GR111SAT012 - Βδελολίμνη

Περιγραφή

Η Βδελολίμνη βρίσκεται 10,2 χλμ. Α-ΒΑ της Χώρας Σαμοθράκης στη βόρεια παραλία του νησιού σχεδόν δίπλα στην εκβολή του ρέματος Φονιά (SAT002). Πρόκειται για φυσικό υγρότοπο  που σχηματίστηκε όταν ο κυματισμός σε συνδυασμό με τα ισχυρά ρεύματα της θάλασσας συσσώρευσαν μια λωρίδα από βότσαλα σαν ανάχωμα και απέκοψαν μια κοιλότητα που γεμίζει με νερά της βροχής και σχεδόν σίγουρα τροφοδοτείται και από εκφορτίσεις του αλλουβιακού υπόγειου υδροφορέα.  Μοιάζει πολύ με το έλος Στου Μάρη (SAT011). Το καλοκαίρι στεγνώνει εντελώς. Έχει μεγάλη ποικιλότητα, υψηλή αισθητική αξία και είναι σχεδόν απείραχτος από τον άνθρωπο. Οι βασικές του αξίες είναι ως σημείο εκφόρτισης υπόγειων νερών, για την σταθεροποίηση της ακτογραμμής, για υποστήριξη τροφικών αλυσίδων, ως ενδιαίτημα άγριων ζώων και φυτών και ως σημείο παρουσίας ενδιαφερόντων και σπάνιων μεταναστευτικών πουλιών. Όταν στεγνώνει χρησιμοποιείται για βόσκηση μικρών κτηνοτροφικών ζώων. Οι κύριοι οικότοποι που τον απαρτίζουν είναι: 1260, 2260, 3260, 72Α0, 72Β0, και ο οικότοπος προτεραιότητας 91Ε0. Από τη μεριά της ξηράς περιζώνεται από πυκνό δάσος σκλήθρων και πλατάνων με υπόροφο από φτέρες, ενώ προς τη μεριά της θάλασσας οριοθετείται από μια ζώνη θάμνων με λυγαριές και βούρλα. Υπάρχει έντονη υφυδατική βλάστηση χαροειδών, επιπλέοντα ριζόφυτα όπως Ranunculus spp. και Elatine alsinastrum, υπερυδατική βλάστηση από Scirpus και Typha καθώς και υγρολιβαδική. Η λεκάνη απορροής της καλύπεται από φυσική θαμνώδη και δενδρώδη βλάστηση όπου συμβαίνει κυρίως βόσκηση. Ο υγρότοπος βρίσκεται εντός των ορίων Ειδικής Ζώνης Διατήρησης (GR1110004), Ζώνης Ειδικής Προστασίας (GR1110012) και τμήμα του βρίσκεται εντός Σημαντικής Περιοχής για τα Πουλιά (Πορτόλου και συν. 2009) ενώ προστατεύεται από το Π.Δ. των μικρών νησιωτικών υγρότοπων της Ελλάδας (ΦΕΚ 229/ΑΑΠ/2012). Επιπλέον τμήμα του βρίσκεται εντός του αρχαιολογικού χώρου Φονιά (ΦΕΚ 355/Β/1994). (Επιτόπια συλλογή δεδομένων: 6/2005. Απογραφέας:Γ. Κατσαδωράκης).

