GR111SAT011 - Στου()Mάρη ή έλος Φυλάκιου

Περιγραφή

Το έλος Στου()Μάρη ή έλος Φυλάκιου βρίσκεται στην περιοχή Στου()Μάρη, 8,1 χλμ. Α-ΒΑ της Χώρας στη βόρεια ακτή της Σαμοθράκης. Είναι εποχιακό έλος σε μια κοιλότητα που  σχηματίστηκε μάλλον φυσικά όταν ο κυματισμός της θάλασσας συσσώρευσε μια λωρίδα από βότσαλα σαν ανάχωμα και απέκοψε μια κοιλότητα που γεμίζει με νερά της βροχής αλλά κυρίως τροφοδοτείται και από αλλουβιακό υδροφορέα.  Πρόκειται για υγρότοπο πολύ υψηλής αισθητικής και φυσικότητας, σχεδόν απείραχτο από τον άνθρωπο. Οι βασικές του αξίες είναι ως σημείο εκφόρτισης υπόγειων νερών, για την σταθεροποίηση της ακτογραμμής, για υποστήριξη τροφικών αλυσίδων, ως ενδιαίτημα άγριων ζώων και φυτών και ως σημείο παρουσίας ενδιαφερόντων και σπάνιων μεταναστευτικών πουλιών. Όταν στεγνώνει χρησιμοποιείται για βόσκηση μικρών κτηνοτροφικών ζώων. Οι κύριοι οικότοποι που απαντώνται εδώ είναι οι: 2260-Θίνες με βλάστηση σκληρόφυλλων θάμνων (Cisto-Lavenduletalia), κυρίως με μυρτιές Myrtus communis και λυγαριές Vitex agnus-castus σε εντελώς βοτσαλώδες υπόστρωμα, 3260-Επιπλέουσα βλάστηση υδροχαρών φυτών (βατραχιώδη) με Ranunculus sp. , 72A0-καλαμώνες και 72Β0-Κοινωνίες των υψηλών βούρλων με Bolboschoenus maritimus και ο οικότοπος προτεραιότητας 91Ε0-Υπολλειμματικά αλλουβιακά δάση με δάση κυρίως σκλήθρων Alnus glutinosa. Η λεκάνη απορροής του καλύπεται από φυσική θαμνώδη και δενδρώδη βλάστηση όπου συμβαίνει κυρίως βόσκηση και ελάχιστες εκτατικές καλλιέργειες. Βρίσκεται εντός των ορίων Ζώνης Ειδικής Προστασίας (GR1110012) και προστατεύεται από το Π.Δ. των μικρών νησιωτικών υγρότοπων της Ελλάδας (ΦΕΚ 229/ΑΑΠ/2012). (Επιτόπια συλλογή δεδομένων: 5/2008. Απογραφέας: Γ. Κατσαδωράκης).

