GR127AMM001 - Αλυκή Αμμουλιανής

Περιγραφή

Η Αλυκή Αμμουλιανής βρίσκεται 1,2 χλμ Β-ΒΑ του οικισμού της Αμμουλιανής. Προφανώς η δημιουργία του υγρότοπου σχετίζεται με τη θάλασσα και τεκτονικές κινήσεις στο παρελθόν (ανύψωση-ταπείνωση). Επρόκειτο για ρηχό κλειστό θαλάσσιο κόλπο που σταδιακά αποκόπηκε από τη θάλασσα με αλλούβια. Σήμερα το κοντινότερο στη θάλασσα άκρο του απέχει από αυτήν περίπου 100 μέτρα και διαχωρίζεται από αμμώδη περιοχή, τμήμα σταθερών ώριμων θινών με σχίνα που όμως έχει υποστεί επεμβάσεις από τον άνθρωπο λόγω της πρόσβασης στην ωραία παραλία. Εδώ είναι μια περίπτωση που επειδή οι θίνες έχουν εντελώς χερσαία βλάστηση δεν πρέπει να τις θεωρήσουμε τμήμα του υγρότοπου. Ο υγρότοπος δεν έχει ουσιαστικές χρήσεις και σοβαρά προβλήματα. Παρότι φαίνεται να γεμίζει μόνο με νερά της βροχής περιμετρικά του αναπτύσσεται μόνο βλάστηση Salicornia και αυτό δείχνει έντονη επίδραση θαλασσινού νερού, μέσω υπόγειας διείσδυσης δια της αλλουβιακής αμμώδους λωρίδας. Η παραλία κατάντη είναι η πιο τουριστική του νησιού. Πάνω στη διαχωριστική λωρίδα έχει κατασκευαστεί δρόμος ενώ έχουν ισοπεδωθεί και οι θίνες προς χάρην εύκολης πρόσβασης και στάθμευσης. Οι βασικές χρήσεις στη λεκάνη απορροής είναι ελαιώνες και διάσπαρτες κατοικίες κυρίως της τελευταίας δεκαετίας. Οι οικότοποι που απαντώνται είναι κυρίως οι: 1310-Μονοετής βλάστηση με Salicornia και άλλα είδη λασπωδών ζωνών, 1410-Μεσογειακά αλίπεδα,  και 72Α0-καλαμώνες. Κυριαρχεί η αλοφυτική βλάστηση με αρμυρήθρες. Ο υγρότοπος δεν απειλείται σοβαρά από κάτι, αλλά κινδυνεύει να υποβαθμιστεί σταδιακά από μικροπαρεμβάσεις αστικοποίησης. Η Αλυκή Αμμουλιανής αναφέρεται στο Γ.Π.Σ. της Δημοτικής Ενότητας Σταγείρων - Ακάνθου (ΦΕΚ 332/ΑΑΠ/2010). (Επιτόπια συλλογή δεδομένων: 10/2011. Απογραφέας:  Γ. Κατσαδωράκης)

Δεδομένα υγρότοπου

Βασικές πληροφορίες
Τοποθεσία υγρότοπου: Παράκτιος
Τύπος υγρότοπου: Φυσικός
Έκταση υγρότοπου: 8.53 Ha
Υδρολογική αλληλεπίδραση: -  
Αλατότητα νερού: Υφάλμυρο
Είσοδος γλυκού νερού: Λεκάνη απορροής (από κατακρημνίσματα)
Επιφανειακή έξοδος νερού Δεν υπάρχει εμφανές σημείο εξόδου του νερού
Ελεύθερη επιφάνεια νερού (%): > 95
Υδροπερίοδος: Εποχική
Γεωγραφική πληροφορία
Περιφέρεια: Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή ενότητα: Χαλκιδικής
Νησί: Αμμουλιανή
Δήμος: Αριστοτέλη
Γεωγραφικό μήκος: 23.918557 Ανατολικά
Γεωγραφικό πλάτος: 40.321200 Βοράς
Κατάσταση υγρότοπου
Κατάσταση υγρότοπου (MEDWET): 2 - Το αρχικό φυσικό περιβάλλον/τοπίο κυριαρχεί στο χώρο (>50%)
Τύπος υγρότοπου κατά Ramsar
Τύπος Κάλυψη (%)
H -- Διαπαλιρροϊκά έλη. Συμπεριλαμβάνονται αλμυρόβαλτοι, αλίπεδα, φυσικές αλυκές, παλιρροϊκά έλη υφάλμυρου και γλυκού νερού 76 - 95
Ιδιοκτησιακό καθεστώς
Άγνωστο
Καθεστώτα προστασίας
Κατηγορία καθεστώτος προστασίας Υποκατηγορία καθεστώτος προστασίας Ονομασία περιοχής Κωδικός Περιοχή κάλυψης (%) Νομοθεσία
Χωροταξικά & τοπίο ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ/ZOE Αλυκή Αμμουλιανής 100 Γ.Π.Σ. (ΦΕΚ 332/ΑΑΠ/2010)
Δραστηριότητες στον υγρότοπο
Δραστηριότητα Ένταση
701 = ρύπανση νερού Άγνωστη
720 = Ποδοπάτηση Άγνωστη
803 = επιχωμάτωση χαντακιών, τελμάτων, στερνών, βάλτων Μικρή
Δραστηριότητες στη λεκάνη απορροής
Δραστηριότητα Ένταση
107 = δενδρώδεις καλλιέργειες Μεσαία
403 = διασκορπισμένες κατοικίες Μικρή
502 = οδικό δίκτυο Μικρή
Επιπτώσεις
Επίπτωση Ένταση
AS- = Μείωση αισθητικής τοπίου Άγνωστη
PS- = Ρύπανση από αστικά απόβλητα Άγνωστη
WR- = Τροποποίηση της κανονικής ροής Μικρή
Τύποι οικότοπων
Τύπος Κάλυψη (%)
1310 Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών 5 - 25
1410 Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi) 5 - 25
72Α0 Καλαμώνες < 5
Τύποι βλάστησης
Τύπος Κάλυψη (%)
Αλοφυτική 5 - 25
Υγρολιβαδική 5 - 25
Υπερυδατική < 5
Χλωρίδα
Είδος Παρουσία Αναφορές
Juncus sp. Κυρίαρχο Γ. Κατσαδωράκης 16.10.2011
Phragmites australis Συγκυρίαρχο Γ. Κατσαδωράκης 16.10.2011
Salicornia sp. Κυρίαρχο Γ. Κατσαδωράκης 16.10.2011
Πανίδα

Πτηνά

Αριθμός ατόμων

Φώλιασμα

Αναφορές
Buteo buteo (L., 1758) 1-10 Δεν φωλιάζει Γ. Κατσαδωράκης 16.10.2011
Larus michahellis J.F. Naumann, 1840 10-100 Δεν φωλιάζει Γ. Κατσαδωράκης 16.10.2011
Corvus corone L., 1758 1-10 Δεν φωλιάζει Γ. Κατσαδωράκης 16.10.2011

Κατσαδωράκης, Γ., και Κ. Παραγκαμιάν. 2007. Απογραφή των υγροτόπων των νησιών του Αιγαίου: Ταυτότητα, οικολογική κατάσταση και απειλές. Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση - WWF Ελλάς, Αθήνα. 392 σελ.

Φωτογραφίες