* - Θίνες με δάση από Pinus pinea και/ή Pinus pinaster, 72Α0 - Καλαμώνες και 72B0 - Κοινωνίες των υψηλών βούρλων. Η λίμνη φαίνεται να έχει βάθος πάνω από 1 μ. και η ανοιχτή επιφάνεια νερού περιβάλλεται περιφερειακά από ζώνη καλαμιώνων με Phragmites australis.Η λεκάνη απορροής της λίμνης καλύπτεται κατά 95% με φυσική δενδρώδη και θαμνώδη βλάστηση και διάσπαρτη δόμηση. Στην περιφέρεια της λίμνης έχουν χτιστεί σπίτια ενώ λειτουργεί εποχιακά και καντίνα στην παραλία για να εξυπηρετεί τους λουόμενους. Η ζώνη των αμμοθινών είναι πολύ στενή. Έχουν ήδη γίνει κάποιες επιχωματώσεις για δημιουργία δρόμων πρόσβασης σε σπίτια και στην παραλία και φύτευση ξενικών ειδών δέντρων. Είναι μάλλον ακατάλληλη για διατροφή υδρόβιων πουλιών διότι στερείται ρηχών τμημάτων και δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία για την πανίδα. Απειλείται από περαιτέρω δόμηση και αστική ρύπανση. Ο υγρότοπος προστατεύεται από το π.δ. των μικρών νησιωτικών υγρότοπων της Ελλάδας (ΦΕΚ 229/ΑΑΠ/2012). (Επιτόπια συλλογή δεδομένων: 5/2005. Απογραφέας: Γ. Κατσαδωράκης).

