GR222KER002 - Έλος Κάβου

Περιγραφή

Το έλος Κάβου βρίσκεται περίπου 1,6 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του οικισμού Μελίκια, στην Κέρκυρα. Πρόκειται για ένα πολύ υποβαθμισμένο παράκτιο έλος υφάλμυρου νερού που έχει δημιουργηθεί από μια μικρή εκβολή ρύακα στο νότιο τμήμα του και τα αποστραγγιστικά κανάλια που διατρέχουν το κεντρικό κομμάτι του και τα οποία στραγγίζουν την ευρύτερη περιοχή. Παλαιότερα, το έλος καταλάμβανε μεγαλύτερη έκταση, τόσο παράλληλα προς την ακτή όσο και στο εσωτερικό, αλλά η δημιουργία του λιμένα Λευκίμμης βόρεια, ενός ξενοδοχείου νότια καθώς και η επέκταση της δόμησης στο εσωτερικό, το κατακερμάτισαν, άλλαξαν εν μέρει τη δομή του και συρρίκνωσαν κατά πολύ τα όρια του. Ο βυθός της θαλάσσιας περιοχής του έλους έχει εκτενείς συστάδες ποσειδωνίας με αποτέλεσμα το μεγαλύτερο τμήμα της παραλίας και του ανατολικού τμήματος του έλους να καλύπτεται από ένα παχύ στρώμα φύλλων ποσειδωνίας που μεταφέρεται με το χειμέριο κύμα και αποσυντίθεται κυρίως κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Το έλος κρατά νερό καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, αν και τους ζεστούς καλοκαιρινούς μήνες αυτό είναι ελάχιστο. Οι δραστηριότητες στην λεκάνη απορροής είναι σχετικά έντονες με κυρίαρχες τις εντατικές και εκτατικές καλλιέργειες. Απαντώνται οι οικότοποι 72Α0 - Καλαμώνες, 1410 - Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), ενώ προς το θαλάσσιο τμήμα του υπάρχει ο τύπος 1120* - Εκτάσεις θαλάσσιου βυθού με βλάστηση (Ποσειδώνιες). Η βλάστηση είναι κυρίως υπερυδατική αποτελούμενη από αγριοκάλαμα (Phragmites australis), βούρλα (Juncus sp.) και λόχμες καλαμιών υφάλμυρων νερών (Arundo donax) και δευτερευόντως δενδρώδης με αρμυρίκια και λίγα άτομα λεύκης προς το εσωτερικό του έλους. Επίσης, υπάρχουν φυτεμένα φοινικοειδή και ευκάλυπτοι. [Επίσκεψη για την απογραφή: Ν. Γεωργιάδης & Φ. Βρεττού 4/2010].