Δεδομένα υγρότοπου

Βασικές πληροφορίες
Τοποθεσία υγρότοπου: Παράκτιος
Τύπος υγρότοπου: Φυσικός
Έκταση υγρότοπου: 2.66 Ha
Υδρολογική αλληλεπίδραση: Ναι 
Αλατότητα νερού: Γλυκό
Είσοδος γλυκού νερού: Επιφανειακός υδροφορέας
Επιφανειακή έξοδος νερού Δεν υπάρχει εμφανές σημείο εξόδου του νερού
Ελεύθερη επιφάνεια νερού (%): 26 - 50
Υδροπερίοδος: Εποχική
Γεωγραφική πληροφορία
Περιφέρεια: Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Περιφερειακή ενότητα: Έβρου
Νησί: Σαμοθράκη
Δήμος: Σαμοθράκης
Γεωγραφικό μήκος: 25.650684 Ανατολικά
Γεωγραφικό πλάτος: 40.493662 Βοράς
Κατάσταση υγρότοπου
Κατάσταση υγρότοπου (MEDWET): 1 - Απείραχτο. Χωρίς σημάδια από ανθρωπογενείς επιδράσεις
Τύπος υγρότοπου κατά Ramsar
Τύπος Κάλυψη (%)
K -- Αβαθείς λίμνες και έλη γλυκού νερού της παράκτιας ζώνης > 95
Ιδιοκτησιακό καθεστώς
Άγνωστο
Καθεστώτα προστασίας
Κατηγορία καθεστώτος προστασίας Υποκατηγορία καθεστώτος προστασίας Ονομασία περιοχής Κωδικός Περιοχή κάλυψης (%) Νομοθεσία
Περιοχή προστασίας της βιοποικιλότητας Ειδική ζώνη διατήρησης Φεγγάρι Σαμοθράκης, Ανατολικές Ακτές, Βραχονησίδα Ζουράφα και Θαλάσσια Ζώνη GR1110004 100 Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/2011)
Περιοχή προστασίας της βιοποικιλότητας Ζώνη ειδικής προστασίας Σαμοθράκη: Όρος Φεγγάρι και Παράκτια Ζώνη GR1110012 100 Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/2011)
Άλλο περιβαλλοντικό καθεστώς Μικροί νησιωτικοί υγρότοποι Βδελολίμνη Y111SAT012 100 Π.Δ. (ΦΕΚ 229/ΑΑΠ/2012)
Οικοσυστημικές υπηρεσίες
Τύπος οικοσυστημικής υπηρεσίας Οικοσυστημική υπηρεσία Κλίμακα Οφέλους (%) Σημαντικότητα
Ρυθμιστικές υπηρεσίες Ρύθμιση διάβρωσης
Προμηθευτικές υπηρεσίες Τροφή
Προμηθευτικές υπηρεσίες Γλυκό νερό
Υποστηρικτικές υπηρεσίες Παροχή ενδιαιτημάτων
Ρυθμιστικές υπηρεσίες Ρύθμιση υδάτων
Δραστηριότητες στον υγρότοπο
Δραστηριότητα Ένταση
010 = Διατήρηση οικότοπων Άγνωστη
030 = Διατήρηση ειδών Άγνωστη
090 = Άλλες δραστηριότητες διατήρησης Άγνωστη
140 = Βόσκηση Μεσαία
900 = Διάβρωση Μεγάλη
920 = Αποξήρανση Μεγάλη
Δραστηριότητες στη λεκάνη απορροής
Δραστηριότητα Ένταση
010 = Διατήρηση οικότοπων Άγνωστη
107 = δενδρώδεις καλλιέργειες Μικρή
140 = Βόσκηση Μεγάλη
230 = Κυνήγι Άγνωστη
502 = οδικό δίκτυο Μικρή
Τύποι οικότοπων
Τύπος Κάλυψη (%)
2260 Θίνες με βλάστηση σκληρόφυλλων θάμνων Cisto-Lavenduletalia
3260 Ποταμοί από πεδινά σε ορεινά επίπεδα με βλάστηση Ranunculion fluitantis και Callitricho-Batrachion
1260 Υποπαραλιακή ζώνη νησίδων (αλοφυτικά λιβάδια, φρυγανικές-αλοφυτικές κοινότητες, χασμοφυτικές-αλοφυτικές κοινότητες)
72Α0 Καλαμώνες 5 - 25
72Β0 Κοινωνίες των υψηλών βούρλων 5 - 25
91E0 * Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salinion albae) 5 - 25
Τύποι βλάστησης
Τύπος Κάλυψη (%)
Θαμνώδης / Δενδρώδης 5 - 25
Υγρολιβαδική 5 - 25
Υπερυδατική 26 - 50
Υφυδατική 5 - 25
Άλλο < 5
Χλωρίδα
Είδος Παρουσία Αναφορές
Alnus glutinosa Κυρίαρχο
Elatine alsinastrum Κυρίαρχο
Juncus sp. Κυρίαρχο
Pteridium aquilinum Συγκυρίαρχο
Ranunculus sp. Κυρίαρχο
Scirpus sp. Παρόν
Typha sp. Παρόν
Vitex agnus-castus Συγκυρίαρχο
Πανίδα

