GR222KER006 - Έλος Μώλου

Περιγραφή

Το έλος Μώλου βρίσκεται περίπου 2,2 χιλιόμετρα βόρεια - βορειοδυτικά της Λευκίμμης στον οικισμό Μώλο, στην Κέρκυρα. Πρόκειται για τα απομεινάρια ενός μεγαλύτερου έλους, το οποίο έχει σχεδόν αποξηρανθεί. Σε όλο το τμήμα του οικισμού υπάρχουν διάσπαρτα υγρά λιβάδια τα οποία μαρτυρούν την παρελθούσα μορφή της περιοχής. Ένα εκτενές σύστημα καναλιών στραγγίζει την περιοχή οδηγώντας τα νερά κυρίως προς το σημείο που οριοθετήθηκε από την απογραφή και το οποίο είναι το μοναδικό κομμάτι που έχει συνοχή όσον αφορά την υγροτοπική βλάστηση, παρόλο που είναι κυκλωμένο από κατοικίες. Η παρουσία νερού είναι εποχική και η κύρια τροφοδοσία του γίνεται από τη λεκάνη απορροής μέσω αποστραγγιστικών καναλιών, ενώ δεν αποκλείεται και η ύπαρξη πηγαίων αναβλύσεων. Η θάλασσα τροφοδοτεί επίσης το παράκτιο κομμάτι του έλους μέσω του χειμέριου κύματος. Οι δραστηριότητες στην λεκάνη απορροής είναι σχετικά έντονες με κυρίαρχες τις εντατικές και εκτατικές καλλιέργειες καθώς και τις δραστηριότητες που προκύπτουν από τον οικισμό της Λευκίμμης. Η βλάστηση είναι κυρίως υπερυδατική αποτελούμενη από βούρλα (Juncus sp. & Carex sp.), αγριοκάλαμα (Phragmites australis) και λόχμες καλαμιών υφάλμυρων νερών (Arundo donax), ενώ δευτερευόντως υπάρχει δενδρώδης βλάστηση με αυτοφυή αρμυρίκια και λίγα αλόφιλα και αμμόφιλα είδη προς την παραλία. Επίσης, υπάρχουν διάσπαρτα φυτεμένα φοινικοειδή προερχόμενα από τους κήπους των γύρω κατοικιών. Ο υγρότοπος προστατεύεται από το Π.Δ. για τους μικρούς νησιωτικούς υγρότοπους (Y222KER006, ΦΕΚ 229/ΑΑΠ/2012). (Περίοδος αναφοράς πρωτογενών δεδομένων: 4/2010. Απογραφείς: Ν. Γεωργιάδης, Φ. Βρεττού).

