GR111SAT002 - Εκβολή ρύακα Φονιά

Περιγραφή

Ο ρύακας Φονιάς και η εκβολή του βρίσκονται 11,3 χλμ.Α-ΒΑ της Χώρας στη νήσο Σαμοθράκη. Πρόκειται στην ουσία για δύο εκβολές σε απόσταση μερικών μέτρων η μια από την άλλη καθώς ο ρύακας αυτός που είναι μόνιμης ροής, χωρίζεται σε δυο λίγο πριν από την εκβολή του. Και οι δυο εκβολές έχουν ελάχιστη καθαρά υγροτοπική βλάστηση σε χαλικώδες υπόστρωμα. Η παρόχθια ζώνη είναι κατάφυτη με πλατάνια Platanus orientalis και φτέρες Pteridium aquilinum. Είναι στα όρια αυτού που εννοούμε ως υγρότοπο στην παρούσα απογραφή. Οι κύριοι τύποι οικότοπων είναι ο 92C0-Δάση πλατάνου της Ανατολής (Platanion orientalis) και 91Ε0* - Υπολειμματικά αλλουβιακά δάση (Αlnion glutinoso-incanae). Η αξία του υγρότοπου είναι κυρίως ως ενδιαίτημα άγριων ζώων και φυτών και υδρευτική για το πότισμα κτηνοτροφικών ζώων. Η κύρια δραστηριότητα στον υγρότοπο είναι το πότισμα και το στάλισμα κτηνοτροφικών ζώων ενώ στη λεκάνη απορροής του που καλύπτεται σχεδόν αποκλειστικά από φυσική δενδρώδη και θαμνώδη βλάστηση είναι επίσης η βόσκηση μικρών κτηνοτροφικών ζώων. Ανάντη της εκβολής υπάρχει οργανωμένος χώρος αναψυχής και κατά μήκος του ρύακα περιπατητική διαδρομή. Ο υγρότοπος βρίσκεται εντός των ορίων Ειδικής Ζώνης Διατήρησης (GR1110004), Ζώνης Ειδικής Προστασίας (GR1110012) και Σημαντικής Περιοχής για τα Πουλιά (Πορτόλου και συν. 2009) ενώ προστατεύεται από το Π.Δ. των μικρών νησιωτικών υγρότοπων της Ελλάδας (ΦΕΚ 229/ΑΑΠ/2012). Επιπλέον τμήμα του βρίσκεται εντός του αρχαιολογικού χώρου Φονιά (ΦΕΚ 355/Β/1994). (Επιτόπια συλλογή δεδομένων: 6/2005. Απογραφέας:Γ. Κατσαδωράκης).