Δεδομένα υγρότοπου

Βασικές πληροφορίες
Τοποθεσία υγρότοπου: Παράκτιος
Τύπος υγρότοπου: Φυσικός
Έκταση υγρότοπου: 1.06 Ha
Υδρολογική αλληλεπίδραση: -  
Αλατότητα νερού: Γλυκό
Είσοδος γλυκού νερού: Λεκάνη απορροής (από κατακρημνίσματα)
Επιφανειακή έξοδος νερού Δεν υπάρχει εμφανές σημείο εξόδου του νερού
Ελεύθερη επιφάνεια νερού (%): 76 - 95
Υδροπερίοδος: Εποχική
Γεωγραφική πληροφορία
Περιφέρεια: Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Περιφερειακή ενότητα: Έβρου
Νησί: Σαμοθράκη
Δήμος: Σαμοθράκης
Γεωγραφικό μήκος: 25.613448 Ανατολικά
Γεωγραφικό πλάτος: 40.502946 Βοράς
Κατάσταση υγρότοπου
Κατάσταση υγρότοπου (MEDWET): 1 - Απείραχτο. Χωρίς σημάδια από ανθρωπογενείς επιδράσεις
Τύπος υγρότοπου κατά Ramsar
Τύπος Κάλυψη (%)
K -- Αβαθείς λίμνες και έλη γλυκού νερού της παράκτιας ζώνης > 95
Ιδιοκτησιακό καθεστώς
Άγνωστο
Καθεστώτα προστασίας
Κατηγορία καθεστώτος προστασίας Υποκατηγορία καθεστώτος προστασίας Ονομασία περιοχής Κωδικός Περιοχή κάλυψης (%) Νομοθεσία
Περιοχή προστασίας της βιοποικιλότητας Ζώνη ειδικής προστασίας Σαμοθράκη: Όρος Φεγγάρι και Παράκτια Ζώνη GR1110012 100 Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/2011)
Άλλο περιβαλλοντικό καθεστώς Μικροί νησιωτικοί υγρότοποι Λίμνη στο Φυλάκιο Y111SAT011 100 Π.Δ. (ΦΕΚ 229/ΑΑΠ/2012)
Οικοσυστημικές υπηρεσίες
Τύπος οικοσυστημικής υπηρεσίας Οικοσυστημική υπηρεσία Κλίμακα Οφέλους (%) Σημαντικότητα
Ρυθμιστικές υπηρεσίες Ρύθμιση διάβρωσης
Υποστηρικτικές υπηρεσίες Παροχή ενδιαιτημάτων
Ρυθμιστικές υπηρεσίες Ρύθμιση υδάτων
Δραστηριότητες στον υγρότοπο
Δραστηριότητα Ένταση
140 = Βόσκηση Μικρή
Δραστηριότητες στη λεκάνη απορροής
Δραστηριότητα Ένταση
140 = Βόσκηση Άγνωστη
502 = οδικό δίκτυο Μικρή
Τύποι οικότοπων
Τύπος Κάλυψη (%)
3260 Ποταμοί από πεδινά σε ορεινά επίπεδα με βλάστηση Ranunculion fluitantis και Callitricho-Batrachion
2260 Θίνες με βλάστηση σκληρόφυλλων θάμνων Cisto-Lavenduletalia
72Α0 Καλαμώνες 5 - 25
72Β0 Κοινωνίες των υψηλών βούρλων 5 - 25
91E0 * Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salinion albae) 5 - 25
Τύποι βλάστησης
Τύπος Κάλυψη (%)
Άλλο 5 - 25
Θαμνώδης / Δενδρώδης 5 - 25
Υγρολιβαδική 5 - 25
Υπερυδατική 26 - 50
Υφυδατική 26 - 50
Χλωρίδα
Είδος Παρουσία Αναφορές
Alnus glutinosa Κυρίαρχο Γ. Κατσαδωράκης 17.05.2008
Bolboschoenus maritimus Κυρίαρχο Γ. Κατσαδωράκης 17.05.2008
Carex sp. Παρόν Γ. Κατσαδωράκης 17.05.2008
Elatine alsinastrum Κυρίαρχο Γ. Κατσαδωράκης 17.05.2008
Juncus sp. Συγκυρίαρχο Γ. Κατσαδωράκης 17.05.2008
Myrtus communis Συγκυρίαρχο Γ. Κατσαδωράκης 17.05.2008
Platanus orientalis Παρόν Γ. Κατσαδωράκης 17.05.2008
Pteridium aquilinum Συγκυρίαρχο Γ. Κατσαδωράκης 17.05.2008
Ranunculus sp. Κυρίαρχο Γ. Κατσαδωράκης 17.05.2008
Vitex agnus-castus Συγκυρίαρχο Γ. Κατσαδωράκης 17.05.2008
Πανίδα

Αμφίβια

Παρουσία στον υγρότοπο


Αναφορές
Bufo viridis (Laurenti, 1768) Πολύ κοινό
Γ. Κατσαδωράκης 17.05.2005
Pelophylax sp. Παρόν
Broggi 1988

Πτηνά

Αριθμός ατόμων

Φώλιασμα

Αναφορές
Anas acuta (L.,1758) 1-10 Άγνωστο Broggi & Willi 1988
Larus michahellis J.F. Naumann, 1840 1-10 Δεν φωλιάζει Γ. Κατσαδωράκης 17.05.2008
Ardea cinerea L., 1758 1-10 Δεν φωλιάζει Γ. Κατσαδωράκης 17.05.2008
Ardea purpurea (L., 1766) 1-10 Άγνωστο Broggi & Willi 1988
Ardeola ralloides (Scopoli, 1769) 1-10 Άγνωστο Broggi & Willi 1988
Egretta garzetta (L., 1766) 1-10 Άγνωστο Broggi & Willi 1988
Ixobrychus minutus (L., 1766) 1-10 Πιθανά φωλιάζει Γ. Κατσαδωράκης 17.05.2008
Nycticorax nycticorax (L., 1758) 1-10 Δεν φωλιάζει Γ. Κατσαδωράκης 17.05.2008
Hippolais pallida (Hemprich & Ehrenberg, 1833) 1-10 Πιθανά φωλιάζει Γ. Κατσαδωράκης 17.05.2008
Luscinia megarhynchos C.L.Brehm, 1831 1-10 Πιθανά φωλιάζει Γ. Κατσαδωράκης 17.05.2008
Turdus merula L., 1758 1-10 Πιθανά φωλιάζει Γ. Κατσαδωράκης 17.05.2008

Broggi, M. F., and G. Willi. 1988. Ornithologische Beobachtungen auf Samothrake (Griechenland). Ber. Bot.-Zool. Ges. Liechtenstein – Sargans – Werdenberg 17:79–91.

Broggi, M. F. 1988. Herpetologische Beobachtungen auf Samothrake (Griechenland). Ber. Bot.-Zool. Ges. Liechtenstein – Sargans – Werdenberg 17:93–99.

Κατσαδωράκης, Γ., και Κ. Παραγκαμιάν. 2007. Απογραφή των υγροτόπων των νησιών του Αιγαίου: Ταυτότητα, οικολογική κατάσταση και απειλές. Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση - WWF Ελλάς, Αθήνα. 392 σελ.

Φωτογραφίες