Δεδομένα υγρότοπου

Βασικές πληροφορίες
Τοποθεσία υγρότοπου: Παράκτιος
Τύπος υγρότοπου: Φυσικός
Έκταση υγρότοπου: 1.85 Ha
Υδρολογική αλληλεπίδραση: -  
Αλατότητα νερού: Γλυκό
Είσοδος γλυκού νερού: Επιφανειακός υδροφορέας
Επιφανειακή έξοδος νερού Έξοδος ελεγχόμενη από υπερχειλιστή
Ελεύθερη επιφάνεια νερού (%): 51 - 75
Υδροπερίοδος: Μόνιμη
Γεωγραφική πληροφορία
Περιφέρεια: Θεσσαλίας
Περιφερειακή ενότητα: Μαγνησίας
Νησί: Σκιάθος
Δήμος: Σκιάθου
Γεωγραφικό μήκος: 23.446398 Ανατολικά
Γεωγραφικό πλάτος: 39.136878 Βοράς
Κατάσταση υγρότοπου
Κατάσταση υγρότοπου (MEDWET): 2 - Το αρχικό φυσικό περιβάλλον/τοπίο κυριαρχεί στο χώρο (>50%)
Τύπος υγρότοπου κατά Ramsar
Τύπος Κάλυψη (%)
K -- Αβαθείς λίμνες και έλη γλυκού νερού της παράκτιας ζώνης 76 - 95
Ιδιοκτησιακό καθεστώς
Ιδιωτικό
Προηγούμενες καταγραφές
Κωδικός Ονομασία περιοχής Αναφορές
GR143134000 Λιμνοθάλασσα Βρωμόλιμνος ή Βρωμολίμνος & Αργυρόλιμνος Ζαλίδης & Μαντζαβέλλας 1994
Καθεστώτα προστασίας
Κατηγορία καθεστώτος προστασίας Υποκατηγορία καθεστώτος προστασίας Ονομασία περιοχής Κωδικός Περιοχή κάλυψης (%) Νομοθεσία
Άλλο περιβαλλοντικό καθεστώς Μικροί νησιωτικοί υγρότοποι Βρωμόλιμνος Y143SKI001 100 Π.Δ. (ΦΕΚ 229/ΑΑΠ/2012)
Οικοσυστημικές υπηρεσίες
Τύπος οικοσυστημικής υπηρεσίας Οικοσυστημική υπηρεσία Κλίμακα Οφέλους (%) Σημαντικότητα
Ρυθμιστικές υπηρεσίες Ρύθμιση διάβρωσης
Υποστηρικτικές υπηρεσίες Παροχή ενδιαιτημάτων
Πολιτισμικές υπηρεσίες Τουρισμός και αναψυχή
Ρυθμιστικές υπηρεσίες Ρύθμιση υδάτων
Δραστηριότητες στον υγρότοπο
Δραστηριότητα Ένταση
162 = δεντροφύτευση Μικρή
403 = διασκορπισμένες κατοικίες Μικρή
502 = οδικό δίκτυο Μικρή
609 = άλλες μορφές εγκαταστάσεων άθλησης / αναψυχής Μικρή
629 = άλλες δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής Μεγάλη
803 = επιχωμάτωση χαντακιών, τελμάτων, στερνών, βάλτων Μεσαία
Δραστηριότητες στη λεκάνη απορροής
Δραστηριότητα Ένταση
107 = δενδρώδεις καλλιέργειες Μεσαία
162 = δεντροφύτευση Μικρή
230 = Κυνήγι Άγνωστη
402 = ασυνεχής δόμηση Μεσαία
403 = διασκορπισμένες κατοικίες Μεσαία
502 = οδικό δίκτυο Μικρή
629 = άλλες δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής Μεσαία
Επιπτώσεις
Επίπτωση Ένταση
AS- = Μείωση αισθητικής τοπίου Μικρή
VC- = Αλλαγή στην σύνθεση των ειδών χλωρίδας Μικρή
WGL = Αποστράγγιση των στάσιμων νερών Μικρή
Τύποι οικότοπων
Τύπος Κάλυψη (%)
2110 Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες 5 - 25
2250 * Θίνες των παραλίων με Juniperus spp. 5 - 25
2270 * Θίνες με δάση από Pinus pinea και/ή Pinus pinaster < 5
72Α0 Καλαμώνες 5 - 25
72Β0 Κοινωνίες των υψηλών βούρλων 5 - 25
Τύποι βλάστησης
Τύπος Κάλυψη (%)
Αλοφυτική < 5
Θαμνώδης / Δενδρώδης 5 - 25
Υγρολιβαδική 26 - 50
Υπερυδατική 26 - 50
Χλωρίδα
Είδος Παρουσία Αναφορές
Juncus maritimus Συγκυρίαρχο Οικονομίδου 1969
Orchis laxiflora Παρόν Γ. Κατσαδωράκης 13.05.2005
Phragmites australis Κυρίαρχο Γ. Κατσαδωράκης 13.05.2005
Phragmites australis Βασιλάκης και συν. 1997
Pinus halepensis Οικονομίδου 1969
Pinus pinea Οικονομίδου 1969
Pistacia lentiscus Συγκυρίαρχο Γ. Κατσαδωράκης 13.05.2005
Quercus ilex Παρόν Οικονομίδου 1969
Salicornia sp. Παρόν Γ. Κατσαδωράκης 13.05.2005
Tamarix parviflora Παρόν Οικονομίδου 1969

Βασιλάκης, Κ., Σ. Αδαμαντοπούλου, Μ. Παναγιωτοπούλου, Π. Δημόπουλος, Π. Μαραγκού, Π. Δενδρινός, Ε. Τούντα, Π. Αυγερόπουλος, Ecoplan, Θ. Κιτσίδης, Α. Ζαχίδης, Ν. Δημητρακόπουλος, Ν. Νικόδημος και Α. Γκατζέλια. Βιότοποι νήσου Σκιάθου. “Πρόγραμμα οριοθέτησης-προστασίας-διαχείρισης των βιοτόπων Πηλίου, Σκιάθου, Σκοπέλου Ν. Μαγνησίας.” Αθήνα. 164 σελ.

Ζαλίδης, Χ. Γ., και Α. Μαντζαβέλλας (συντονιστές έκδοσης). 1994. Απογραφή των ελληνικών υγροτόπων ως φυσικών πόρων (Πρώτη προσέγγιση). Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ), Θέρμη. 587 σελ.

Κατσαδωράκης, Γ., και Κ. Παραγκαμιάν. 2007. Απογραφή των υγροτόπων των νησιών του Αιγαίου: Ταυτότητα, οικολογική κατάσταση και απειλές. Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση - WWF Ελλάς, Αθήνα. 392 σελ.

Οικονομίδου, Ε. 1969. Γεωβοτανική έρευνα της νήσου Σκιάθου. Φυτογεωγραφία των Βορείων Σποράδων. Διδακτορική διατριβή. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φυσικομαθηματική Σχολή. 162 σελ.

Φωτογραφίες