Δεδομένα υγρότοπου

Βασικές πληροφορίες
Τοποθεσία υγρότοπου: Παράκτιος
Τύπος υγρότοπου: Φυσικός
Έκταση υγρότοπου: 5.47 Ha
Υδρολογική αλληλεπίδραση: Ναι 
Αλατότητα νερού: Γλυκό
Είσοδος γλυκού νερού: Χείμαρρος / Ρύακας
Επιφανειακή έξοδος νερού Έξοδος από παρυφές λίμνης, ή ανεμπόδιστη έξοδος από ποτάμι
Ελεύθερη επιφάνεια νερού (%): < 5
Υδροπερίοδος: Μόνιμη
Γεωγραφική πληροφορία
Περιφέρεια: Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Περιφερειακή ενότητα: Έβρου
Νησί: Σαμοθράκη
Δήμος: Σαμοθράκης
Γεωγραφικό μήκος: 25.655368 Ανατολικά
Γεωγραφικό πλάτος: 40.492766 Βοράς
Κατάσταση υγρότοπου
Κατάσταση υγρότοπου (MEDWET): 2 - Το αρχικό φυσικό περιβάλλον/τοπίο κυριαρχεί στο χώρο (>50%)
Τύπος υγρότοπου κατά Ramsar
Τύπος Κάλυψη (%)
M -- Ποταμοί και ρυάκια με συνεχή ροή 26 - 50
F -- Εκβολικά ύδατα. Τα μόνιμα ύδατα των εκβολών και τα εκβολικά συστήματα των δέλτα 51 - 75
Ιδιοκτησιακό καθεστώς
Άγνωστο
Καθεστώτα προστασίας
Κατηγορία καθεστώτος προστασίας Υποκατηγορία καθεστώτος προστασίας Ονομασία περιοχής Κωδικός Περιοχή κάλυψης (%) Νομοθεσία
Περιοχή προστασίας της βιοποικιλότητας Ειδική ζώνη διατήρησης Φεγγάρι Σαμοθράκης, Ανατολικές Ακτές, Βραχονησίδα Ζουράφα και Θαλάσσια Ζώνη GR1110004 100 Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/2011)
Περιοχή προστασίας της βιοποικιλότητας Ζώνη ειδικής προστασίας Σαμοθράκη: Όρος Φεγγάρι και Παράκτια Ζώνη GR1110012 100 Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/2011)
Άλλο περιβαλλοντικό καθεστώς Μικροί νησιωτικοί υγρότοποι Εκβολή ρύακα Φονιά Y111SAT002 100 Π.Δ. (ΦΕΚ 229/ΑΑΠ/2012)
Αρχαιολογικό καθεστώς Χωρίς καθορισμένες ζώνες Αρχαιολογική περιοχή Φονιά 94 Υ.Α. (ΦΕΚ 355/Β/1994)
Οικοσυστημικές υπηρεσίες
Τύπος οικοσυστημικής υπηρεσίας Οικοσυστημική υπηρεσία Κλίμακα Οφέλους (%) Σημαντικότητα
Υποστηρικτικές υπηρεσίες Παροχή ενδιαιτημάτων
Δραστηριότητες στον υγρότοπο
Δραστηριότητα Ένταση
140 = Βόσκηση
230 = Κυνήγι
530 = Βελτιωμένη πρόσβαση στην περιοχή
Δραστηριότητες στη λεκάνη απορροής
Δραστηριότητα Ένταση
140 = Βόσκηση Μεσαία
230 = Κυνήγι Άγνωστη
403 = διασκορπισμένες κατοικίες Μικρή
502 = οδικό δίκτυο Μικρή
Τύποι οικότοπων
Τύπος Κάλυψη (%)
91E0 * Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salinion albae)
92C0 Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis) 51 - 75
Τύποι βλάστησης
Τύπος Κάλυψη (%)
Άλλο < 5
Θαμνώδης / Δενδρώδης 51 - 75
Υγρολιβαδική < 5
Χλωρίδα
Είδος Παρουσία Αναφορές
Alnus glutinosa Παρόν Γ. Κατσαδωράκης 16.06.2005
Juncus sp. Παρόν Γ. Κατσαδωράκης 16.06.2005
Platanus orientalis Κυρίαρχο Γ. Κατσαδωράκης 16.06.2005
Pteridium aquilinum Συγκυρίαρχο Γ. Κατσαδωράκης 16.06.2005
Vitex agnus-castus Παρόν Γ. Κατσαδωράκης 16.06.2005
Πανίδα

Ψάρια

Παρουσία στον υγρότοπο


Αναφορές
Άγνωστο/α είδος/είδη Άγνωστη

Πτηνά

Αριθμός ατόμων

Φώλιασμα

Αναφορές
Hydrocoloeus minutus (Pallas, 1776) 1-10 Broggi & Willi 1988
Larus cachinnans Pallas, 1811 10-100 Δεν φωλιάζει Γ. Κατσαδωράκης 16.06.2005
Ardea purpurea (L., 1766) Broggi & Willi 1988
Columba livia (J.F. Gmelin, 1789) Broggi & Willi 1988

Broggi, M. F., and G. Willi. 1988. Ornithologische Beobachtungen auf Samothrake (Griechenland). Ber. Bot.-Zool. Ges. Liechtenstein – Sargans – Werdenberg 17:79–91.

Κατσαδωράκης, Γ., και Κ. Παραγκαμιάν. 2007. Απογραφή των υγροτόπων των νησιών του Αιγαίου: Ταυτότητα, οικολογική κατάσταση και απειλές. Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση - WWF Ελλάς, Αθήνα. 392 σελ.

Πορτόλου, Δ., Σ. Μπουρδάκης, Χ. Βλάχος, Θ. Καστρίτης και Τ. Δημαλέξης (επ.). 2009. Οι Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά της Ελλάδας. Περιοχές Προτεραιότητας για τη Διατήρηση της Βιοποικιλότητας. Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Αθήνα. 497 σελ.

Φωτογραφίες