GR222KER007 - Εκβολή Γρίτη

Περιγραφή

Η εκβολή Γρίτη βρίσκεται περίπου 1,8 χιλιόμετρα βόρειοανατολικά του οικισμού Περιβόλι, στην Κέρκυρα. Πρόκειται για εκβολή ρύακα σχεδόν μόνιμης ροής που κρατά νερό καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Από τα φερτά υλικά που παρατηρήθηκαν στην εκβολή αλλά και από το άνοιγμα αυτής εκατέρωθεν, φαίνεται πως ο ρύακας παροχετεύει μεγάλες ποσότητες νερού προς την εκβολή κυρίως μετά από έντονες βροχοπτώσεις. Η εκβολή είναι πολύ επηρεασμένη από τις ανθρώπινες δραστηριότητες, κυρίως λόγω της επέκτασης των καλλιεργειών στα ανάντη και της δόμησης στο παράκτιο τμήμα της. Οι δραστηριότητες στην λεκάνη απορροής είναι σχετικά έντονες με κυρίαρχες τις εντατικές και εκτατικές καλλιέργειες. Η βλάστηση είναι κυρίως υπερυδατική αποτελούμενη από σκίρπα (Scirpus sp.) και βούρλα (Juncus sp), λίγα αγριοκάλαμα (Phragmites australis) και λόχμες καλαμιών υφάλμυρων νερών (Arundo donax), ενώ συγκυρίαρχη μπορεί να χαρακτηριστεί η δενδρώδης βλάστηση με πυκνά αυτοφυή αρμυρίκια. Επίσης, υπάρχουν και λίγα αλόφιλα και αμμόφιλα είδη προς την παραλία. Τέλος, υπάρχουν διάσπαρτα φυτεμένα φοινικοειδή και ευκάλυπτοι προερχόμενα από τους κήπους των γύρω κατοικιών. Ο υγρότοπος προστατεύεται από το Π.Δ. για τους μικρούς νησιωτικούς υγρότοπους (Y222KER007, ΦΕΚ 229/ΑΑΠ/2012). (Περίοδος αναφοράς πρωτογενών δεδομένων: 4/2010. Απογραφείς: Ν. Γεωργιάδης, Φ. Βρεττού).