Δεδομένα υγρότοπου

Βασικές πληροφορίες
Τοποθεσία υγρότοπου: Παράκτιος
Τύπος υγρότοπου: Φυσικός
Έκταση υγρότοπου: 0.79 Ha
Υδρολογική αλληλεπίδραση: -  
Αλατότητα νερού: Υφάλμυρο
Είσοδος γλυκού νερού: Λεκάνη απορροής (από κατακρημνίσματα)
Επιφανειακή έξοδος νερού Έξοδος από παρυφές λίμνης, ή ανεμπόδιστη έξοδος από ποτάμι
Ελεύθερη επιφάνεια νερού (%): 5 - 25
Υδροπερίοδος: Εποχική
Γεωγραφική πληροφορία
Περιφέρεια: Ιονίων Νήσων
Περιφερειακή ενότητα: Κέρκυρας
Νησί: Κέρκυρα
Δήμος: Κέρκυρας
Γεωγραφικό μήκος: 20.052282 Ανατολικά
Γεωγραφικό πλάτος: 39.441596 Βοράς
Κατάσταση υγρότοπου
Κατάσταση υγρότοπου (MEDWET): 4 - Το αρχικό φυσικό περιβάλλον/τοπίο πολύ διαταραγμένο (<10% απείραχτο)
Τύπος υγρότοπου κατά Ramsar
Τύπος Κάλυψη (%)
H -- Διαπαλιρροϊκά έλη. Συμπεριλαμβάνονται αλμυρόβαλτοι, αλίπεδα, φυσικές αλυκές, παλιρροϊκά έλη υφάλμυρου και γλυκού νερού > 95
Ιδιοκτησιακό καθεστώς
Δημόσιο - Δημοτικό / Ιδιωτικό
Καθεστώτα προστασίας
Κατηγορία καθεστώτος προστασίας Υποκατηγορία καθεστώτος προστασίας Ονομασία περιοχής Κωδικός Περιοχή κάλυψης (%) Νομοθεσία
Άλλο περιβαλλοντικό καθεστώς Μικροί νησιωτικοί υγρότοποι Έλος Μώλου Y222KER006 100 Π.Δ. (ΦΕΚ 229/ΑΑΠ/2012)
Οικοσυστημικές υπηρεσίες
Τύπος οικοσυστημικής υπηρεσίας Οικοσυστημική υπηρεσία Κλίμακα Οφέλους (%) Σημαντικότητα
Υποστηρικτικές υπηρεσίες Παροχή ενδιαιτημάτων
Δραστηριότητες στον υγρότοπο
Δραστηριότητα Ένταση
190 = Άλλες αγροτικές και δασοκομικές δραστηριότητες Μικρή
402 = ασυνεχής δόμηση Μεγάλη
620 = Υπαίθριες δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής Μικρή
701 = ρύπανση νερού Μεσαία
703 = ρύπανση εδάφους Μεσαία
710 = Ηχορύπανση Μεσαία
810 = Αποστράγγιση Μεγάλη
830 = Δημιουργία καναλιών Μεγάλη
Δραστηριότητες στη λεκάνη απορροής
Δραστηριότητα Ένταση
105 = εκτατικές καλλιέργειες Μεσαία
106 = εντατικές καλλιέργειες Μεσαία
107 = δενδρώδεις καλλιέργειες Μεγάλη
110 = Χρήση φυτοφαρμάκων/παρασιτοκτόνων Άγνωστη
120 = Χρήση λιπασμάτων Άγνωστη
130 = Άρδευση Άγνωστη
140 = Βόσκηση Άγνωστη
402 = ασυνεχής δόμηση Μεγάλη
502 = οδικό δίκτυο Μεσαία
Επιπτώσεις
Επίπτωση Ένταση
AN- = Αύξηση θορύβου Μικρή
AS- = Μείωση αισθητικής τοπίου Μεγάλη
FB- = Διαταραχή της φυσικής ισορροπίας/αλληλεπίδρασης μεταξύ ειδών ζώων Μικρή
FC- = Αλλαγές στην σύνθεση των ειδών πανίδας Μεσαία
FCD = Απώλεια της πανιδικής ποικιλότητας Μεσαία
FP- = Μείωση των πληθυσμών των ειδών ζώων Μεσαία
HF- = Κατακερματισμός ενδιαιτημάτων Μεγάλη
HL- = Απώλεια ενδιαιτημάτων Μεγάλη
LF- = Μείωση της προστασίας από φυσικές καταστροφές Μεσαία
LI- = Μείωση άλλων κοινωνικο-οικονομικών αξιών Μεγάλη
LW- = Μείωση των αξιών άγριας πανίδας/άγριας ζωής Μεγάλη
PSO = Ρύπανση από αστικά απόβλητα άγνωστης έκτασης/διάρκειας Μεγάλη
SP- = Συμπίεση εδαφών Άγνωστη
VCD = Απώλεια της χλωριδικής ποικιλότητας Άγνωστη
VCX = Εισαγωγή ξενικών ειδών Μεγάλη
VP- = Μείωση των πληθυσμών των ειδών χλωρίδας Μεγάλη
VS- = Αλλαγή στην δομή της βλάστησης Μεγάλη
WF- = Αύξηση πλημμυρικών φαινομένων Μεγάλη
WGS = Αποστράγγιση βάλτων/ελών Μεγάλη
Τύποι βλάστησης
Τύπος Κάλυψη (%)
Αλοφυτική < 5
Αμμόφιλη < 5
Θαμνώδης / Δενδρώδης < 5
Υγρολιβαδική 51 - 75
Υπερυδατική 5 - 25
Χλωρίδα
Είδος Παρουσία Αναφορές
Arundo donax Παρόν Ν. Γεωργιάδης 25.04.2010
Carex sp. Συγκυρίαρχο Ν. Γεωργιάδης 25.04.2010
Crithmum maritimum Παρόν Ν. Γεωργιάδης 25.04.2010
Juncus sp. Συγκυρίαρχο Ν. Γεωργιάδης 25.04.2010
Phoenix sp. Παρόν Ν. Γεωργιάδης 25.04.2010
Phragmites australis Παρόν Ν. Γεωργιάδης 25.04.2010
Tamarix sp. Παρόν Ν. Γεωργιάδης 25.04.2010

Φωτογραφίες