Δεδομένα υγρότοπου

Βασικές πληροφορίες
Τοποθεσία υγρότοπου: Παράκτιος
Τύπος υγρότοπου: Φυσικός
Έκταση υγρότοπου: 10.38 Ha
Υδρολογική αλληλεπίδραση: -  
Αλατότητα νερού: Υφάλμυρο
Είσοδος γλυκού νερού: Χείμαρρος / Ρύακας
Επιφανειακή έξοδος νερού Έξοδος από παρυφές λίμνης, ή ανεμπόδιστη έξοδος από ποτάμι
Ελεύθερη επιφάνεια νερού (%): 5 - 25
Υδροπερίοδος: Μόνιμη
Γεωγραφική πληροφορία
Περιφέρεια: Ιονίων Νήσων
Περιφερειακή ενότητα: Κέρκυρας
Νησί: Κέρκυρα
Δήμος: Κέρκυρας
Γεωγραφικό μήκος: 20.097138 Ανατολικά
Γεωγραφικό πλάτος: 39.411959 Βοράς
Κατάσταση υγρότοπου
Κατάσταση υγρότοπου (MEDWET): 3 - Το αρχικό φυσικό περιβάλλον/τοπίο μερικώς διαταραγμένο (10-50% απείραχτο)
Τύπος υγρότοπου κατά Ramsar
Τύπος Κάλυψη (%)
F -- Εκβολικά ύδατα. Τα μόνιμα ύδατα των εκβολών και τα εκβολικά συστήματα των δέλτα 5 - 25
A -- Μόνιμα θαλάσσια ύδατα βάθους μικρότερου των 6 μέτρων κατά τη ρηχία, συμπεριλαμβανομένων κόλπων και στενών < 5
E -- Αμμώδεις, χαλικώδεις και κροκαλώδεις παραλίες. Περιλαμβάνονται συστήματα αμμοθινών, λωρίδες άμμου και αμμώδεις νησίδες < 5
H -- Διαπαλιρροϊκά έλη. Συμπεριλαμβάνονται αλμυρόβαλτοι, αλίπεδα, φυσικές αλυκές, παλιρροϊκά έλη υφάλμυρου και γλυκού νερού 51 - 75
Ιδιοκτησιακό καθεστώς
Δημόσιο - Δημοτικό / Ιδιωτικό
Καθεστώτα προστασίας
Κατηγορία καθεστώτος προστασίας Υποκατηγορία καθεστώτος προστασίας Ονομασία περιοχής Κωδικός Περιοχή κάλυψης (%) Νομοθεσία
Περιοχή προστασίας της βιοποικιλότητας Ειδική ζώνη διατήρησης Νήσοι Παξοί και Αντίπαξοι και ευρύτερη θαλάσσια περιοχή GR2230004 98 ΚΥΑ 50743/2017 (ΦΕΚ 4432/Β/2017)
Οικοσυστημικές υπηρεσίες
Τύπος οικοσυστημικής υπηρεσίας Οικοσυστημική υπηρεσία Κλίμακα Οφέλους (%) Σημαντικότητα
Ρυθμιστικές υπηρεσίες Ρύθμιση πλημμυρικών φαινομένων
Υποστηρικτικές υπηρεσίες Κύκλος θρεπτικών
Υποστηρικτικές υπηρεσίες Παροχή ενδιαιτημάτων
Δραστηριότητες στον υγρότοπο
Δραστηριότητα Ένταση
402 = ασυνεχής δόμηση Μεγάλη
421 = απόρριψη οικιακών απορριμμάτων Μικρή
423 = απόρριψη αδρανών υλικών (μπάζα) Μεγάλη
490 = Άλλες αστικές, βιομηχανικές και συναφείς δραστηριότητες Μεγάλη
502 = οδικό δίκτυο Μικρή
504 = λιμάνι Μεγάλη
609 = άλλες μορφές εγκαταστάσεων άθλησης / αναψυχής Μεσαία
620 = Υπαίθριες δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής Μεσαία
701 = ρύπανση νερού Μικρή
703 = ρύπανση εδάφους Μικρή
710 = Ηχορύπανση Μικρή
790 = Άλλες μορφές ανθρώπινων επιδράσεων/δραστηριοτήτων Μικρή
802 = απόκτηση εδαφών από θάλασσα, εκβολή ή έλος Μεγάλη
803 = επιχωμάτωση χαντακιών, τελμάτων, στερνών, βάλτων Μεσαία
810 = Αποστράγγιση Μεγάλη
890 = Άλλες ανθρωπογενείς αλλαγές στις υδρολογικές συνθήκες Μικρή
951 = αποξήρανση / συσσώρευση οργανικών υλικών Μεσαία
Δραστηριότητες στη λεκάνη απορροής
Δραστηριότητα Ένταση
105 = εκτατικές καλλιέργειες Μεσαία
106 = εντατικές καλλιέργειες Μεσαία
107 = δενδρώδεις καλλιέργειες Μεγάλη
110 = Χρήση φυτοφαρμάκων/παρασιτοκτόνων Άγνωστη
120 = Χρήση λιπασμάτων Άγνωστη
130 = Άρδευση Άγνωστη
140 = Βόσκηση Άγνωστη
402 = ασυνεχής δόμηση Μεσαία
502 = οδικό δίκτυο Μεσαία
Επιπτώσεις
Επίπτωση Ένταση
AN- = Αύξηση θορύβου Μεγάλη
AS- = Μείωση αισθητικής τοπίου Μικρή
FB- = Διαταραχή της φυσικής ισορροπίας/αλληλεπίδρασης μεταξύ ειδών ζώων Μεγάλη
FF- = Διαταραχή (ή διακοπή) των φυσικών κύκλων/λειτουργιών των ειδών της πανίδας Μεγάλη
HF- = Κατακερματισμός ενδιαιτημάτων Μικρή
HL- = Απώλεια ενδιαιτημάτων Μεγάλη
LE- = Μείωση της δυνητικής οικονομικής αξίας Μεσαία
LI- = Μείωση άλλων κοινωνικο-οικονομικών αξιών Μεσαία
LU- = Μείωση στο δυναμικό για τουρισμό/αναψυχή Μικρή
LW- = Μείωση των αξιών άγριας πανίδας/άγριας ζωής Μικρή
PSO = Ρύπανση από αστικά απόβλητα άγνωστης έκτασης/διάρκειας Μικρή
SA- = Αύξηση/Απόθεση Μικρή
SP- = Συμπίεση εδαφών Μεγάλη
VC- = Αλλαγή στην σύνθεση των ειδών χλωρίδας Μεσαία
VCX = Εισαγωγή ξενικών ειδών Μεγάλη
VP- = Μείωση των πληθυσμών των ειδών χλωρίδας Μικρή
WGL = Αποστράγγιση των στάσιμων νερών Μεσαία
Τύποι οικότοπων
Τύπος Κάλυψη (%)
1120 * Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (Posidonion oceanicae) < 5
1410 Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi) 5 - 25
72Α0 Καλαμώνες 51 - 75
Τύποι βλάστησης
Τύπος Κάλυψη (%)
Αμμόφιλη < 5
Θαμνώδης / Δενδρώδης < 5
Υγρολιβαδική 5 - 25
Υπερυδατική 51 - 75
Χλωρίδα
Είδος Παρουσία Αναφορές
Arundo donax Παρόν Ν. Γεωργιάδης 25.04.2010
Eucalyptus sp. Παρόν Ν. Γεωργιάδης 25.04.2010
Juncus sp. Παρόν Ν. Γεωργιάδης 25.04.2010
Phoenix sp. Παρόν Ν. Γεωργιάδης 25.04.2010
Phragmites australis Κυρίαρχο Ν. Γεωργιάδης 25.04.2010
Populus sp. Παρόν Ν. Γεωργιάδης 25.04.2010
Posidonia oceanica Παρόν Ν. Γεωργιάδης 25.04.2010
Tamarix sp. Παρόν Ν. Γεωργιάδης 25.04.2010
Yucca sp. Παρόν Ν. Γεωργιάδης 25.04.2010

Φωτογραφίες