Δεδομένα υγρότοπου

Βασικές πληροφορίες
Τοποθεσία υγρότοπου: Παράκτιος
Τύπος υγρότοπου: Φυσικός
Έκταση υγρότοπου: 2.19 Ha
Υδρολογική αλληλεπίδραση: -  
Αλατότητα νερού: Υφάλμυρο
Είσοδος γλυκού νερού: Χείμαρρος / Ρύακας
Επιφανειακή έξοδος νερού Έξοδος από παρυφές λίμνης, ή ανεμπόδιστη έξοδος από ποτάμι
Ελεύθερη επιφάνεια νερού (%): 26 - 50
Υδροπερίοδος: Μόνιμη
Γεωγραφική πληροφορία
Περιφέρεια: Ιονίων Νήσων
Περιφερειακή ενότητα: Κέρκυρας
Νησί: Κέρκυρα
Δήμος: Κέρκυρας
Γεωγραφικό μήκος: 20.026715 Ανατολικά
Γεωγραφικό πλάτος: 39.433862 Βοράς
Κατάσταση υγρότοπου
Κατάσταση υγρότοπου (MEDWET): 3 - Το αρχικό φυσικό περιβάλλον/τοπίο μερικώς διαταραγμένο (10-50% απείραχτο)
Τύπος υγρότοπου κατά Ramsar
Τύπος Κάλυψη (%)
E -- Αμμώδεις, χαλικώδεις και κροκαλώδεις παραλίες. Περιλαμβάνονται συστήματα αμμοθινών, λωρίδες άμμου και αμμώδεις νησίδες 5 - 25
F -- Εκβολικά ύδατα. Τα μόνιμα ύδατα των εκβολών και τα εκβολικά συστήματα των δέλτα 76 - 95
Ιδιοκτησιακό καθεστώς
Δημόσιο - Δημοτικό / Ιδιωτικό
Καθεστώτα προστασίας
Κατηγορία καθεστώτος προστασίας Υποκατηγορία καθεστώτος προστασίας Ονομασία περιοχής Κωδικός Περιοχή κάλυψης (%) Νομοθεσία
Άλλο περιβαλλοντικό καθεστώς Μικροί νησιωτικοί υγρότοποι Εκβολή Γρίτη Y222KER007 100 Π.Δ. (ΦΕΚ 229/ΑΑΠ/2012)
Οικοσυστημικές υπηρεσίες
Τύπος οικοσυστημικής υπηρεσίας Οικοσυστημική υπηρεσία Κλίμακα Οφέλους (%) Σημαντικότητα
Ρυθμιστικές υπηρεσίες Ρύθμιση πλημμυρικών φαινομένων
Υποστηρικτικές υπηρεσίες Παροχή ενδιαιτημάτων
Ρυθμιστικές υπηρεσίες Καθαρισμός υδάτων
Δραστηριότητες στον υγρότοπο
Δραστηριότητα Ένταση
190 = Άλλες αγροτικές και δασοκομικές δραστηριότητες Μεγάλη
403 = διασκορπισμένες κατοικίες Μεγάλη
620 = Υπαίθριες δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής Μικρή
703 = ρύπανση εδάφους Μικρή
810 = Αποστράγγιση Μικρή
890 = Άλλες ανθρωπογενείς αλλαγές στις υδρολογικές συνθήκες Μεσαία
Δραστηριότητες στη λεκάνη απορροής
Δραστηριότητα Ένταση
105 = εκτατικές καλλιέργειες Μεσαία
106 = εντατικές καλλιέργειες Μεσαία
107 = δενδρώδεις καλλιέργειες Μεγάλη
110 = Χρήση φυτοφαρμάκων/παρασιτοκτόνων Άγνωστη
120 = Χρήση λιπασμάτων Άγνωστη
130 = Άρδευση Άγνωστη
140 = Βόσκηση Άγνωστη
402 = ασυνεχής δόμηση Μεγάλη
502 = οδικό δίκτυο Μεσαία
Επιπτώσεις
Επίπτωση Ένταση
AN- = Αύξηση θορύβου Μεγάλη
AS- = Μείωση αισθητικής τοπίου Μεγάλη
FF- = Διαταραχή (ή διακοπή) των φυσικών κύκλων/λειτουργιών των ειδών της πανίδας Μικρή
HF- = Κατακερματισμός ενδιαιτημάτων Μικρή
HL- = Απώλεια ενδιαιτημάτων Μικρή
LW- = Μείωση των αξιών άγριας πανίδας/άγριας ζωής Μεσαία
PSO = Ρύπανση από αστικά απόβλητα άγνωστης έκτασης/διάρκειας Μικρή
VP- = Μείωση των πληθυσμών των ειδών χλωρίδας Μεσαία
WGL = Αποστράγγιση των στάσιμων νερών Μεσαία
Τύποι οικότοπων
Τύπος Κάλυψη (%)
92D0 Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio-Tamaricetea και Securinegion tinctoriae) < 5
Τύποι βλάστησης
Τύπος Κάλυψη (%)
Αλοφυτική < 5
Αμμόφιλη < 5
Θαμνώδης / Δενδρώδης 26 - 50
Υγρολιβαδική 5 - 25
Υπερυδατική 26 - 50
Χλωρίδα
Είδος Παρουσία Αναφορές
Arthrocnemum sp. Παρόν Ν. Γεωργιάδης 25.04.2010
Arundo donax Παρόν Ν. Γεωργιάδης 25.04.2010
Eucalyptus sp. Παρόν Ν. Γεωργιάδης 25.04.2010
Juncus sp. Παρόν Ν. Γεωργιάδης 25.04.2010
Phoenix sp. Παρόν Ν. Γεωργιάδης 25.04.2010
Phragmites australis Παρόν Ν. Γεωργιάδης 25.04.2010
Scirpus sp. Συγκυρίαρχο Ν. Γεωργιάδης 25.04.2010
Tamarix sp. Συγκυρίαρχο Ν. Γεωργιάδης 25.04.2010
Πανίδα

Ψάρια

Παρουσία στον υγρότοπο


Αναφορές
Mugil cephalus Linnaeus, 1758 Πολύ κοινό

Φωτογραφίες