Ερπετά

Παρουσία στον υγρότοπο


Αναφορές
Mauremys rivulata (Valenciennes, 1833) Παρόν
Κατσαδωράκης 17.05.2008

Αμφίβια

Παρουσία στον υγρότοπο


Αναφορές
Pelophylax sp. Παρόν
Broggi 1988

Ασπόνδυλα

Παρουσία στον υγρότοπο


Αναφορές
Ascalaphus rhomboideus Παρόν
Κατσαδωράκης 17.05.2008

Πτηνά

Αριθμός ατόμων

Φώλιασμα

Αναφορές
Ardea cinerea (L., 1758) 1-10 Δεν φωλιάζει Κατσαδωράκης 17.05.2008
Ardeola ralloides (Scopoli, 1769) 1-10 Άγνωστο Broggi & Willi 1988
Egretta garzetta (L., 1766) 1-10 Άγνωστο Broggi & Willi 1988
Egretta garzetta (L., 1766) 1-10 Δεν φωλιάζει Κατσαδωράκης 17.05.2008
Ixobrychus minutus (L., 1766) 1-10 Πιθανά φωλιάζει Κατσαδωράκης 17.05.2008
Platalea leucorodia (L., 1758) 1-10 Δεν φωλιάζει Κατσαδωράκης 17.05.2008
Merops apiaster (L., 1758) 1-10 Πιθανά φωλιάζει Κατσαδωράκης 17.05.2008
Acrocephalus arundinaceus (L., 1758) 1-10 Άγνωστο Κατσαδωράκης 17.05.2008
Cettia cetti (Temminck, 1820) 1-10 Πιθανά φωλιάζει Κατσαδωράκης 17.05.2008
Garrulus glandarius (L., 1758) 1-10 Δεν φωλιάζει Κατσαδωράκης 17.05.2008
Hippolais pallida (Hemprich & Ehrenberg, 1833) 1-10 Πιθανά φωλιάζει Κατσαδωράκης 17.05.2008
Parus major (L., 1758) Πιθανά φωλιάζει Κατσαδωράκης 17.05.2008
Turdus merula (L., 1758) 1-10 Πιθανά φωλιάζει Κατσαδωράκης 17.05.2008
Phalacrocorax aristotelis (L., 1761) 1-10 Δεν φωλιάζει Κατσαδωράκης 17.05.2008

Broggi, M. F., and G. Willi. 1988. Ornithologische Beobachtungen auf Samothrake (Griechenland). Ber. Bot.-Zool. Ges. Liechtenstein – Sargans – Werdenberg 17:79–91.

Broggi, M. F. 1988. Herpetologische Beobachtungen auf Samothrake (Griechenland). Ber. Bot.-Zool. Ges. Liechtenstein – Sargans – Werdenberg 17:93–99.

Κατσαδωράκης, Γ., και Κ. Παραγκαμιάν. 2007. Απογραφή των υγροτόπων των νησιών του Αιγαίου: Ταυτότητα, οικολογική κατάσταση και απειλές. Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση - WWF Ελλάς, Αθήνα. 392 σελ.

Πορτόλου, Δ., Σ. Μπουρδάκης, Χ. Βλάχος, Θ. Καστρίτης και Τ. Δημαλέξης (επ.). 2009. Οι Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά της Ελλάδας. Περιοχές Προτεραιότητας για τη Διατήρηση της Βιοποικιλότητας. Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Αθήνα. 497 σελ.

Φωτογραφίες